Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

EL direktiiv parandab börsiettevõtete juhtide soolist tasakaalu

Börsiettevõtete juhtide soolise tasakaalu direktiiv (direktiiv (EL) 2022/2381) tuleb üle võtta selle aasta 28. detsemberiks. Direktiivi eesmärgiks on saavutada naiste ja meeste tasakaalustatum esindatus börsil noteeritud äriühingute juhtkonna liikmete seas. Kuivõrd Eestis on börsil noteeritud äriühingute juhtkonnas ülekaalus mehed, siis Eestis on direktiivi mõttes alaesindatud sihtrühmaks naised ja börsiettevõtted peavad võrdselt kvalifitseeritud kandidaatide vahel valimisel eelistama naist.

Kellele direktiiv kohaldub?

Direktiivi kohaldatakse börsil noteeritud äriühingutele. Direktiivi ei kohaldata mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE). VKE on äriühing, kus on kuni 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot, või kelle aastane bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot, või, kui VKE registreeritud asukoht on liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, vastavaid summasid selle liikmesriigi vääringus.

Millised on direktiivis seatud soolise tasakaalu eesmärgid?

Liikmesriigid peavad tagama, et börsil noteeritud äriühingute suhtes kohaldatakse ühte järgmistest eesmärkidest:

  • tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtkonna liikmete ametikohtadest on naiste osakaal vähemalt 40 %;
  • kõigi juhtkonna liikmete, sh nii tegevjuhtkonna kui ka tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtkonna liikmete ametikohtadest on naiste osakaal vähemalt 33 %.

Üks nimetatud eesmärkidest tuleb saavutada 30. juuniks 2026.

Millised on eesmärkide saavutamise vahendid?

Direktiiv näeb eesmärkide saavutamiseks ette järgmised nõuded:

  • kogu juhtkonnaliikmete valikumenetluse vältel kohaldatakse mittediskrimineerival viisil selgeid, neutraalselt sõnastatud ja üheselt mõistetavaid kriteeriume;
  • juhtkonnaliikmena tuleb eelistada alaesindatud soo kandidaati, kui kaks erinevast soost kandidaati on võrdselt kvalifitseeritud;
  • kandidaadi taotluse korral tuleb avaldada kvalifikatsiooninõuded, ja ka nende nõuete kohase kandidaatide objektiine võrdlushinnang ja valikukaalutlused;
  • vaidluste puhuks nähakse ette ümberpööratud/soodsam tõendamiskoormis;
  • börsiettevõtte aktsionäre ja töötajaid, kes osakevad uute juhtkonna liikmete valikus, tuleb teavitada soolise tasakaalu nõuetest ja võimalikest karistustest.
Noteeritud äriühingutel ja liikmesriikidel on teabe avaldamise kohustus

Noteeritud äriühingud peavad edastama teavet soolise esindatuse kohta oma juhtorganites, eristades tegevjuhte ja tegevülesanneteta juhte ning kirjeldama meetmeid, mida nad on asjaomaste eesmärkide saavutamiseks võtnud. Noteeritud äriühing, kes ei täida eesmärke, peab esitama aruande nende eesmärkide täitmata jätmise põhjuste kohta ja põhjaliku kirjelduse meetmetest, mida ta on nende täitmiseks juba võtnud või kavatseb võtta.

Liikmesriigid peavad igal aastal avaldama ka direktiivi eesmärgid täitnud äriühingute nimekirja.

Kuidas täitmine tagatakse?

Liikmesriigid kehtestavad karistusnormid, mida kohaldatakse riigisiseste sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste normide rakendamine. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Sellised karistused võivad hõlmata trahve või võimalust kohtul tühistada või tunnistada tühiseks juhtkonna liikme valiku otsus.

Direktiivi tähtajaline kehtivus

Direktiiv kaotab kehtivuse 31. detsembril 2038 ehk sookvoodid on ajutised.