Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Kolm olulist punkti kestlikkusaruande esitamise kohustuse kohta

Rahandusministeerium on koostanud kestlikkusaruandluse direktiivi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2022/2464) ülevõtmiseks raamatupidamise seaduse, audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga luuakse reeglid kestlikkusaruande koostamiseks ja avalikustamiseks ettevõtja majandusaasta aruande tegevusaruande koosseisus ning kestlikkusaruandes esitatud teabe tõesuse kontrollimiseks kestlikkusvandeaudiitori poolt. Alljärgnevalt on välja toodud kolm olulist punkti, mida tasub teada kestlikkusaruande koostamise kohustuse kohta.

Kellel on kestlikkusaruande koostamise kohustus?

Kestlikkusaruande direktiivi üldeesmärk on, et kõik suurettevõtjad, seahulgas need, kelle väärtpaberid ei ole Euroopa Liidu reguleeritud turul kauplemisele võetud ja VKE-d (välja arvatud mikroettevõtjad), kelle väärtpaberid on võetud kauplemisele Euroopa Liidu reguleeritud turul, esitaksid kestlikkusaruande. Seetõttu sätestatakse eelnõus kestlikkusaruande esitamise kohustus äriühingust suurettevõtjale ning avaliku huvi üksuseks olevale äriühingust VKE-le (välja arvatud mikroettevõtjatele).

Eelnõuga vabastatakse kestlikkusaruande koostamise kohustusest VKE, kes kuulub konsolideerimisgruppi, mille konsolideeriv üksus on kohustatud koostama ja avalikustama konsolideerimisgrupi auditeeritud kestlikkusaruande vastavalt Euroopa kestlikkusaruandluse standardile, Euroopa VKE kestlikkusaruandluse standardile või üldtunnustatud kestlikkusaruandluse standarditele. Selline vabastus on seejuures ette nähtud üksnes juhuks kui tütarettevõtjaks olev VKE on hõlmatud enda emaettevõtja konsolideeritud tegevusaruandega, mis sisaldab standardite kohast kestlikkusteavet ning sellist vabastust kohaldatakse ka juhul, kui kontserni tasandil aruandeid esitav emaettevõtja on kolmandas riigis asuv ettevõtja, kes esitab kestlikkusteavet kooskõlas samaväärsete kestlikkusaruandluse standarditega.

Milline peab olema kestlikkusaruande sisu?

Kestikkusaruanne peab andma  ülevaate äriühingust raamatupidamiskohustuslase tegevuse mõjudest keskkonna-, sotsiaal- ja ühingujuhtimise valdkondades. Et tagada asjakohase ja piisava kestlikkusteabe andmise ning vähendada ühekordseid teabenõudeid, siis nähakse ette kestlikkusaruande koostamise ühtne alus. Suurettevõtja peab  kestlikkusaruande koostamisel lähtuma Euroopa kestlikkusaruandluse standardist ja VKE lähtub kestlikkusaruande koostamisel Euroopa VKE kestlikkusaruandluse standardist.

Et tagada kestlikkusteabe hõlpsam kättesaadavus kõikidele isikutele ja kindlustamaks läbipaistvus selles osas, milline vabastatud tütarettevõtja emaettevõtja esitab aruande kontserni tasandil, peab kestlikkusaruande koostamisest vabastatud raamatupidamiskohustuslane avaldama oma tegevusaruandes lisaks teabele kestlikkusaruande koostamise kohustusest vabastamise kohta ka konsolideerimisgrupi kestlikkusaruande koostaja ärinime ja registrisse kantud asukoha ning konsolideerimisgrupi kestlikkusaruande veebilehe aadressi.

Milline on kestlikkusaruande vorminõue?

Kui kehtivas seaduses (RPS-is § 15 lõige 5) on sätestatud vaid raamatupidamise aastaaruande eesti keeles koostamise kohustus, siis selguse huvides ning seoses kestlikkusaruande lisandumisega tegevusaruandesse laiendatakse seda nõuet majandusaasta aruandele tervikuna. Majandusaasta aruanne tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Samuti pannakse äriühingust suurettevõtjale ja avaliku huvi üksusele majandusaasta aruande vormistamisel täiendavad nõuded ja kohustatakse äriühingust suurettevõtjat ja avaliku huvi üksust esitama majandusaasta aruannet elektroonilises XHTML aruandlusvormingus.  Praktikas tähendab muudatus seda, et kui seni oli noteeritud ettevõtetel olnud kohustus esitada XHTML vormingus aastaaruanne vaid börsile, siis tulevikus peab seda samas vormingus saama esitada ka äriregistrile.

Kestlikkusaruande auditeerimise kohustus

Eelnõuga sätestatakse kestlikkusaruande ja konsolideeritud kestlikkusaruande audiitorkontrolli kohustus, mille eesmärgiks on aidata tagada kestlikkusaruande andmete õigsus ja kohasus ning finants- ja kestlikkusteabe ühendatavus ja sidusus.

Kestlikkusaruande audiitorkontrolli objektiks on ESRS standardite kohaselt koostatud kestlikkusaruandes sisalduv kestlikkusteave. Kestlikkusaruande audiitorkontrolli eesmärk on võimaldada kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes avaldada ettenähtud kasutajale kokkuvõtet või arvamust. Kuivõrd esialgu rakendub kestlikkusaruande audiitorkontrollile piiratud kindlustunnet andev audiitorkontrolli kohustus, siis sisaldub vandeaudiitori aruandes kokkuvõte. Kui aga Euroopa Komisjon otsustab, et kestlikkusaruande põhjendatud kindlustunnet andva audiitorkontrolli teostamine on võimalik ning kehtestab asjakohased standardid, siis tuleb kestlikkusaruande audiitorkontrolli vandeaudiitori aruandes avaldada arvamust.