See leht pole teie valitud keeles saadaval. Näete selle ingliskeelset versiooni.

Kõik
Eesti
Läti
Leedu
Kõik
Eesti
Läti
Leedu

Advokaadibüroo TRINITI – jätkusuutlik ja vastutustundlik tulevik sinu tingimustel!

TRINITIs tunnistame jätkusuutlikkuse ja sotsiaalselt vastutustundlike tavade tähtsust meie äri- ja kutsetegevuses. Usume, et integreerides keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisalaseid (ESG) kaalutlusi meie tööprotsessidesse ja tavadesse, saame mitte ainult aidata kaasa paremale maailmale, vaid luua ka pikaajalist väärtust meie klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele.

Meie ESG poliitika kirjeldab meie kohustumust vähendada TRINITI keskkonnamõju, edendada sotsiaalset õiglust ja mitmekesisust ning järgida kõrgemaid eetilisi juhtimistavasid. Loome ja hoiame töökeskkonda, mis on läbipaistev, kaasav, austav ja diskrimineerimisvaba, propageerides samal ajal jätkusuutlikke tavasid, mis vähendavad jäätmeid ja säästavad loodust.

Advokaadibüroona lasub meil vastutus kasutada oma eriteadmisi mitte ainult neutraalse keskkonnamõju poole püüdlemiseks, vaid ka positiivse sotsiaalse mõju ning eetilisuse, avatuse ja kaasatuse edendamiseks oma kogukonnas ja laiemalt. ESG kaalutluste integreerimisega oma äritegevusse loome jätkusuutliku ja sotsiaalselt vastutustundliku tuleviku kõigile ning motiveerime ka teisi käituma sarnaselt. Eelistame koostööd klientide ja partneritega, kes järgivad jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutustundlikkuse põhimõtteid.

Keskkonnaalased kaalutlused

Tunnustame TRINITIs keskkonna säästmise tähtust ning meie rolli selle edendamisel. Meie keskkonnapoliitika eesmärk on vähendada süsinikujalajälge, säästa loodusvarasid ja vähendada raiskamist kõikides äritegevuse aspektides.

1. Energiasäästlikkus. Vähendame oma energiatarbimist ja rakendame energiat säästvaid tavasid TRINITI kontoris. Selle hulka kuulub mh energiat kokkuhoidvate valgustite kasutamine, elektrit tarbivate seadmete väljalülitamine kasutamise lõppedes / ruumist lahkudes, ventilatsiooni ja küttesüsteemi optimaalne kasutamine ning töötajate julgustamine ühistranspordi, kaasreisimise või distantsilt töötamise võimaluse kasutamiseks tekkiva energiakulu vähendamiseks.
2. Loodusvarade säästmine. Säästame loodusvarasid nagu paber ja vesi, rakendades näiteks kahepoolset printimist, kasutades joogiks kraanivett ning kasutades keskkonnasõbralikke tooteid. Samuti säästame loodusvarasid läbi vastutustundliku tarbimise, taastuvenergia kasutamise ja kontoritehnika taaskäitlemise.
3. Jäätmete haldamine. Vähendame äritegevusest tekkivat jalajälge läbi korduvkasutatavate esemete eelistamise, jäätmete sorteerimise ja võimalusel taaskasutusele suunamise.
4. Jätkusuutlik hankimine. Kasutame võimalusel toodete ja teenuste tarnijaid, kes jagavad keskkonnasäästlikku lähenemist. Hindame oma tarnijate keskkonnaprofiili ja julgustame neid kehtestama keskkonnasõbralikke tavasid.
5. Kogukonna kaasamine. Kaasame kogukonda keskkonna säästlikkuse edendamisel, toetame kohalikke keskkonnaalgatusi, vabatahtlikuna osalemist keskkonnaorganisatsioonides ja julgustades kasutama keskkonnasäästlikke tavasid.
6. Pidev parendamine. Analüüsime ja hindame regulaarselt oma keskkonnasäästlikku tegevust, et tuvastada parendamiseks sobivad valdkonnad ning seada eesmärke oma keskkonnamõju vähendamiseks. Püüdleme pidevalt oma keskkonnajuhtimissüsteemide parandamise poole.

Rakendades eelviidatud meetmeid, soovime TRINITIs rakendada ja ka näidata oma pühendumust keskkonna säästmisel.

Sotsiaalsed kaalutlused

TRINITI teab sotsiaalse vastutuse tähtsust ning meie rolli eetiliste tavade, mitmekesisuse ja kaasatuse edendamisel. Meie sotsiaalsete kaalutluste eesmärkideks on tagada inimõiguste järgimine ja edendamine, parandada sotsiaalseid tingimusi ja anda positiivne panus kogukondadesse, kus me tegutseme.

1. Inimõigused. Tagame inimõiguste austamine ja edendamine nii sise- kui välissuhetes. Tagame, et meie töötajaid koheldakse õiglaselt, austusega ja väärikusega ning keelame igasuguse diskrimineerimise. Me ei tolereeri kolmandate isikute poolset inimõiguste rikkumist.
2. Mitmekesisus ja kaasatus. Edendame mitmekesisust ja kaasatust töökohal ning luua kultuur, mis tähistab individuaalseid erinevusi. Pakume võrdseid võimalusi kõigile oma töötajatele, sõltumata soost, rassist, usust, seksuaalsest sättumusest või füüsilistest võimetest. Töötame koos mitmekesiste tarnijate ja partneritega ning julgustame neid võtma vastu mitmekesisuse ja kaasatuse tavasid.
3. Töökeskkond ja tasakaal. Tagame, et meie töötajad töötavad õiglastes, eetilistes ja vaimset tervist toetavates töötingimustes. Järgime kõiki seadusest tulenevaid kohustusi ning töötame selle nimel, et tagada turvalised töötingimused, õiglane töötasu ning tervislik töö- ja eraelu tasakaal. Teostame tööväliseid vaimset ja füüsilist tervist toetavaid ühistegevusi. Hoolitseme oma järelkasvu eest, tagades neile mentorluse ja kaasatuse.
4. Kogukond. Anname positiivse panuse kogukondadesse, kus tegutseme. Toetame kohalikke kogukonnaalgatusi ning üliõpilasorganisatsioone ja -tegevusi, osutame tasuta ja/või soodustingimustel õigusabi vähemjõukatele kogukondadele ja julgustame oma töötajaid vabatahtlikult osalema kogukonnaüritustel.
5. Privaatsus ja turvalisus. Isikute tuvastamisega ning kliendi andmetega seotud riskid on juhitud ning tundlike ja konfidentsiaalsete andmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud ja rakendatud. Meie kasutatav tarkvara ja riistvara on turvaline ja säästlik.
6. Pidev täiustamine. Hindame regulaarselt oma sotsiaalset vastutust, jälgime oma tavade parendamise vajadusi ning harime oma inimesi ESG erinevates tahkudes. Seame eesmärgid pidevaks parendamiseks ja töötame nende saavutamise nimel. Samuti suhtleme regulaarselt oma edusammudest ja väljakutsetest sidusrühmadega.

TRINITI on pühendunud sotsiaalse vastutuse edendamisele ja eetiliste tavade rakendamisele meie töökohas ja kogukondades, kus tegutseme.

Juhtimisalased kaalutlused

Keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisega seotud (ESG) tavadel on oluline roll meie juhtimisprotsessis. Advokaadibüroona tunnustame kõrgete standardite hoidmise tähtsust läbipaistvuse, vastutuse ja eetilise käitumise osas kõigis meie tegevustes.

1. Juhatuse liikmed. Meil on juhatus, kes järgib büroo tegevust, eesmärke ja ärimudeli kestlikkust ning tagab, et teeme ESG eesmärkide saavutamiseks vajaliku, sh juhime keskkonna-, sotsiaalsete- ja haldusriske. Juhatuse koosseisu kuuluvad erineva tausta, kogemuse ja vaatenurkadega inimesed.
2. Eetika ja vastavus. Oleme pühendunud oma äritegevuse eetilisuse ja aususe tagamisele. Järgime korruptsiooni ja altkäemaksuvastaseid õigusakte ja muid eetilisi standardeid, väldime huvide konflikte ning seisame selle eest, et meie kliendid ja partnerid teeksid sama. Eelistame koostööd klientide ja partneritega, kes jagavad meie kohustumust eetiliste tavade järgimiseks ning oleme suhetes klientide ja partneritega ausad ja avatud.
3. Riskijuhtimine. Me tuvastame ja juhime riske, mis võivad mõjutada meie tegevust, mainet ja sidusrühmi. Meil on riskijuhtimise raamistik, mis sisaldab potentsiaalsete ohtude hindamisi ja strateegiate väljatöötamist nende leevendamiseks.
4. Sidusrühmade kaasamine. Me kaasame oma sidusrühmi regulaarselt ja küsime neilt tagasisidet meie ESG tavade osas. Samuti edastame info ESG poliitika jõustamise ja rakendamise kohta sidusrühmadele regulaarse aruandluse kaudu.
5. Mitmekesisus ja kaasatus. Me pühendume mitmekesisuse ja kaasatuse edendamisele kõigis meie tegevustes. Püüame hoida organisatsiooni, mis on vaba diskrimineerimisest ja ahistamisest ning tagame, et meie värbamis- hoidmis- ja edutamispraktikad oleksid õiglased ja erapooletud.

TRINITI juhtimismudel on eetiline, läbipaistev, jätkusuutlik ja kaasav. Püüame olla eeskujuks ning inspireerida teisi sarnaselt käituma.

Rakenda

  Meil

  Täisnimi

  Linkedin

  Liituge TRINITI uudiskirjaga

   Insights

   Meil

   Teie kriteeriumidele vastavaid tulemusi pole.