Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Viešųjų pirkimų apžvalga: 2021 vasaris

Vasario mėnesio apžvalgoje skiriame ypatingą dėmesį aktualiai temai – ES lėšomis finansuojamų projektų pirkimų bei sutarčių vykdymui. Dėl pažeidimų ES lėšomis finansuojamuose projektuose sudėtingų problemų gali kilti tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek ir finansuojamų projektų sutartis vykdantiems tiekėjams. Tad kviečiame susipažinti su patarimais bei įžvalgomis palengvinsiančiomis šį procesą!

DĖMESYS PROJEKTAMS, KURIE FINANSUOJAMI ES LĖŠOMIS (PIRKIMAI, SUTARČIŲ VYKDYMAS)

 • Projektų vykdytojai, įgyvendindami Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus projektus ir vykdantys viešuosius pirkimus, privalo būti ypač atidūs.
 • Vykdant pirkimus nustatyti pažeidimai gali lemti, jog reikės grąžinti ženklias gautos paramos sumas.
 • Paramos skyrimą administruojančių institucijų (Lietuvos verslo paramos agentūra, Centrinė projektų valdymo agentūra, Aplinkos projektų valdymo agentūra) pritarimas parengtoms pirkimo sąlygoms ar pirkimuose priimtiems sprendimams, dar nereiškia, kad ateityje nebus nustatytas pažeidimas.
 • ES lėšomis finansuojamuose projektuose perkančiosios organizacijos yra „įpareigotos“ taikyti sutartyje numatytas netesybas, jei tiekėjas pažeidžia pirkimo sutartį (nors pažeidimas ir neženklus).

Dažniausiai pasitaikančios problemos ir pavyzdžiai dėl ko gali būti nustatytas pažeidimas bei taikoma finansinė korekcija:

 • Pakeista esminė Pirkimo sąlyga. Keisdami Pirkimo sąlygas, įsitikinkite, ar pakeitimai, nors ir svarbūs, yra tokie esminiai, kad pritrauktų potencialių dalyvių, kurie, jei šių pakeitimų nebūtų padaryta, nebūtų galėję pateikti pasiūlymo. Dažnu atveju, keičiant sąlygas, pirkimą gali tekti nutraukti ir skelbti iš naujo.
 • Nustatyti pertekliniai kvalifikacijos reikalavimai. Kvalifikaciniai reikalavimai turi būti aiškūs, tikslūs, pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui ir negali dirbtinai riboti tiekėjų konkurencijos. Paramos skyrimą administruojančių institucijų pritarimas skelbiamiems kvalifikacijos reikalavimams dar nereiškia, kad ateityje jie nebus pripažinti netinkamais.
 • Sudaryta sutartis su tiekėju, kurio pasiūlymas neatitinka visų Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų. Vertindami pasiūlymus būkite atidūs, nes administruojančioms institucijoms gerokai vėliau patikros metu nustačius pasiūlymo trūkumų (pvz., pasiūlyme nebuvo nurodyta kokia nors pagal sąlygas reikalauta informacija), bus taikomos finansinės korekcijos.
 • Tiekėjui patikslinus pasiūlymą, jis faktiškai galėtų būti vertinamas kaip pasiūlymo esminis pakeitimas ar naujo pasiūlymo pateikimas, o tai draudžia Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Net jei dėl pasiūlymo paaiškinimo ginčo pirkimo procedūrų metu nekilo, tai nereiškia, kad paramą administruojančios institucijos vėliau projekto patikros metu netaikys finansinių korekcijų.
 • Pažeistos viešųjų pirkimų procedūros: pvz., apie pakeistas Pirkimo sąlygas ar paaiškinimus ir/arba pratęstus pasiūlymų pateikimo terminus tinkamai neinformuoti visi potencialūs tiekėjai.
 • Vykdydama ES lėšomis finansuojamą sutartį, perkančioji organizacija tiekėjo atžvilgiu netaikė sutartyje iš anksto numatytų sankcijų (netesybų), jei tiekėjas netinkamai vykdė sutartį. Net jei perkančioji organizacija sankcijų taikyti nenori (pvz., tiekėjo vėlavimas itin neženklus), to nepadariusi ji rizikuoja gauti finansinę korekciją.

Kaip elgtis perkančiajai organizacijai, jei paramą administruojanti institucija pradėjo tyrimą?

1. Pažeidimo tyrimo metu aktyviai naudokitės savo teise teikti paaiškinimus. Teikiant paaiškinimus pateikite argumentus dėl šių aplinkybių:

 • ar pirkimas sukėlė tarptautinį susidomėjimą ir jame dalyvavo tiekėjai iš užsienio;
  • tiekėjų konkurencija pirkime (pvz., pirkime pateiktų pasiūlymų skaičius, kiek pasiūlymų gaunama panašiuose pirkimuose ir kt.);
  • ar dėl pirkimo sąlygose nustatytų diskriminuojančių reikalavimų (jei tokie visgi būtų nustatyti) nebuvo atmesta pasiūlymų;
  • ar yra kitų, atsižvelgiant į taikytinos teisės normų pažeidimo pobūdį ir sunkumą, laikantis proporcingumo principo įgyvendinančiosios institucijos nustatytų aplinkybių (pretenzijų ir skundų nebuvimas savaime nėra lengvinanti aplinkybė, tačiau galbūt pažeidimas įtarimas dėl itin siauro techninės specifikacijos aspekto, kuris negali turėti įtakos visam pirkimo rezultatui ir pan.);
  • argumentai dėl sankcijos proporcingo galimam pažeidimui.

2. Jeigu visgi buvo nustatytas pažeidimas, bet su pažeidimu arba paskirta finansine korekcija nesutinkate, sprendimą per 30 dienų nuo sprendimo gavimo galite skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai. 

Ko galite tikėtis apskundę sprendimą dėl nustatyto pažeidimo? 

 • Sprendimas dėl pažeidimo gali būti panaikintas (pvz., VAAT 2020 m. liepos 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI3-692-764/2020)
 • Paskirta finansinė korekcija gali būti sumažinta (pvz., VVAT 2019 m. balandžio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.eI-1839-281/2019)
 • Taikos sutarties galimybė. Pvz., įgyvendinančioji institucija sutinka panaikinti sprendimą dėl pažeidimo, o Pareiškėjas atsisako visų savo bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant Administracinę bylą, įskaitant – bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme (LVAT 2021 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2193-756/2021).

Ką turėtų įvertinti tiekėjai, dalyvaudami pirkimuose, kurių projektai finansuojami ES lėšomis:

 • Kai netesybos sutartyje nustatomos procentine išraiška nuo visos sutarties vertės, net ir vienos dienos pavėlavimas gali lemti itin ženklias netesybas.
  • Net jei perkančioji organizacija suprasdama sutarties vykdymo sudėtingumą, išorinius veiksnius (pvz., dėl COVID-19 sutrikusį tiekimą) ir nenorėtų tiekėjo atžvilgiu taikyti netesybų arba jas mažinti, tokiu atveju pati perkančioji rizikuoja sulaukti itin ženklios – net iki 25% sutarties vertės finansinės korekcijos iš paramą administruojančių institucijų.
  • Pavyzdžiui, sutarties vertė 2 mln. Eur, priskaičiuotos netesybos tiekėjui už vėlavimą pristatyti prekes – 10 000 Eur. Netaikiusi šių netesybų ar jas sumažinusi, perkančioji organizacija rizikuoja gauti ~200 tūkst. Eur finansinę korekciją (tokią sumą gautos paramos tektų grąžinti).

Išvada: tiekėjai turėtų labai rimtai vertinti sutarties projektą – kokios sankcijos (pavyzdžiui, netesybos nustatytos už netinkamą sutarties vykdymą, teikti motyvuotus siūlymus perkančiosioms organizacijoms nustatyti lokiškesnę netesybų taikymo tvarką.

Triniti Jurex VP komanda nuolat padeda perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams sėkmingai spręsti su ES finansavimu susijusius klausimus, todėl drąsiai kviečiama su mumis susisketi ir tiesiog pasitarti. Džiaugiamės, kad nuo 2021 m. vasario mūsų komandą papildė Jolanta Raudonytė, sukaupusi didelę patirtį būtent ES lėšomis finansuojamų projektų vykdyme, vertinime, finansinių korekcijų taikymo klausimuose.

Informaciją parengė Karolina Laurynaitė, TRINITI JUREX advokatė, asocijuotoji partnerė, Viešųjų pirkimų bei Bankų ir finansų teisės praktikos grupių vadovė ir teisininkė Jolanta Raudonytė. Susisiekite su mumis, jei turite klausimų dėl viešųjų pirkimų!