Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

TRINITI nõustas eraisikust klienti meedias suurt kõneainet pakkunud Väimela kanala kohtuvaidluses

Nõustasime eraisikust klienti meedias suurt kõneainet pakkunud Väimela kanala kohtuvaidluses. Võrumaa Väimela aleviku elanikele sai 2018.a suvel teatavaks, et sinna planeeritakse rajada hiidkanalat (ca 360 000 lindu). Elanikele teadaolevalt oli planeerimismenetlus pooleli, toimus detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise avalik arutelu. 2018.a sügisel selgus aga jahmatav tõsiasi, et Võru Vallavalitsus on samale maaüksusele juba ehitusloa kanala ja sõnnikuhoidla rajamiseks väljastanud, teisele äriühingule ja väidetavalt väiksemas mahus kanala rajamiseks. Seda tehti detailplaneeringuta, keskkonnamõjude hindamiseta ning naaberkinnistu omanikke menetlusse kaasamata. Ehitusluba väljastati ca 2780 m² ehitusaluse pindalaga avatud sõnnikuhoidla rajamiseks, planeeritavast sõnnikuhoidlast teisel pool teed asub Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppehoone (õpib ca 560 õpilast), lähiümbruses Väimela elanike elumajad, millest lähimad ca 110-450 m kaugusel.

TRINITI nõustas eraisikust klienti, kes koos teiste puudutatud isikutega esitasid kaebuse Tartu Halduskohtusse Võru Vallavalitsuse vastu nõudes ehitusloa ja projekteerimistingimuste tühistamist. Menetlusse kaasati kolmanda isikuna ka arendaja, keda esindasid vandeadvokaadid Allar Jõks ja Maria Pihlak. Arendajale väljastatud PRIA toetuse kohaselt oleks kanala ja sõnnikuhoidla pidanud valmima käesoleval kevadel. Tallinna Halduskohus peatas esialgse õiguskaitse korras ehitusloa täitmise, arendaja määruskaebus jäeti Tartu Ringkonnakohtus rahuldamata.

Võru Vallavalitsus algatas riikliku järelevalvemenetluse, mille käigus tuvastas ka ise, et ehitusloa väljastamisel esines olulisi puudusi ja tõsiseid rikkumisi.  Seepeale otsustas vallavalitsus uuendada ehitusloa ja projekteerimistingimuste menetluse. Arendaja ei esitanud uuendatud menetluses õhusaasteluba ega nõuetekohast ehitusprojekti. Võru Vallavalitsus tunnistas ise vaidlustatud ehitusloa ja projekteerimistingimused kehtetuks, mh uued projekteerimistingimused ning korraldused, millega uuendati projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise menetlust.