Uudised
Eesti
Uudised
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest
12-05-2023

TRINITI andis Kliimaministeeriumile üle tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu

Advokaadibüroo TRINITI andis Kliimaministeeriumile üle nõustamishanke tulemusena valminud tuumaenergia ja -ohutuse seaduse (TeoS) eelnõu, eelnõu väljatöötamiskavatsuse ja seletuskirja projektid. Eelnõu koostamine oli osa suuremast nõustamisprojektist, millega alustati juba aasta eest ning mis sisaldas ka tuumaprogrammiga alustamiseks vajaliku õigusraamistiku kaardistamist ja analüüsi.

Lisaks TRINITI Taristu & Transpordi töögrupi liikmetele (vandeadvokaadid Sten Veidebaum, Tõnis Tamme ja Ain Kalme ning jurist Madlenne Timofejev) osalesid selles elektri varustuskindluse tuleviku jaoks Eestis üliolulises projektis ka rahvusvahelise tuumaõiguse advokaadibüroo Castletown Law eksperdid Suurbritanniast, Kesk ja Ida-Euroopa juhtiva konsultatsiooniettevõtte CIVITTA ja Soome advokaadibüroo Waselius & Wist asjatundjad.

Tuumatehnoloogia kasutamisel on piiriülene mõju, mistõttu on kogu protsess alates tuumkütuse lähtematerjali kaevandamisest kuni radioaktiivsete jäätmete lõppladustamiseni allutatud rangele rahvusvahelisele regulatsioonile ja järelevalvele. Juba juunikuus valminud õigusraamistiku võrdlev analüüs andis ülevaate Eestis hetkel kehtivatest tuuma- ja kiirgusohutusalastest eeskirjadest, asjassepuutuvast rahvusvahelisest õigusest ning tuumaenergia kasutuselevõtuks vajalikest õigusnormidest ning selle asjatundlikkust ja põhjalikkust tunnustasid ka Rahvusvahelise Tuumaenergia Agentuuri (IAEA) eksperdid.

Kliimaministeeriumi nõunik Reelika Runneli märkis, et „TeoS-e eelnõu väljatöötamine ja tuumavaldkonna õigusraamistiku kaardistamine olid võtmetähtsusega nii IAEA ekspertmissiooni ettevalmistamisel kui tuumaenergia töörühma ülevaatliku lõpparuande koostamisel. Arusaam tuumaenergia kasutamist reguleerivate õigusaktide sisust, ülesehitusest ja rahvusvahelistest kohustustest peavad riigil olema olemas enne otsuse tegemist. Saame selle põhjal hinnata tuumaenergia kasutuselevõtmiseks vajaliku töö mahtu ja Vabariigi Valituse ning Riigikogu positiivse otsuse korral ettevalmistavate tegevustega kiiremini edasi liikuda.“

Nõustamismeeskonda juhtinud TRINITI partner Tõnis Tamme möönis, et Eestis hetkel kehtivates tuuma- ja kiirgusohutust käsitlevates õigusaktides on selgeid lünki, mis tuleb uue seadusega sisustada, et Eesti oleks ka õiguslikus plaanis valmis tuumaenergia rahumeelseks kasutuselevõtuks ning kaasnevate rahvusvaheliste kohustuste ja nõuete täitmiseks. Ta sedastas, et „Lisaks tuumaenergiat ja -ohutust käsitleva uue seaduse jõustamisele on mitmeid muudatusi vaja teha nii kiirgusseadusesse kui ka paljudesse teistesse Eesti seadustesse ning võtta vastu märkimisväärne hulk alama astme õigusakte“.

Uuringu juhtiv õigusekspert TRINITI vandeadvokaat Sten Veidebaum rõhutas, et Eesti siseriiklik tuumaõigus peab ennekõike lahendama küsimuse, kuidas rahvusvahelise õiguse allikatest tulenevad nõuded Eestis oludes täidetakse. See nõuab kõigi puudutatud valdkondade ja ametkondade kaasamist edasisse õigusloomeprotsessi, teadmiste ja terminoloogia ühtlustamist ning võimet mõelda kaugemale tulevikku. „Riiklikul tasandil tuleb formuleerida Eestile mõistlik ja jõukohane tuumapoliitika, millele tulevane õigusraamistik ning edaspidine tuumkütusetsükli riiklik korraldus tuginema hakkab“, lisas Veidebaum.

“Meil oli väga hea meel teha selles olulises projektis koostööd Eesti kolleegidega TRINITI advokaadibüroost ning aidata Eestil välja töötada oma tuumaenergiaalast õigusraamistikku”, ütles Simon Stuttaford advokaadibüroost Castletown Law. Ta lisas, et “Meie panus tugines ekspertide senistele rahvusvahelistele kogemustele, mis on saadud Ühendkuningriigi (EDF, Horizon Nuclear Power ja NuGen) ning rahvusvaheliste tuumaenergia projektide (AÜE, Saudi Araabia, Türgi, Jordaania ja Malaisia) nõustamise käigus”

Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud tuumaenergia töörühma regulatiivse ning õigusraamistiku kaardistus tuumaprogrammiga alustamiseks ning mitmed muud valdkonda käsitlevad uuringud ja materjalid on avaldatud tuumaenergia töörühma veebilehel: https://envir.ee/keskkonnakasutus/kiirgus/tuumaenergia-tooruhm