Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

EL kuues sanktsioonipakett keskendub naftasaadustele

3. juunil 2022 täiendas EL nõukogu Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioone nn kuuenda paketiga. Pakett, mis hõlmab ka meediateenuseid ja äriühingutega seotud nõustamisteenuseid ning laiendab isikulisi ja finantssanktsioone, keskendub Vene naftatoodete impordi keelustamisele. Arvestades liikmesriikide sõltuvust Vene naftatoodetest ning erinevaid geograafilisi olusid, sätestab Euroopa Liidu nõukogu määrus, millega sanktsioonid kehtestatakse, üleminekuperioode ja erandeid.

Naftatoodete impordikeeld

Alates sanktsioonimääruse muudatuste jõustumisest (4.juunist 2022) on keelatud osta, importida ning vedada transiidina läbi Euroopa Liidu Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud naftatooteid (toodete täpne loetelu on toodud EL Nõukogu määruse lisas) ning osutada sellega seonduvalt mistahes konsultatsiooniteenust, sh vahendus-, rahastamis- või finantsnõustamist.

Varasemate ja ühekordsete tehingute erandid

Keeld ei laiene:

 • kuni 5. detsembrini 2022 ühekordsete tehingute suhtes, mis on sõlmitud mineraalkütuste, mineraalõlide ja nende saaduste (kaubagrupp 2709 00) lühiajaliseks tarnimiseks,
  • millest liikmesriik on teavitanud EL komisjoni kümne päeva jooksul alates sõlmimisest; ning
  • lepingute suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022, millest asjaomane liikmesriik on teavitanud EL komisjoni hiljemalt 24. juuniks 2022;
 • kuni 5. veebruarini 2023 ühekordsete tehingute suhtes, mis on sõlmitud naftaõlide ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlide (kaubagrupp 2710) lühiajaliseks tarnimiseks, millest liikmesriik on EL komisjoni sarnaselt ülaltooduga teavitanud.
Transpordiviisi erandidKeeld ei laiene järgmistele naftatoodetele:
 • mida veetakse meritsi ja mis pärinevad kolmandatest riikidest ning mis üksnes läbivad Venemaad (transiit, ümberlaadimine või edasitoimetamine), kuid tingimusel, et kaup pole pärit Venemaalt ning selle omanikud pole venemaalased;
 • toornaftale, mida edastatakse Venemaalt EL torujuhtme kaudu, kusjuures EL Komisjonile on jäetud õigus see erand kaotada;
 • merepiirita liikmesriikide poolt meretranspordi teel imporditavale toornaftale (kaubagrupp 2709 00) juhul, kui import torujuhtme kaudu katkeb liikmesriigist sõltumatul põhjusel, seda ajal, mil katkestuse vältab või kuni Komisjon otsustab selle liikmesriigi suhtes erandi kaotada.
Bulgaaria ja Horvaatia erandid

Konkreetsetest liikmesriikidest on erandina lubatud:

 • Bulgaarial osta, importida või üle anda meritsi enne 4. juunit 2022 sõlmitud lepingute alusel Venemaalt pärit või sealt eksporditud toornaftat kuni 31. detsembrini 2024;
 • Horvaatial osta, importida või üle anda Venemaalt pärit või sealt eksporditud vaakumgaasiõli kuni 31. detsembrini 2023, kuid tingimusel, et alternatiivne tarnekanal puudub ning Horvaatia teavitab Komisjoni kavandatavast tehingust kaks nädalat ette ning Komisjon ei esita selle perioodi väitel vastuväiteid.
EL sisese edasimüügi keeld ja Tšehhi erand

Impordikeelu alt vabastuse saanud naftatooteid või nende saadusi ei ole lubatud siiski vedada teistesse liikmesriikidesse või teistes liikmesriikides asuvatele ostjatele edasi müüa.  Erandina edasimüügikeelust on lubatud torujuhtme kaudu imporditud naftatooteid ja nende saadusi importida või toimetada edasi Tšehhi Vabariiki kuni 5. detsembrini 2023, kuid tingimusel, et vastava liikmesriigi poolt Tšehhi viidavad kogused ei ületa selle riigi poolt eelneva viie aasta vältel Tšehhi toimetatud keskmisi koguseid (sama ajavahemiku kohta). Alternatiivsete tarneallikate tekkimisel lõpetab EL Nõukogu Tšehhi suhtes kohaldatava erandi ennetähtaegselt.

Oluliste vajaduste ja humanitaarprojektide erand

Erandina ei kohaldata naftatoodete ostu, impordi- ja transiidikeeldu juhul, kui see on vajalik  ostja enda põhivajaduste rahuldamiseks või humanitaarprojektideks Venemaal.