Šis puslapis nepasiekiamas Jūsų pasirinkta kalba. Matote anglišką jo versiją.

Visi
Estija
Latvija
Lietuva
Visi
Estija
Latvija
Lietuva
https://ipapi.co/100.26.179.41/json/
Array
(
  [error] => 1
  [reason] => RateLimited
  [message] => Visit: https://ipapi.co/ratelimited/ 
)

Šią Teisinių paslaugų sutartį (toliau vadinama „Sutartimi”) Sutarties Specialiosiose nuostatose nurodytą dieną sudarė advokatų profesinė bendrija „TRINITI JUREX“, juridinio asmens kodas 302633203 (toliau vadinama „Bendrija“), ir Sutarties Specialiosios nuostatose nurodytas klientas (toliau vadinamas „Klientu“). Sutartyje Bendrija ir Klientas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi.“

Esant neatitikimų tarp Sutarties Bendrųjų ir Specialiųjų nuostatų, Šalys vadovaujasi Specialiosiomis nuostatomis.

1. BENDRIJOS PAREIGOS

1.1.        Šia Sutartimi Bendrija įsipareigoja veikti kaip konsultantas Klientui ir Kliento pavedimu teikti jam teisines paslaugas.

1.2.        Šioje Sutartyje Bendrijos teikiamos teisinės paslaugos (toliau vadinama „paslaugomis“ arba „teisinėmis paslaugomis“ arba „pavedimu“) reiškia bet kokios rūšies teisinio pobūdžio darbą, įskaitant, bet neapsiribojant, teisines konsultacijas (žodžiu, raštu, įskaitant elektroninį paštą, kitas nuotolinio ryšio priemones), teisinių išvadų ar memorandumų, santraukų bei preliminarių nuomonių teikimą, dalyvavimą susitikimuose, įvairių teisinių dokumentų projektų rengimą, pokalbius bei susirašinėjimą su Klientu, dokumentų, įstatymų, teismų praktikos bei ginčo, bylos ar situacijos faktų teisinę analizę, pagalbą derybose su oponentais, valstybės bei savivaldybės institucijomis ar privačiais fiziniais bei juridiniais asmenimis, Kliento arba su juo susijusių asmenų atstovavimą teismuose, arbitražuose bei kitose ginčų sprendimo institucijose.

1.3.        Teikdama paslaugas, Bendrija susitars su Klientu dėl teisinių paslaugų pobūdžio ir/arba pavedimo apimties. Kliento pavedimai gali būti perduodami žodžiu, telefonu, raštu, įskaitant elektroninį paštą ar kitas nuotolinio ryšio priemones. Atitinkama paslauga Klientui bus pradėta teikti tik gavus Kliento pavedimą ir Bendrijai priėmus jį vykdyti (akceptavus). Kliento nurodymo priėmimas (akceptavimas) gali būti išreikštas bet kuria forma, tarp jų telefonu, elektroniniu paštu, kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis ar pradedant vykdyti nurodymą. Bendrija turi teisę pareikalauti rašytinio patvirtinimo apie Kliento pavedimus.

1.4.        Už Bendrijos teisines paslaugas Klientui bus atsakingas Specialiosiose nuostatose nurodytas Kontaktinis asmuo, tačiau, vykdydamas Kliento pavedimus pagal šią Sutartį, Kontaktinis asmuo turi teisę pasitelkti kitus Bendrijos advokatus, advokatų padėjėjus, teisininkus, teisininkus-asistentus bei kitus darbuotojus, taip pat trečiuosius asmenis.

1.5.        Paslaugos teikiamos žodžiu (įskaitant pokalbio telefonu metu) ir / ar raštu (įskaitant susirašinėjimą elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis), nebent Klientas konkrečiu atveju aiškiai pageidautų ko nors kita.

1.6.        Bendrija privalo informuoti Klientą, jeigu ji negalės įvykdyti viso pavedimo arba jo dalies dėl bet kokios priežasties (pvz., dėl kelių tuo pačiu metu suplanuotų susitikimų, paaiškėjusio interesų konflikto, kompetencijos trūkumo).

1.7.        Jei tai yra reikalinga paslaugoms teikti, Klientas suteikia Bendrijos advokatams ir advokatų padėjėjams visas proceso šalies teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, be kita ko, teisę pasirašyti ir Kliento vardu pateikti teismui, arbitražui, ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijai procesinius dokumentus, gauti iš teismo, arbitražo, ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijos Klientui skirtus procesinius bei kitus dokumentus, dokumentus įteikti kitai šaliai, sudaryti taikos sutartį, perįgalioti, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdymui, gauti turtą bei atstovauti vykdymo procese; visas proceso šalies teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme, be kita ko, teisę pasirašyti ir Kliento vardu pateikti teismui, ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijai procesinius dokumentus, gauti iš teismo, ikiteisminio nagrinėjimo institucijos Klientui skirtus procesinius bei kitus dokumentus, dokumentus įteikti kitai šaliai, sudaryti taikos sutartį, perįgalioti, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdymui, gauti turtą bei atstovauti vykdymo procese; visas gynėjo ir atstovo teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse bei visas įgalioto atstovo teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

1.8.       Jei tai yra reikalinga paslaugoms teikti, Klientas suteikia Bendrijai, Bendrijos advokatams, advokatų padėjėjams ir kitiems teisininkams bei darbuotojams teisę visapusiškai atstovauti Klientui valstybės ir savivaldos institucijose, santykiuose su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, pasirašyti ir pateikti šioms institucijoms bei asmenims raštus, prašymus, teikti atsakymus į jų raštus, adresuotus Klientui, gauti dokumentus ir atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

2. KLIENTO PAREIGOS

2.1.        Klientas įsipareigoja:

2.1.1.          tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrija, kaip tai aptarta šioje Sutartyje;

2.1.2.          laiku suteikti informaciją, reikalingą Bendrijai tinkamai įvykdyti pavedimą, taip pat raštu informuoti Bendriją apie visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Sutarties vykdymui ir paslaugų teikimui;

2.1.3.          nedelsiant informuoti Bendriją apie bet kokias pastabas dėl pavedimo vykdymo kokybės ir savalaikiškumo. Pavedimas laikomas įvykdytu tinkamai, jeigu Klientas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sąskaitos pateikimo momento nepareiškia pretenzijų dėl pavedimo kokybės. Bendrija taip pat turi teisę reikalauti Kliento patvirtinti parengtų dokumentų tinkamumą per Bendrijos vienašališkai nurodytą terminą (atsižvelgiant į situacijos skubumą, tokio patvirtinimo gali būti reikalaujama ir per kelias valandas ar minutes). Pastaruoju atveju Klientui patvirtinus parengtų dokumentų tinkamumą arba Bendrijos vienašališkai nustatytu terminu Klientui nepatvirtintus parengtų dokumentų tinkamumo, Klientas nebegali reikšti pretenzijų dėl parengtų dokumentų tinkamumo ir dokumentai laikomi parengtais tinkamai;

2.1.4.          kaip įmanoma anksčiau suderinti su Bendrijos teisininkais ar kitais darbuotojais susitikimų laiką, darbų terminus ir pan.;

2.1.5.          nedelsiant raštu informuoti Bendriją apie savo pavadinimo, adreso, kitų rekvizitų, kontaktinių duomenų (įskaitant elektroninį paštą, telefoną), o taip pat kitos informacijos, turinčios įtakos Sutarties vykdymui, pasikeitimus. Klientui nevykdant šios pareigos, laikoma, kad teisinga ir tiksli yra ta informacija, kuri buvo paskutinė žinoma Bendrijai, ir Bendrija negali būti atsakinga už bet kokias pasekmes, kilusias dėl netinkamos šios Kliento pareigos vykdymo.

2.2.        Jeigu Šalys nėra susitarusios kitaip, Bendrija yra vienintelis konkrečios teisinės paslaugos pagal Sutartį teikėjas, vienintelis Kliento atstovas konkrečioje byloje, kurią Klientas pagal Sutartį pavedė vesti Bendrijai, ir (arba) kitokio projekto, kurį Klientas pavedė vykdyti Bendrijai, vykdytojas. Sutarties galiojimo metu Klientas įsipareigoja informuoti Bendriją apie visus kitus paslaugos teikėjus ar atstovus, kuriems Klientas pavedė atlikti teisinę reikšmę turinčius veiksmus atitinkamoje byloje ir (arba) kitokiame projekte.

2.3.       Prieš savarankiškai atlikdamas bet kokį teisinę reikšmę turintį veiksmą, kuris gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti įtaką Bendrijos Kliento vardu teikiant teisines paslaugas vedamoms byloms ir (ar) kitiems Kliento pavedimu vykdomiems projektams, Klientas privalo suderinti tokius veiksmus su Bendrija. Tuo atveju, jei teisinę reikšmę turintys veiksmai, kuriuos Klientas savarankiškai atlieka, ketina atlikti ar pavesti juos atlikti kitiems asmenims, daro ar gali daryti neigiamą įtaką Kliento interesams, Bendrija turi teisę atsisakyti toliau teikti Klientui paslaugas toje byloje ir (ar) projekte.

3. ATSISKAITYMAI

3.1.        Klientas už suteiktas teisines paslaugas įsipareigoja sumokėti Bendrijai honorarą, kuris apskaičiuojamas pagal Specialiosiose nuostatose numatytus valandinius įkainius, taikomus už kiekvieną Bendrijos teisininko paslaugų teikimo valandą.

3.2.        Šalys taip pat gali susitarti dėl konkrečios atskiro pavedimo vykdymo ar atskirų paslaugų suteikimo kainos, išlaidų dydžio. Šis susitarimas turi būti sudarytas raštu arba būti akivaizdžiai matomas iš elektroniniu paštu ar kitu Šalių sutartu komunikacijos kanalu vykdyto susirašinėjimo.

3.3.        Specialiosiose nuostatose nurodyti valandiniai įkainiai yra peržiūrimi atsižvelgiant į metinę infliaciją ir keičiami vieną kartą per metus pagal praėjusių metų infliacijos dydžius (apvalinant vieno euro tikslumu), skelbiamus Lietuvos Statistikos departamento, jeigu infliacijos dydis yra teigiamas. Atskiras pranešimas dėl pakeitimo nėra siunčiamas. Pakeisti įkainiai įsigalioja nuo einamųjų metų kovo 1 d., nebent Bendrija nuspręstų kitaip.

3.4.        Bendrija taip pat turi teisę vienašališkai vieną kartą metuose keisti Sutartyje numatytų valandinių įkainių dydį, kiek tai nėra susiję su automatiniu įkainių keitimu atsižvelgiant į metinę infliaciją, apie tai informuodama Klientą ne vėliau kaip likus 2 (dviem) mėnesiams iki naujų įkainių taikymo. Jeigu Klientas nesutinka su naujais įkainiais, jis turi teisę nutraukti Sutartį apie tai informuodamas Bendriją per 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį.

3.5.        Bet kokie išankstiniai atlyginimo už Bendrijos teikiamas teisines paslaugas ar išlaidų apskaičiavimai ar jų teikimo terminai yra tik preliminarūs ir faktinis Bendrijos atliktas darbas gali pareikalauti daugiau laiko, lėšų bei pastangų nei Bendrija iš pradžių nurodė Klientui, išskyrus atvejus, kai Klientas ir Bendrija susitaria dėl fiksuoto užmokesčio už paslaugas ar išlaidas dydžio.

3.6.        Klientas taip pat privalo apmokėti Bendrijai už kelionėje sugaištą laiką ir kompensuoti visas su kelione susijusias išlaidas, jei vykdant šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Bendrijos teisininkams ar kitiems darbuotojams prireiktų išvykti iš Bendrijos biuro, taip pat apmokėti kitas Bendrijos išlaidas, turėtas teikiant paslaugas pagal Sutartį (žyminiai mokesčiai, siuntimo (kurjerio) paslaugos, dokumentų kopijavimo, nuorašų darymo, dokumentų (išrašų, pažymų, kt.) iš institucijų (duomenų bazių) gavimo, vertimo, notaro, registrų, antstolių, kitų specialistų konsultacijų išlaidos ir kt.) pagal Bendrijos patvirtintus ir atitinkamų išlaidų patyrimo metu galiojančius įkainius, pateikiamus kaip Sutarties Priedas Nr. 2 „Papildomų paslaugų įkainių sąrašas“. Bendrija turi teisę keisti šiuos įkainius vienašališkai be atskiro pranešimo Klientui.

3.7.        Šalys aiškiai susitaria, kad Bendrijos teisė gauti honorarą už suteiktas paslaugas jokiu būdu nepriklauso nuo to, ar bus įgyvendinti ir pasiekti Kliento laukiami rezultatai, taip pat nuo to, ar įvyks bet koks įvykis ar bus įgyvendinta kokia nors sąlyga, įskaitant, bet neapsiribojant, Klientas sudarys ar įvykdys sutartį ar pradės bendradarbiavimą su trečiąja šalimi, Klientas pasieks laukiamus verslo tikslus ar Klientas laimės teisminę ar arbitražo bylą, jam bus suteikta lengvata, leidimas, licencija ar teismo, valstybės institucijų ar trečiųjų asmenų palankus sprendimas.

3.8.        Bendrija įprastai kas mėnesį ar kitą aptartą ataskaitinį laikotarpį Klientui pateiks detalią veiklos ataskaitą ir/arba sąskaitą, kurioje nurodomas Bendrijai mokėtinas honoraras bei patirtos papildomos išlaidos. Sąskaitos Klientui bus siunčiamos Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu. Bendrijos sąskaita turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jos išrašymo dienos, jei Specialiosiose nuostatuose ar sąskaitoje nenurodyta kitaip.

3.9.        Klientui laiku neapmokėjus sąskaitos Bendrija turi teisę sustabdyti tolesnį paslaugų teikimą ir pareikalauti sumokėti honorarą bei atlyginti išlaidas už laikotarpį iki paslaugų teikimo sustabdymo, o Klientui tokiu atveju skaičiuojamos palūkanos, kurių dydis 0,05 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3.10.     Jei Klientui taikoma tam tikro dydžio nuolaida, ši nuolaida taikoma tik tuo atveju, jeigu Klientas laiku atsiskaito pagal pateiktas sąskaitas. Jeigu Klientas vėluoja apmokėti gautas sąskaitas, Bendrija turi teisę vienašališkai nepranešdama Klientui panaikinti tokią nuolaidą.

3.11.     Klientas pareiškia, jog supranta, kad teisminiuose arba kitų ginčų nagrinėjimo institucijų procesuose už Bendrijos suteiktas teisines paslaugas sumokėtos sumos ar jų dalis, taip pat Bendrijos išlaidos, kurias Klientas įsipareigoja kompensuoti, gali būti iš kitos ginčo šalies nepriteistos, taip pat gali būti patenkintas kitos ginčo šalies reikalavimas priteisti jos patirtas teisines ir kitas išlaidas iš Kliento. Todėl bet kokiame ginčo procese, be Bendrijai sumokėto honoraro už paslaugas ir išlaidų kompensavimo, papildomai gali tekti kompensuoti kitos ginčo šalies patirtas teisines ir kitas išlaidas. Klientas yra informuotas, kad jam neapmokėjus Bendrijos sąskaitos vėliausiai prieš 2 (dvi) darbo dienos iki paskirto teismo ar kitos ginčų sprendimo institucijos posėdžio datos, Bendrija gali nespėti pateikti įrodymų apie Kliento patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui ar kitai ginčų nagrinėjimo institucijai ir bylinėjimosi išlaidos gali nebūti priteistos Kliento naudai.

4. ATSAKOMYBĖ

4.1.        Bendrija, Bendrijos advokatai, advokato padėjėjai, teisininkai ir darbuotojai neatsako už Kliento ir/arba su Klientu susijusios ar nesusijusios trečiosios šalies jiems pateiktas pretenzijas ar reikalavimus, išlaidas, nuostolius, žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, pelno ir galimybių praradimą), išskyrus tuos atvejus, kai nuostoliai, pretenzijos, žala, įsiskolinimas ar išlaidos galutiniu teismo (arbitražo) sprendimu yra pripažįstami kaip tiesiogiai sąlygoti Bendrijos didelio neatsargumo ar tyčios.

4.2.        Papildomai prie Bendrųjų nuostatų 4.1. punkte numatytos išimties, Bendrijos advokatai, advokato padėjėjai, teisininkai ir darbuotojai jokiais atvejais nėra atsakingi:

4.2.1.          už bet kokius Kliento netiesioginius ar išvestinius nuostolius, įskaitant negautą pelną, prarastas galimybes, informacijos netekimą, prestižo sumenkinimą, įvaizdžio bei reputacijos pablogėjimą ir pan.;

4.2.2.          už bet kokias Bendrijos ar Kliento pasiūlytų konsultantų padarytas klaidas ar jų aplaidumą, taip pat už trečiųjų asmenų, kuriuos Bendrija pasamdė pagal susitarimą su Klientu, atliktą darbą ar suteiktas paslaugas.

4.3.        Bet kuriuo atveju, Bendrijos atsakomybė Klientui ribojama suma, lygia dvigubam atlyginimui, kurį Klientas už teisines paslaugas sumokėjo Bendrijai per paskutinius 3 (tris) mėnesius.

4.4.        Bendrija neturi pareigos tikrinti Kliento pateiktos informacijos teisingumo, išsamumo ir tikslumo bei Bendrija negali būti laikoma atsakinga už jokias pasekmes, kilusias dėl Kliento pateiktos informacijos neteisingumo, neišsamumo ar netikslumo.

4.5.        Klientas sutinka bei supranta, kad Bendrija negali garantuoti kokio nors konkretaus sprendžiamo reikalo rezultato bei kad konkrečių Bendrijos rekomendacijų laikymasis negali garantuoti apibrėžto rezultato. Klientas supranta, kad Bendrija teikia išimtinai tik teisines paslaugas ir patarimus Klientui, tačiau Klientas pats, įvertinęs ne tik teisinius, bet ir ekonominius, politinius ir kitus aspektus, privalo priimti sprendimus visais klausimais, dėl kurių kreipiasi paslaugų į Bendriją, ir prisiima tokių sprendimų riziką.

4.6.        Klientas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Bendriją, jeigu, jo nuomone, Bendrija pažeidė Sutartį, įskaitant situacijas, kai Klientas mano, jog Bendrija be pagrindo nesivadovavo jo nurodymais.

4.7.       Bet kokios Kliento pretenzijos, jeigu jos būtų, turi būti pateikiamos Bendrijai konfidencialiai ir be bet kokio (tiesioginio ar netiesioginio) visuomenės informavimo priemonių ar socialinių tinklų įsikišimo/naudojimo.

5. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

5.1.        Jei Šalys atskirai nesutaria kitaip, visos autoriaus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Bendrijos paslaugų teikimo metu sukurtus intelektinės nuosavybės objektus priklauso Bendrijai, tačiau Klientas turi teisę juos naudoti tiems tikslams, kuriems jie buvo sukurti bei vykdant šią Sutartį perduoti Klientui.

5.2.       Bendrijos paslaugų teikimo metu Kliento naudai parengti bei Klientui perduoti dokumentai be išankstinio aiškaus Bendrijos pritarimo negali būti platinami, cituojami ar kitaip naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo sukurti.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS, PASIBAIGIMAS IR PAKEITIMAS, ATSISAKYMAS TEIKTI PASLAUGAS

6.1.        Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento bei galioja neterminuotai. Šalys sutaria, kad Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas patvirtina jam pateiktas Sutarties Specialiąsias nuostatas. Specialiąsias nuostatas Klientas patvirtina jas pasirašydamas įprastu ar elektroniniu parašu. Specialiosios nuostatos laikomos Kliento patvirtintomis ir tuo atveju, kai Klientas pasirašytą ir skenuotą Specialiųjų nuostatų kopiją atsiunčia Bendrijai elektroniniu paštu, jeigu Bendrija tokį elektroninį laišką faktiškai gavo.

6.2.        Jei iki šios Sutarties sudarymo tarp Bendrijos ir Kliento buvo sudaryti kiti susitarimai dėl teisinių paslaugų teikimo, tokių susitarimų sąlygos yra pakeičiamos šia Sutartimi, išskyrus pavedimus atstovauti Klientui, kurie ir toliau lieka galioti pagal ankstesnius pavedimą įforminusius dokumentus, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip. Ši nuostata, jei nėra aiškiai raštu susitarta kitaip, netaikoma paslaugų įkainio pasikeitimui, t. y. jis visais atvejais keičiamas šia Sutartimi.

6.3.        Sutartis gali baigtis šioje Sutartyje arba teisės aktuose numatytais atvejais.

6.4.        Sutartį nedelsiant, įspėjusi prieš 1 (vieną) darbo dieną, vienašališkai ir be teismo gali bet kada nutraukti bet kuri iš Šalių, nenurodydama tokio nutraukimo priežasčių. Nutraukusi Sutartį Šalis privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą Šalį.

6.5.        Sutartis automatiškai, t. y. be atskiro pranešimo, pasibaigia, jeigu Klientas nepateikia nurodymų Bendrijai dėl teisinių paslaugų teikimo ilgiau kaip 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) dienų iš eilės.

6.6.        Jeigu Klientui teikiamos teisinės paslaugos apima atstovavimą teisme, arbitraže, administracinėje institucijoje, tuomet apie Sutarties pasibaigimą turi būti informuojamas ir toks teismas, arbitražas, administracinė institucija.

6.7.        Sutarties Specialiosios nuostatos gali būti pakeistos tik bendru rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, išskyrus atvejus kai Sutartyje (Specialiose ar Bendrose nuostatose) aiškiai numatyta, kad Bendrija Specialiąsias nuostatas gali keisti vienašališkai.

6.8.        Sutarties Bendrosios nuostatos Bendrijos gali būti keičiamos vienašališkai. Apie Bendrųjų nuostatų pakeitimus Klientas informuojamas pranešimu Bendrijos interneto svetainėje. Bendrijos nuožiūra papildomas pranešimas gali būti siunčiamas ir Kliento elektroniniu paštu, jei jis Bendrijai yra žinomas. Bendrųjų nuostatų pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Bendrijos interneto svetainėje ir taikomi tik Kliento pavedimams, pateiktiems po Bendrųjų nuostatų pakeitimo. Jei Klientas nesutinka su Bendrųjų nuostatų pakeitimais, jis turi teisę bet kada nutraukti Sutartį šiose Bendrosiose nuostatose numatyta tvarka. Jei Klientas po Bendrųjų nuostatų pakeitimų paskelbimo teikia naujus pavedimus Bendrijai laikoma, kad jis pilnai sutinka su Bendrųjų nuostatų pakeitimais.

6.9.        Jeigu Klientas per protingą terminą nepateikia Bendrijos prašomų duomenų, nedelsiant nesumoka sutarto avanso arba laiku neapmoka sąskaitų, arba egzistuoja pagrįstos abejonės, kad Klientas neturi galimybės arba neketina per protingą terminą sumokėti už suteiktas teisines paslaugas, arba jeigu Klientas nesilaiko Bendrijos rekomendacijų, arba jeigu Kliento nurodymai, Bendrijos nuomone, prieštarauja įstatymams, profesinės veiklos taisyklėms, veiklos etikai ar Sutarties nuostatoms, Bendrija turi teisę atsisakyti toliau teikti paslaugas, pateikdama dėl to pranešimą Klientui. Tokiu atveju Bendrija nebus laikoma atsakinga už bet kokias dėl atsisakymo teikti paslaugas Klientui ar kitiems asmenims kilusias neigiamas pasekmes.

6.10.      Sutarties nutraukimas, nepriklausomai nuo priežasčių, taip pat paslaugų teikimo Klientui stabdymas, neatleidžia Kliento nuo pareigos pilnai atsiskaityti su Bendrija už laikotarpį iki Sutarties nutraukimo ar paslaugų teikimo stabdymo.

7. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

7.1.        Susirašinėjimas su Klientu elektroniniu paštu, kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant nurodymus Bendrijai ar abipusį korespondencijos, įskaitant sąskaitų ir teisinių dokumentų siuntimą, laikomas tinkamu bendravimu raštu tarp Šalių. Klientas supranta ir sutinka, jog informacijos perdavimas elektroniniu būdu negarantuoja absoliutaus saugumo ar klaidų išvengimo, kadangi duomenys perduodami viešuoju tinklu ir tokia informacija gali būti perimama, sugadinama, prarandama, sunaikinama, gaunama pavėluotai ar neišsami, arba kitaip neigiamai paveikiama ar tapti nesaugia naudoti.

7.2.        Visa Bendrijai vykdant Sutartį perduota informacija turi likti konfidencialia visu Sutarties galiojimo metu ir po Sutarties pasibaigimo. Pažeidusi šį konfidencialumo įsipareigojimą Bendrija atlygina Klientui dėl to atsiradusius nuostolius, tačiau atsižvelgiant į Bendrųjų sąlygų 4 dalyje „Atsakomybė“ numatytus apribojimus.

7.3.        Sutartis yra sudaryta vadovaujantis bei jai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių derybų keliu, nesusitarus – Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą, išskyrus skolos už suteiktas teisines paslaugas, kai skola neviršija 20 000 EUR sumos, išieškojimo procesą, kuris nagrinėjamas Vilniaus miesto teismuose. Arbitražo teismo arbitrų bus vienas. Arbitražo vieta – Vilnius. Arbitražiniame procese bus vartojama lietuvių kalba. Visiems ginčams taikytina Lietuvos Respublikos materialinė teisė.

7.4.        Tuo atveju, jei Klientas laikytinas vartotoju, kaip tai apibrėžia galiojantys teisės aktai, ginčai sprendžiami Vilniaus miesto teismuose, nebent šalys dėl kitokio ginčo sprendimo būdo atskirai susitarė po to, kai kilo ginčas. Klientas – vartotojas turi galimybę spręsti su Bendrija iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia, Klientas – vartotojas raštu el. paštu info@trinitijurex.lt turi kreiptis į Bendriją bei per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo, Bendrijai neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus Kliento – vartotojo pretenzijos, Klientas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Bendrijos paslaugų gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, telefonu 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt,  interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Klientams – verslininkams netaikoma.

7.5.        Klientas patvirtina, kad šios Sutarties pasirašymo metu nei jis pats, nei su juo susiję asmenys nėra įtraukti į subjektų, kuriems yra taikomos tarptautinės, ES ar atskirų valstybių sankcijos, ir įsipareigoja nedelsiant informuoti Bendriją, jeigu tokios sankcijos atsirastų šios Sutarties galiojimo ir paslaugų teikimo Klientui metu. Paaiškėjus taikomoms sankcijoms/galimoms sankcijoms ir/arba faktui, kad iš šios Sutarties gaunama nauda yra naudojama su įprasta teisėta komercine veikla nesusijusiai naudai gauti (pvz. karinių veiksmų finansavimas, žmonių prekybos ar išnaudojimo finansavimas, kt.) Bendrija turi teisę nedelsiant stabdyti paslaugų teikimą ir/arba nutraukti šią Sutartį be jokių papildomų įsipareigojimų Klientui.

7.6.        Bendrija taip pat turi teisę stabdyti tolesnį dalies ar visų paslaugų teikimą ir/arba Sutartį nutraukti, jei paaiškėja, kad paslaugų (jų dalies) teikimas Klientui nėra galimas dėl interesų konflikto arba dėl to, jog Klientas Bendrijos nustatyta tvarka nepraėjo/ atsisakė praeiti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių procedūrą.

7.7.        Jeigu būtų pripažinta, kad kuri nors Sutarties sąlyga yra negaliojanti, tai nedaro visos Sutarties negaliojančia. Šalys susitaria tokiu atveju pakeisti negaliojančią Sutarties sąlyga kita sąlyga, kuri teisiškai, ekonomiškai ir kitais aspektais būtų lygiavertė negaliojančiai sąlygai.

7.8.        Kiekviena Šalis atskirai patvirtina ir garantuoja kitai Šaliai, kad Sutarties pasirašymo dieną ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti Sutartį bei vykdyti jos sąlygas, taip pat kad yra tinkamai gauti ir galioja visi leidimai ir sutikimai, reikalingi šios Sutarties sudarymui bei pagal ją prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

7.9.        Šalys pareiškia, kad Sutartis sudaryta laisva Šalių valia, nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei įvertinus Sutarties sudarymo ir jos įsipareigojimų pasekmes.

7.10.      Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina, kad Sutarties sąlygų turinys Šalims yra suprantamas, aiškus, Šalys su visomis Sutarties sąlygomis sutinka ir patvirtina, kad jos išreiškia tikrąją Šalių valią.

Prisijunkite prie komandos

  El. paštas

  Vardas, pavardė

  Linkedin

  Prenumeruokite TRINITI naujienlaiškį

   [radio radio-164 use_label_element default:1 „Visos“ „Naujienos“ „Įvykiai“ „Straipsniai“ „Tinklalaidės“ ]

   El. paštas

   Nėra rezultatų pagal šiuos kriterijus.