Kogemused
Eesti
Intellektuaalne omand & tehnoloogiaõigus
Vaidluste lahendamine
jaanuar 6, 2020

Riigikohus tegi märgilise otsuse fonogrammide kasutamise eest nõutava tasu vaidluses

Advokaadibüroo TRINITI esindas edukalt Riigikohtus Eesti Esitajate Liitu autoriõiguse seaduse kohaldamist puudutavas pretsedentvaidluses. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseis tegi Konkurentsiseadus.11.2019 teedrajava otsuse, millega selgitas, mis tingimustel laieneb huvikoolile autoriõiguse seaduses sätestatud erand, mis võimaldab kasutada õppeprotsessis fonogramme teose esitajatele ja fonogrammitootjatele tasu maksmata. Riigikohus asus seisukohale, et registreeritud huvikool võib tugineda autoriõiguse seaduses sätestatud erandile, mis lubab kasutada õppeprotsessis fonogramme teose esitajatele ja fonogrammitootjatele tasu maksmata. Samas tuleb erandile tuginejal järgida kõiki autoriõiguse seaduse nõuded, fonogrammide kasutamine ei tohi olla vastuolus tavapärase kasutamisega ega kahjustada põhjendamatult õiguste omajate seaduslikke huve. Riigikohus rahuldas Eesti Esitajate Liidu kaebuse, tühistas Tallinna Ringkonnakohtu otsuse ja saatis ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks eeskätt põhjusel, et alamate astmete kohtud ei ole korrektselt tuvastanud, kas fonogrammide kasutus klubi treeningutes vastab kõikidele autoriõiguse seaduses toodud erandi kohaldamise tingimustele.