Atziņas
Latvija
Blogs
Advokātu birojs, kas rūpējas par saviem klientiem

Publiskās un privātās partnerības likuma grozījumi

2016. gada 17. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā (turpmāk tekstā- PPP likums), kuri tuvākajā laikā tiks iesniegti Valstskancelejā virzībai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Tie paredzēs vairākas būtiskas izmaiņas publisko iepirkumu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju jomā. Jaunā kārtība veidota, pamatojoties uz trīs jaunām Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām, kuru mērķis ir mazināt tiesisko nenoteiktību un pilnveidot publiskās un privātās partnerības regulējumu Latvijā.

Likumprojekts sevī ietver vairākas novitātes koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas jomā, kuru uzdevums ir procesa pilnveidošana, to atvieglojot, padarot to efektīvāku un vieglāk pieejamu. Būtiskākie paredzētie grozījumi PPP likumā:

  • Precizēts un paplašināts likumā noteiktais izņēmumu saraksts;
  • Pilnveidoti pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas noteikumi un kritēriji;
  • Stingrāka kontroles un izvērtēšanas mehānisms apakšuzņēmējiem, kuriem nodod vismaz 10% no koncesijas līguma izpildes;
  • Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta ieviešana;
  • Paplašināts un precizēts publisko partneru savstarpēji vai tā saistīto uzņēmumu slēgto koncesiju piešķiršanas tiesības;
  • Paredzēta pāreja uz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu saņemšana ar 2018.gada 1.aprīli, arī attiecībā uz koncesijas procedūrām.

Likumprojekts tostarp paredz jaunu konkursa procedūru — sarunu procedūru. Šī procedūra ir paredzēta gadījumos, kuros koncesijas līgums sevī ietver inovatīvus risinājumus, kā arī, ja koncesijas līguma slēgšanas tiesības nevar piešķirt bez iepriekšējām sarunām īpašu apstākļu dēļ, kas attiecas uz koncesijas raksturu, sarežģītību vai finansiālu un juridisku risku dēļ. Šīs procedūras mērķis būs dot iespēju pretendentiem sarunu laikā izklāstīt piedāvājuma saturu un veikt izmaiņas atbilstoši pasūtītāja vajadzībām.

Minētais likumprojekts tuvākajā laikā tiks iesniegts Valsts kancelejā virzībai izskatīšanai Ministru kabinetā, kas liedz dotajā mirklī nosaukt datumu, kad jaunais PPP likums varētu stāties spēkā.

Likumprojekts “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” un tā anotācija ir atrodama šeit.