Atziņas
Latvija
Blogs
Advokātu birojs, kas rūpējas par saviem klientiem

Juridiskās adreses vai biroja pārcelšana uz Latviju no citas Eiropas valsts

Lai arī Latvijā uzņēmumu izveidošanas un banku kontu atvēršanas prasības ir kļuvušas stingrākas, joprojām pastāv vairākas priekšrocības komercdarbībai, ko nodrošina Latvijas ģeogrāfiskais novietojums, kvalificētais darbaspēks un izglītības sistēma, kā arī pārskatāma nodokļu struktūra ārvalstu ieguldītājiem.

Izvēloties investēt Latvijā, Eiropas Savienības tiesību akti nodrošina iespējas ne tikai dibināt jaunu uzņēmumu, bet noteiktos gadījumos pārcelt galveno biroju uz Latviju, piemēram, pārreģistrējot no citas valsts tā juridisko adresi, pārceļot centrālā biroja atrašanās vietu vai pievienojot citas ārvalstu sabiedrības uzņēmumam Latvijā.

Šobrīd vēl samērā reti sastopama uzņēmējdarbības forma – Eiropas sabiedrība (Societas Europaea, turpmāk “SE”) drīkst pārcelt savu juridisko adresi no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu, neveicot likvidāciju un nedibinot jaunu sabiedrību citā ES dalībvalstī. Viens no SE izmantošanas veidiem ir arī vairāku uzņēmumu pārrobežu reorganizācija, neveicot pievienojamo sabiedrību likvidāciju. SE var izveidot, apvienojot akciju sabiedrības, akciju sabiedrību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību, izveidojot to kā pārvaldītāju sabiedrību vai pārveidojot esošu akciju sabiedrību par SE, ja tai ir bijusi atkarīgā sabiedrība citā ES dalībvalstī. Vairākas sabiedrības jau ir izmantojušas SE sniegtās iespējas, piemēram, SEB apdrošināšanas sabiedrību apvienošanai Baltijā, ERGO grupai, reģistrējot SE mītnes vietu Igaunijā ar filiālēm Latvijā un Lietuvā, vai Capitalia SE, apvienojot uzņēmumus Baltijā un izvēloties galvenā biroja reģistrāciju Latvijā.

Ja nav nodibināta SE, juridiskās adreses pārcelšanas sarežģītība un iespējas ir atkarīgas no tās valsts normatīvajiem aktiem, no kuras šī adrese ir jāpārceļ (izcelsmes valsts). Latvijas likumi šajā ziņā nediskriminē nevienu jurisdikciju, bet izpēte nepieciešama par izcelsmes valsts komerclikumu principiem, no kuras jāpārreģistrē uzņēmums. Visbiežāk sastopamies ar regulējošiem ierobežojumiem izcelsmes valstīs, kā rezultātā, lai pārceltu kāda uzņēmuma juridisko adresi uz Latviju, bija jāveic pārceļamās sabiedrības likvidācija tās pašreizējā mītnes zemē, un pēc tam jāizveido jauna sabiedrība vai tās aktīvi jāpievieno jau esošai sabiedrībai Latvijā. Tomēr, ja izcelsmes valsts pieļauj pārrobežu reorganizāciju bez likvidācijas uzsākšanas vai to nodrošinās nākotnē, to var reģistrēt Latvijā. Svarīgākais kritērijs juridiskās adreses pārcelšanas procesam ir tiesību un saistību nezūdamība un legāla pāreja, jo izcelsmes valstī ir jāpanāk, ka tiks ievērotas kreditoru un citu tiesīgo personu intereses.

Izcelsmes valsts iestāde, kas atbildīga par komersantu reģistrāciju, pēc juridiskās adreses pārcelšanas pieteikuma saņemšanas un nepieciešamo noteikumu izpildes izsniedz  apliecinājumu par obligāto nosacījumu izpildi – pirmspārveidošanas apliecību, kas tiks iesniegta Latvijas komercreģistrā. Papildus Latvijā juridiskās reģistrācijas adreses (domicila) pārcelšanai un šādas pārveidošanas reģistrācijai būs jāsaņem arī eksperta atzinums par mantas pietiekamību. Latvijā Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu par pārveidoto komercsabiedrību, norādot arī uz pārceļamo sabiedrību kā izcelsmes valstī pirms tam reģistrētu tiesību subjektu.