Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
aprill 16, 2021

Esindasime AS-i Paide Vesi vaidlustes ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike sundvalduse ning ehitus- ja kasutuslubade üle

TRINITI vandeadvokaat Sandor Elias esindas edukalt vee-ettevõtjat AS Paide Vesi vaidlustes ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike sundvalduse ning ehitus- ja kasutuslubade üle. Vaidluse keskmeks oli küsimus detailplaneeringu rollist ja tõlgendamisest sundvalduse seadmisel ning torustike ehitus- ja kasutuslubade andmisel. Samuti oli vaidluse all küsimus, mil määral saab maaomanik seada lisatingimusi kehtivas planeeringus ette nähtud trasside rajamisel. Kohtud nõustusid, et torustike sundvaldus oli seatud ning ehitus- ja kasutusload antud õiguspäraselt ning et maaomaniku nõudmistel puudus õiguslik alus.