Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Rekomendacijos, ką reikia atlikti pakeitus darbo kodeksą

Jeigu įmonėje dirba mažiau nei 20 darbuotojų:

Darbo sutarties pakeitimai

Priėmus naują Darbo kodeksą, pakeisti darbo sutartis yra:

  • privaloma, jeigu ji prieštarauja imperatyviems reikalavimams (pvz., netinkamai nurodyta darbo vieta, per mažas darbo užmokestis už kvalifikuotą darbą ir pan.),

arba

  • rekomenduojama, jeigu darbdavys pageidauja pasinaudoti Darbo kodekso teikiamomis galimybėmis ir darbuotojas su tuo sutinka (pvz., atsirado daugiau galimų darbo sutarties rūšių, kurias galima rinktis, didesnės galimybės sudaryti neterminuotas darbo sutartis, galima tartis dėl ilgesnio laikotarpio mokymo išlaidų atlyginimo ir pan.), taip pat jeigu norima tinkamai sutvarkyti nuorodas į Darbo kodekso straipsnius.

Susitarimas dėl nekonkuravimo

Nustatytos privalomos tokio susitarimo sąlygos (pvz., ilgiausias galiojimo terminas – 2 metai po darbo sutarties pasibaigimo, galima sudaryti tik su darbuotojais, turinčiais specialių žinių ar gebėjimų, kompensacija – ne mažesnė kaip 40 % darbo sutarties pasibaigimo metu buvusio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir kt.).

Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos

Jis gali būti sudaromas su visais darbuotojais, kurie turi priėjimą prie konfidencialios informacijos. Turi būti sudarytas konfidencialios informacijos sąrašas, kuris negali apimti viešai prieinamų duomenų, kurie negali būti laikomi konfidencialiais pagal teisės aktus ar pagal jų paskirtį ar kurių apsaugai darbdavys nesiima protingų priemonių. Taip pat privaloma numatyti susitarimo galiojimo terminą ir darbdavio pareigas, susijusias su informacijos slaptumo išsaugojimo priemonėmis. Galima nustatyti netesybas už pažeidimus. Galiojimo terminas – 1 metai po darbo santykių pasibaigimo, bet šalys gali susitarti ir dėl ilgesnio termino.

Nuotolinis darbas

Dirbti nuotoliniu būdu gali būti skiriama tik darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu, todėl rekomenduojama parengti prašymo ir susitarimo formas. Taip pat raštu turi būti nustatomi darbo vietos reikalavimai (jeigu tokie keliami), darbui suteikiamos naudoti darbo priemonės, aprūpinimo jomis tvarka, naudojimosi darbo priemonėmis taisyklės, nurodomas darbovietės padalinys, skyrius ar atsakingas asmuo, kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą darbdavio nustatyta tvarka.

Priėmimo į darbą ir darbo sutarties nutraukimo procedūros

Sudarant darbo sutartį, darbdavys privalo pateikti darbuotojui pranešimą apie darbo sąlygas. Nutraukiant darbo sutartį, darbdavys turės priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį arba konstatuoti darbo sutarties pasibaigimą. Be to, reikėtų peržiūrėti atleidimo pagrindus ir įrašus apie darbo sutarties nutraukimus daryti pagal naująjį Darbo kodeksą ir jo straipsnius.

Įvairūs pranešimai, atsakymai, pažymos

Darbdaviui nustatyta daug pareigų, susijusių su raštu pateiktinais dokumentais. Dėl šios priežasties patartina parengti tipines formas, kurios bus naudojamos, tokiu būdu sutaupant laiko (pvz., pažymos ir motyvuoti atsakymai darbuotojams, darbo rezultatų įvertinimas, rezultatų gerinimo planas, įspėjimas apie galimą atleidimą už antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą).

Visiškos materialinės atsakomybės sutartisnebegalima

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.

PAPILDOMAI: jeigu įmonejė dirba 20-49 darbuotojai:

  1.  Darbo tarybų inicijavimas (sudaroma rinkimų komisija);
  2. Darbo apmokėjimo sistema.

PAPILDOMAI: jeigu įmonėje dirba daugiau nei 50 darbuotojų:

  1.  Lygių galimybių politika;
  2. Darbuotojų asmens duomenų apsaugos taisyklės.

Pagal darbdavio poreikį:

  1. Darbo tvarkos taisyklės ar jų pakeitimai;
  2. Pareigybių nuostatai;
  3. Kita