Uudised
Eesti
Uudised
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest
06-02-2023

Valmis tuumaenergia kasutuselevõtuks vajaliku õigusraamistiku analüüs

Advokaadibüroo TRINITI, konsultatsiooniettevõte CIVITTA, rahvusvahelise energia- ja taristuõiguse büroo Castletown Lawning Soome ühe juhtiva advokaadibüroo Waselius & Wist koostöös Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud analüüs annab ülevaate Eestis hetkel kehtivatest tuuma- ja kiirgusohutusalastest eeskirjadest, asjassepuutuvast rahvusvahelisest õigusest ning tuumaenergia kasutuselevõtuks vajalikust õigusraamistikust.

Tuumatehnoloogia kasutamisel on piiriülene mõju, mistõttu on kogu protsess alates tuumkütuse lähtematerjali kaevandamisest kuni radioaktiivsete jäätmete lõppladustamiseni allutatud rahvusvahelisele regulatsioonile ja järelevalvele.

Aruandes juhitakse tähelepanu, et nii rahvusvahelisest õigusest kui Euroopa Liidu õigusaktidest tuleneb mitmeid olulisi regulatsioone, sh tuumavastutuse küsimused, mis Eesti kehtivas õiguses veel ei kajastu. TRINITI koordineerimisel valminud analüüsi hinnangul võtaks kogu tuumaalase õigusaktide paketi ettevalmistamine tõenäoliselt aega kuni kolm aastat, millele lisanduks eelnõu seadusandlik menetlus Riigikogus. Võib eeldada, et kogu regulatiivpaketi, sh õigusaktide eelnõude, seletuskirjade, mõjuhinnangute, avalike konsultatsioonide ja kaasatavate välisekspertide hinnangute koostamise kogumaksumus võib ulatuda suurusjärku miljon eurot.

Analüüsiprojekti juhtinud TRINITI vandeadvokaat ja partner Tõnis Tamme märkis, et Eesti praegustes tuuma- ja kiirgusohutust käsitlevates õigusaktides on selgeid lünki, mille täitmisega tuleb tegeleda. „Lisaks tuumaenergiat ja -ohutust käsitleva uue seaduse loomisele on muudatusi vaja teha nii kiirgusseadusesse kui ka paljudesse teistesse Eesti õigusaktidesse.“

Uuringu juhtiv õigusekspert TRIINITI vandeadvokaat Sten Veidebaum lisas, et enne õigusloome protsessiga alustamist tuleb läbi mõelda tuumkütusetsükli korralduse, järelevalve ning kõige sellega haakuvate funktsioonide (planeerimisprotsess, hädaolukordade lahendamine, tuummaterjali transport ja ladustamine, jne) tegelik toimimine nii nagu rahvusvahelised lepingud ja Euroopa Aatomienergiaühenduse reeglid ette näevad.

Castletown Law partneri Simon Stuttaford sõnul on seni teostatud analüüs ja töö näidanud, et Eesti peab tuumaõiguse põhivaldkonnad – tuumakäitiste ehitamise nõuded, ohutus, turvalisus ja julgeolekumeetmed, lubade ja järelevalve süsteem, jäätme käitlemine ning tsiviilvastutus – oma õigussüsteemi üle võtma. Kuna Eestis tuumatehnoloogiat ei kasutata, pole seni olnud vajadust neid aspekte siseriiklikult reguleerida.

Analüüsi ettevalmistamise meeskonda juhtis TRINITI partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme ning TRINITI Taristu & Transpordi töögrupist panustasid sellesse vandeadvokaadid Sten Veidebaum ja Ain kalme ning jurist Madlenne Timofejev.

Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud tuumaenergia töörühma regulatiivse ning õigusraamistiku kaardistus tuumaprogrammiga alustamiseks on avaldatud tuumaenergia töörühma veebilehel: https://envir.ee/keskkonnakasutus/kiirgus/tuumaenergia-tooruhm