Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Naujas reguliavimas saulės šviesos elektrinių aplinkosaugos srityje

Praeitą savaitę įsigaliojo Aplinkos ministro patvirtinti Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines (toliau – Reikalavimai).

Reikalavimų tvirtinimas susijęs su Seimo dar vasarą priimtu vadinamuoju „Proveržio paketu“, įskaitant Planuojamos ūkinės veiklos aplinkai poveikio vertinimo įstatymo pakeitimą, kuriuo atsisakyta atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo saulės šviesos energijos elektrinių statybos metu[1], bei nustatyta, jog saulės šviesos energijos elektrinės planuojamos, statomos ir eksploatuojamos, laikantis Aplinkos ministro nustatytų aplinkosauginių reikalavimų.

Reikalavimais taip pat siekiama įgyvendinti Europos Komisijos rekomendacijas dėl greitesnio leidimų atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams išdavimo procedūrų ir palankesnių sąlygų elektros energijos pirkimo sutartims, įgyvendinant bendrą strateginį prioritetą atsinaujinančių energetikos išteklių srityje.

Aptarsime pagrindinius naujojo reguliavimo ypatumus ir tendencijas.

Pirmiausiai, išskiriama Reikalavimų taikymo sritis ir subjektų ratas.

Reikalavimai taikomi visiems asmenims, Lietuvos Respublikos teritorijoje planuojantiems, statantiems ar eksploatuojantiems saulės šviesos energijos elektrines, išskyrus:

 1. fizinius ir juridinius asmenis, planuojančius įsirengti ar įsirengusius saulės šviesos elektrines ant gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties pastatų ar statinių;
 2. mažesnėms kaip 100 kW įrengtosios galios saulės šviesos energijos elektrinėms, išskyrus  saulės šviesos elektrinėms saugomose teritorijose (tokiu atveju galingumas neturi reikšmės);
 3. išimtiniais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

Antra, išskiriami prioritetiniai saulės šviesos elektrinių planavimo ir įrengimo būdai.

Saulės šviesos elektrines rekomenduojama įrengti:

 1. ant pastatų ar statinių;
 2. antropogeninį poveikį patyrusiose, ūkinei veiklai naudotose ir nebenaudojamose teritorijose (pvz., rekultivuoti sąvartynai, užterštos teritorijos);
 3. taikant daugeriopo erdvės naudojimo principą, pvz., žemę vienu metu naudojant žemės ūkio veiklai ir saulės energijos gamybai.

Vis tik Reikalavimuose tiesiogiai neįtvirtinta, ar rekomenduojamų įrengimo būdų laikymasis sąlygoja kokų nors lengvatų statytojams taikymą.

Trečia, nustatoma eilė reikalavimų, taikytinų saulės šviesos elektrinių planavimo metu, o būtent:

 1. reikalavimai dėl santykinio aukščio, projektuojant saulės šviesos elektrines ypač saugomo estetinio potencialo arealuose, kalvų ir slėnių šlaituose;
 2. želdinių apsauga ir papildomų apželdinimo priemonių naudojimas, įskaitant medžių sodinimą;
 3. gyvatvorių įrengimas, jeigu arčiau kaip 100 m atstumu nuo žemės sklypo ribos, kuriame planuojamos saulės šviesos energijos elektrinės,yra valstybinės reikšmės keliai, urbanizuotos ir (ar) urbanizuojamos teritorijos, saugomos teritorijos, gamtos paveldo objektai;
 4. praėjimo koridorių gyvūnams įrengimas, planuojant saulės šviesos energijos elektrinių teritorijos aptvėrimą;
 5. reikalavimas neplanuoti nuolatinio dirbtinio saulės šviesos energijos elektrinių teritorijos apšvietimo. Jei apšvietimas būtinas – naudoti infraraudonųjų spindulių daviklius, šviesos šaltinius nukreipti nuo medžių, krūmų ir kitų augalų;
 6. reikalavimai įrengiamų saulės šviesos elektrinių aukščiui nuo žemės paviršiaus;
 7. hidrologinio režimo ir vandens apsaugos užtikrinimas ir kt.

Ketvirta, įtvirtinti reikalavimai, taikytini saulės šviesos elektrinių statybos darbų atlikimo metu.

Pavyzdžiui, saulės šviesos elektrinių statybos darbai pievose ir ganyklose turi būti pradėti iki gyvūnų veisimosi ir paukščių perėjimo laikotarpio (nuo balandžio 15 d. iki birželio 15 d.) arba pradedami šiam laikotarpiui pasibaigus. Saulės šviesos energijos elektrinių statybos darbus gyvenamosiose vietovėse galima vykdyti tik darbo dienomis nuo 7 val. iki 19 val. arba savivaldybių vykdomosios institucijos nustatytu leidžiamu statybos darbų pradžios ir pabaigos laiku ir kt.

Planuojant saulės šviesos elektrinių statybos darbus, tokius reikalavimus privalu iš anksto įvertinti, kadangi jie gali turėti reikšmingos įtakos darbų atlikimo terminams.

Penkta, įtvirtintas sąrašas reikalavimų, taikytinų saulės šviesos elektrinių eksploatavimo metu.

Saulės šviesos elektrinių teritorijose pirmenybė turi būti teikiama aplinkai draugiškiems augmenijos tvarkymo būdams:

 1. gyvūnų (pvz., avių ar ožkų) arba paukščių (pvz., vištų ar žąsų) ganymas;
 2. šienavimas;
 3. mulčiavimas organinėmis medžiagomis (pvz., šienu, lapais, durpėmis, medžių žieve, medienos gabaliukais, pjuvenomis);
 4. kiti necheminiai (pvz., mechaniniai ar biologiniai) būdai.

Taip pat nustatoma eilė reikalavimų, susijusių su saulės šviesos elektrinių išmontavimu, baigus jų eksploataciją, kurie artimi aukščiau nurodytiems reikalavimams, atliekant saulės šviesos elektrinių statybos darbus.

Šešta, Reikalavimuose taip pat pateikiami rekomenduojami gerosios praktikos principai, siekiant užtikrinti biologinės įvairovės apsaugą, susiję su saugomų paukščių, vandens bestuburių, paukščių sankaupų vietų apsauga, šienavimo rekomendacijos ir kt. Nors nurodyti reikalavimai nėra privalomi, į juos turėtų atsižvelgti bet kuris verslas, deklaruojantis savo vykdomos veiklos atitikimą „žaliesiems“ aplinkosaugos standartams.

Reikalavimus pažeidusiems asmenims taikomos poveikio priemonės, numatytos Aplinkos apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (ANK 235 str. ir kt.).

[1] Išskyrus atvejus, kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai už saugomų teritorijų priežiūra atsakinga  institucija, nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas.