Kogemused
Eesti
Haldusõigus
Vaidluste lahendamine
september 19, 2023

TRINITI saavutas kohtus järjekordse pretsedentvõidu, mille tulemusena on 8-le ettevõttele väljastatud krüptoteenuste osutamiseks vajalikud load.

Advokaadibüroo TRINITI esindas läbi kahe kohtuastme kaheksat virtuaalvääringu teenuse tegevusloa taotlejat ja saavutas mõlemas kohtuastmes positiivse otsuse, mis on tänaseks jõustunud, mille alusel on väljastatud 8 uut virtuaalvääringu teenuse tegevusluba ja mis juba kujundab ümber tagasiulatuvalt Rahapesu Andmebüroo varasemat õigusvastast praktikat.

2021. aastal oli Rahapesu Andmebüroo laiem trend võtta vastu tegevusloa taotlejate riigilõiv, kuid jättes tegevusloa taotlused seadusest tuleneva tähtaja jooksul lõpuni menetlemata. Eelduslikult lootuses, et seadus muutub ja tegevusluba lõpuks väljastama ei peagi. Selgituseks, tegevusloa taotlused tuli menetleda lõpuni maksimaalselt 120 päeva jooksul. Aastaks 2022 ei saanud pidada erandlikuks olukorda, kus menetlusi viidi passiivselt läbi juba enam kui 200 või 300 päeva.

Kui haldusorgani vastu pöörduti nõudega kohtusse, siis oh üllatust – kohtumenetluse kestel tehti ka lõpuks tegevusloa andmisest keeldumise otsus ja esitati kõikvõimalikke põhistusi, põhjendamaks enda halduspraktika õiguspärasust. Näiteks: menetlusi ei olnud võimalik läbi viia, seadusest tulenev vaikimisi tegevusloa väljastamise kohustus haldusorganile üldse ei kohaldugi, isegi kui sõnaselgelt seadusest tulenev vaikimisi väljastamise kohustus oleks olemas, siis ei saa luba väljastada, sest haldusorganil on vaja veel midagi kontrollida.

Tallinna Halduskohus enda 25.01.2022 otsuses ja Tallinna Ringkonnakohus enda 28.06.2023 otsuses Rahapesu Andmebürooga ei nõustunud. Esimene rahuldas kaheksa ettevõtte kaebuse, kohustas Rahapesu Andmebürood tegevuslubasid vaikimisi väljastama. Teine jättis Rahapesu Andmebüroo apellatsioonkaebuse rahuldamata, Tallinna Halduskohtu otsuse sisuliselt jõusse, tühistas hiljem õigusvastaselt tehtud tegevusloa väljastamata jätmise otsuse ning kohustas haldusorganit tegevuslubasid väljastama. Tänaseks on kohtuotsus jõustunud ja tegevusload väljastatud.

Elementaarsete, kuid paradoksaalselt oluliste põhimõtetena, näitas kõnealune kohtupraktika meile järgnevat:

» Rahapesu Andmebürool ei olnud õigust tegevusloa menetlustega viivitada, vaid kohustus järgima sellest seadusest tulenevat tähtaega ning tähtaja järgimata jätmine tõi kaasa tegevusloa taotlejale loa vaikimisi väljastamise.

» Kui Rahapesu Andmebüroo on rikkunud enda kohustusi seoses loamenetluse õigeaegse läbiviimisega, siis hilinenult tehtud haldusakt ei muuda varasemat viivitust õiguspäraseks, vaid ka hiljem tehtud haldusakt on õigusvastane ning kuulub tühistamisele.

Seoses 15.03.2022 jõustunud RahaPTS-i muudatustega on seadusandja uute tegevusloa taotluste menetlemisega seonduvalt välistanud vaikimisi väljastamise kohustuse. Mis tähendab seda, et kõnealune kogemus kohaldub üksnes enne 15.03.2022 esitatud tegevusloa taotlustega seonduvatele menetlustele. Tore on tõdeda, et loodud pretsedendist tulenevalt on hakanud preventiivselt lahenema ka muud analoogsete nõuetega kohtuasjad ning Rahapesu Andmebüroo on hakanud enda kohustusi täitma ilma selleks jõustunud kohtuotsust ootamata.

Kliente esindas Tallinna Halduskohtus ja Tallinna Ringkonnakohtus vandeadvokaat Tõnis Loorits.