Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Viešųjų pirkimų apžvalga: 2020 spalis

Kviečiame susipažinti su viešųjų pirkimų praktikos aktualijomis bei mūsų kontoros Viešųjų pirkimų praktikos grupės parengtais patarimais, kurie padės sklandžiai organizuoti viešuosius pirkimus ir sėkmingai juose dalyvauti.

PASIŪLYMAS SIAURĄJA PRASME – RIZIKŲ SUKLYSTI VIS DAR DAUG!

 • Problema: Jeigu pirkimo sąlygose nėra aiškaus reikalavimo įrodyti (su pasiūlymu pateikti dokumentus) dėl tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams, tokių įrodymų nepateikimas nėra pasiūlymo trūkumas ar neatitiktis viešojo pirkimo sąlygoms. Tokiu atveju perkančiosios organizacijos gali paprašyti, o tiekėjai turi teisę pateikti pačių parengtus laisvos formos dokumentus (deklaracijas), kurios patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos prekės, paslaugos atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus.

Ką gali daryti perkančioji organizacija?

 • Rengiant pirkimo sąlygas atidžiai įvertinti, ar prašoma tiekėjų kartu su pasiūlymu pateikti tikrai reikalingus, o ne perteklinius dokumentus (arba nepamirštama paprašyti to, ko iš tiesų reikia). Kuo daugiau reikalavimų, tuo daugiau rizikos, kad tiekėjai padarys klaidų (nepridės kokio nors net ir nelabai reikšmingo sertifikato) ir jų pasiūlymus reikės atmesti.
 • Suabejojusi tiekėjo galimybėmis tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kreiptis į tiekėją, prašydama pateikti įrodymus, dėl pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams, nors tokia nuostata ir nebuvo įtvirtinta pirkimo dokumentuose. Jei tiekėjas logiškai nesugebės pagrįsti bei paaiškinti, kaip bus vykdoma viešojo pirkimo sutartis, tokiu atveju tiekėjo pasiūlymas gali būti atmetamas.

Kaip savo pažeistas teises gali ginti kiti tiekėjai?

 • Tuo atveju, kai tiekėjai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams grindžia laisvos formos deklaracijomis, kitiems tiekėjams tampa sunku užtikrinti savo galimai pažeistų teisių gynybą (nėra galimybės susipažinti, ar tiekėjo pasiūlymas realiai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus). Tokie tiekėjai turėtų kreiptis į perkančiąsias organizacijas, o šios privalo būti aktyvios: prašyti tiekėjus pateikti papildomus duomenis, surengti demonstraciją ir kt.

LAT 2020-09-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-358-248/2020

NULINĖS KAINOS PASIŪLYMAS – NEDRAUDŽIAMAS

Ką turi daryti perkančioji organizacija, gavusi nulinės kainos pasiūlymą?

 • Negali automatiškai atmesti nulinės kainos pasiūlymo.
 • Privalo prašyti tiekėją pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Prašyme rekomenduojame konkrečiai nurodyti, kokius pasiūlymo kainos / sutarties vykdymo aspektus tiekėjas turi pagrįsti. Pavyzdžiui, paprašyti pagrįsti, iš kokių išteklių / resursų bus finansuojamas paslaugos teikimais, kokia paslaugos savikaina ir pan.
 • Vertinti tiekėjo pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą. Pagrindimas turi būti logiškas ir realus. Deklaratyvūs paaiškinimai, kad pavyzdžiui, „tiekėjas ilgą laiką dirba pelningai“, „tiekėjas siekia šios sutarties dėl patirties ir reputacijos įgijimo“, nėra pakankami. 
 • Perkančioji organizacija gali atmesti tiekėjo pasiūlymą tik tokiu atveju, kai tiekėjo pateiktų įrodymų nepakanka pagrįsti pasiūlytą 0 Eur kainą. Pavyzdžiui, tiekėjas nurodo, jog 0 Eur kainą siūlo siekdamas įgyti prestižo ar patirties vykdant viešojo pirkimo sutartį.

ESTT 2020-09-10 sprendimas byloje Nr. C-367/19

PIRKIMO NUTRAUKIMAS

Pirkimo procedūrų nutraukimas – galimybių vis mažiau.

 • Perkančiosios organizacijos dažnu atveju vis dar netinkamai supranta, kas gali būti svarbios aplinkybės, pateisinančios pirkimo nutraukimą.
 • Netinkamai parengtos pirkimo sąlygos (netinkamai nustatytas pirkimo būdas, kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams ir pan.) ar pirkėjo noras iš naujo vertinti savo paties sąlygų pagrįstumą, nėra teisėtas pagrindas nutraukti pirkimo procedūras. Perkančioji organizacija, nutraukusi pirkimą tokiu pagrindu, privalo prisiimti visus iš to kylančius neigiamus padarinius. Pagrindinė rizika – pirkimo nutraukimo nuginčijimas arba priteistas žalos atlyginimas tiekėjui.
 • Kuo toliau pirkimas pažengęs – tuo labiau tikėtina, kad pirkimo nutraukimas bus neteisėtas.

TRINITI JUREX komanda sėkmingai atstovavo tiekėją šioje byloje: Lapt 2020-09-22 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-1101-302/2020

INTERESŲ KONFLIKTAI VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE

 • Padėdami klientams pastaruoju metu vis dažniau pastebime pirkimo metu kylančias problemas dėl galimų interesų konfliktų.
 • Pasikartojanti problema – tiekėjas vienokia ar kitokia forma jau yra dirbęs su perkančiąja organizacija (ankstesnio pirkimo sutarties pagrindu) ir vykstant naujam pirkimui konkurentai nurodo, kad toks tiekėjas dėl interesų konflikto pirkime dalyvauti negali, mat turi pranašumą (galimai žino daugiau informacijos apie perkančiosios organizacijos poreikius nei kiti konkurso dalyviai).
 • Tokios situacijos gali susiklostyti, kai tiekėjas rengė techninį projektą ir vėliau dalyvauja statybos rangos darbų pirkime, arba kai tiekėjas yra parengęs ugdymo/mokymų/kompetencijų kūrimo strategiją ir vėliau dalyvauja atskirų mokymų pirkimuose. Tai tik keli galinčių kilti probleminių situacijų pavyzdžiai.

Apžvalgą parengė Viešųjų pirkimų praktikos grupė.