Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Nuo kovo 1 d. gerinama užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje

Lietuva sėkmingai gerina užsieniečių teisinę padėtį, įvesdama dar daugiau paprastumo, aiškumo, bet tuo pačiu ir tvarkos migracijos procesuose. TRINITI JUREX kviečia susipažinti su 10 svarbiausių Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimų, kurie įsigalios jau nuo kovo 1 d. ir ne tik atvers dar daugiau galimybių užsieniečiams lengviau įsitvirtinti Lietuvoje, tačiau ir nustatys tam tikras, papildomas pareigas užsieniečiams.

PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU LEIDIMAIS LAIKINAI GYVENTI

  • Užsieniečiui, norinčiam gauti leidimą laikinai gyventi nebelieka prievolės Migracijos Departamentui pateikti patvirtintą gyvenamosios patalpos savininko įsipareigojimą suteikti tinkamą gyvenamąją patalpą.

Nuo šiol užsieniečiui pakaks pateikti Migracijos Departamentui rašytinį pasižadėjimą, kad deklaruos savo gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje, kurios gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiui asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, bus ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai.

  • Palengvinama užsieniečių įdarbinimo procedūra nustatant, kad užsienietis gali pradėti dirbti ne nuo leidimo laikinai gyventi gavimo, o nuo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi, pateikimo dienos.

Užsienietis, pateikęs prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo pagrindu, turės teisę pradėti dirbti ne nuo leidimo laikinai gyventi (t. y. blue card) gavimo, o nuo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi pateikimo dienos. Ta pati lengvata nustatoma ir užsieniečiams, kurie perkeliami įmonės viduje. Jie taip pat turės teisę pradėti dirbti nuo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi pateikimo dienos.

  • Papildytas sąrašas atvejų, kuriems esant atsisakoma išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi.

Nuo kovo 1 d. išduoti leidimą laikinai gyventi bus atsisakoma ne tik tuomet, kai užsienietis įsidarbina pas darbdavį (juridinį asmenį), kuris buvo baustas už įstatyme nurodytus pažeidimus (nelegalus, nedeklaruotas darbas), tačiau ir tuomet, kai už tokius pažeidimus buvo baustas juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, jei nuo dienos, kurią skirta bauda sumokėta ar įpareigojimas įvykdytas, praėjo ne mažiau kaip vieneri metai.

  • Ribojamas asmenų sąrašas, kurie gali pateikti prašymą dėl leidimo laikinai gyventi užsieniečiui, išdavimo.

Pakeitimai panaikins galimybę užsieniečio, norinčio atvykti šeimos susijungimo tikslu kuomet kitas šeimos narys jau turi išduotą leidimą laikinai gyventi, vardu prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo pateikti darbdaviui arba vienam iš pilnamečių jo šeimos narių. Tačiau ši galimybė paliekama advokatui.

  • Nustatytas terminas per kurį užsienietis privalo atsiimti jam išduotą leidimą laikinai gyventi.

Įsigalios papildoma įstatymo nuostata, nurodanti kad leidimas laikinai gyventi bus laikomas negaliojančiu jeigu jis bus neatsiimamas per 6 mėnesius nuo sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi užsieniečiui išdavimo ar keitimo priėmimo dienos.

PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU LEIDIMAIS DIRBTI

Papildytas sąrašas atvejų, kada nereikia įgyti leidimo dirbti.

  • Atsiranda naujas pagrindas, nurodantis, kad leidimo laikinai dirbti nereikia, jeigu užsienietis neatvyksta į Lietuvą ir ketina visą darbo laiką dirbti nuotoliniu būdu pagal darbo sutartį, sudarytą su įmone, vykdančia veiklą Lietuvoje.

PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU STARTUOLIŲ VEIKLA

  • Nustatomi įmonės įsteigimo ar tapimo jos dalyviu terminai.

Užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas teisėtos veiklos, susijusios su naujų technologijų ar kitų Lietuvos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, pagrindu, ne vėliau kaip per 120 dienų nuo leidimo laikinai gyventi jam išdavimo dienos, privalės įsteigti įmonę, kurios veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, ir pradėti vykdyti jos steigimo dokumentuose nurodytą veiklą. Užsieniečiai, kurie ketins tapti jau įsteigtos įmonės dalyviais, tačiau jiems leidimas laikinai gyventi buvo išduotas tuo pačiu pagrindu, tokios įmonės dalyviais privalės tapti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo leidimo laikinai gyventi jiems, išdavimo dienos.

Be to, užsienietis, gavęs leidimą laikinai gyventi aukščiau nurodytu pagrindu, privalo ne vėliau kaip per 7 dienas nuo atitinkamos įmonės įsteigimo ar tapimo įmonės dalyviu dienos, pranešti raštu ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotai institucijai apie įmonės įsteigimą ir pradėtą vykdyti jos steigimo dokumentuose nurodytą veiklą arba tapimą įmonės dalyviu. Šiuo metu yra numatytas 30 dienų terminas.

  • Įstatyme įtvirtintas pagrindas užsieniečiams – startuolių dalyviams prasitęsti turimą leidimą laikinai gyventi daugiau nei 2 kartus.

Įstatyme įtvirtinta galimybė užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduodamas teisėtos veiklos, susijusios su naujų technologijų ar kitų Lietuvos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, pagrindu, buvo pratęstas 2 kartus, jį prasitęsti dar 2 metams, jeigu pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad įmonė, kurią įsteigė užsienietis ir kurios dalyvis jis yra, nuo įmonės įsteigimo dienos pritraukė ne mažesnę negu 30 000 eurų vertės investiciją.

PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU STUDIJUOJANČIŲ UŽSIENIEČIŲ TEISINE PADĖTIMI

  • Įstatymų pakeitimais siekiama suteikti dar daugiau galimybių Lietuvoje studijuojantiems užsieniečiams.

Pirma, įstatyme numatytas darbo laiko apribojimas užsieniečiui studijų ar mokymosi laikotarpiu dirbti ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę naikinamas ne tik užsieniečiams, studijuojantiems doktorantūroje, bet ir magistrantūroje. Tiesa, šis ribojimas vis dar išlieka aktualus užsieniečiams, studijuojantiems bakalaurą.

Antra, užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip užbaigusiam studijas Lietuvoje, galės ne tik ieškoti darbo, kaip buvo iki šiol, bet ir pradėti dirbti arba pradėti veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo. Be to šiuo atveju užsienietis bus atleidžiamas nuo pareigos įsigyti Užimtumo tarnybos sprendimą, kad jo darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius.

PAPILDOMA PAREIGA DARBDAVIAMS

  • Įtvirtinta nauja pareiga darbdaviui teikti informaciją valstybinėms institucijoms apie įdarbintą Europos Sąjungos valstybės narės pilietį ar jo šeimos narį.

Nuo kovo 1 d. įtvirtinta nauja pareiga darbdaviui arba įmonei teikti informaciją Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Užimtumo tarnybai apie įdarbintą arba atsiųsta laikinai dirbti Europos Sąjungos valstybės narės pilietį ar jo šeimos narį.