Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Ką daryti, jeigu Jūsų skolininkui yra keliama bankroto ar restruktūrizavimo byla?

Kilus Covid-19 pandemijai bei verslui susidūrus su finansiniais sunkumais, natūralu, kad dalis įmonių visgi priims sprendimą inicijuoti nemokumo, t. y. bankroto ar restruktūrizavimo, procesą. Nuo sausio 1 d. įsigaliojusio LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – Nemokumo įstatymas) nuostatos aktualios ne tik įmonėms, kurių atžvilgiu yra pradedamas nemokumo procesas, bet ir tokių įmonių kreditoriams.

TRINITI siūlo susipažinti su Jūsų įmonės teisėmis, kai įmonės skolininkui yra keliama bankroto ar restruktūrizavimo byla.

Jeigu Jūsų įmonės skolininkui yra keliama bankroto byla:

 • Kai bankroto procesą inicijuoja pats skolininkas, gaunate pranešimą, kuriuo Jums gali būti siūloma sudaryti susitarimą dėl pagalbos su skolininku (pvz., atsisakant dalies skolos), ir nurodoma, kad tokio susitarimo nesudarius skolininkui bus inicijuojama bankroto byla. Visgi toks siūlomas susitarimas dėl pagalbos faktiškai yra tik formalus Nemokumo įstatymo nuostatų vykdymas. Jeigu skolininkas nurodo, kad ketina inicijuoti būtent bankroto bylą, akivaizdu, kad skolininko finansinė būklė yra išties bloga, tad susitarimo dėl pagalbos sudarymas ar nesudarymas teigiamų rezultatų greičiausiai neduos.

 • Kreipkitės į bankroto bylą nagrinėjantį teismą ir prašykite Jus įtraukti į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Nuo pareiškimo teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo priėmimo dienos kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Tokiu būdu galėsite susipažinti ir sekti visą informaciją apie skolininko bankroto procesą bei atitinkamai vertinti savo galimybes atgauti įsiskolinimą.
 • Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti skolininko įmonei nemokumo bylą, nebeturite teisės iš šios įmonės išieškoti skolų, įskaityti reikalavimus, skaičiuoti netesybas ir palūkanas, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą ir t. t.
 • Pateikite teismo paskirtam skolininko nemokumo administratoriui savo turimą finansinį reikalavimą skolininkui su pagrindžiančiais dokumentais. Tą turite padaryti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos (www.avnt.lt). Atvykę į nemokumo administratoriaus buveinę galite susipažinti ir su kitų kreditorių nemokumo administratoriui pateiktais reikalavimais.

 • Dalyvaukite, teikite siūlymus dėl klausimų įtraukimo į darbotvarkę ir balsuokite kreditorių susirinkimuose. Kreditorių susirinkimo sprendimą galite skųsti teismui tik tuo atveju, jeigu balsavote prieš atitinkamą kreditorių susirinkimo sprendimą, arba nebuvote tinkamai informuotas apie vykusį kreditorių susirinkimą. Skundą dėl kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimo teismui galite pateikti per 14 dienų, kai sužinojote arba turėjote sužinoti apie jo priėmimą.
 • Reikalaukite atlyginti žalą, patirtą dėl skolininko valdymo organų ar nemokumo administratoriaus kaltės, ar kreipkitės į teismą dėl asmens teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo, jeigu juridinio asmens vadovas neinicijavo nemokumo proceso, kai pagal įstatymą tą privalėjo padaryti, ar veikimu ar neveikimu sukėlė tyčinį bankrotą.
 • Manydami, kad skolininko iki bankroto bylos iškėlimo sudaryti sandoriai pažeidė kreditorių teises ar yra priešingi juridinio asmens veiklos tikslams ir galėjo turėti įtakos tam, kad skolininkas negali atsiskaityti su kreditoriais, prašykite nemokumo administratoriaus tokius sandorius ginčyti, ar kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Nemokumo administratoriui nesutikus tą daryti, galite šiuos ginčus teisme inicijuoti ir patys savarankiškai kaip kreditorius. Teismas, gavęs kreditoriaus prašymą, gali taip pat leisti kreditoriui pačiam savarankiškai atlikti įmonės dokumentų patikrinimą, kai kreditorius siekia skųsti teismui kreditorių susirinkimo, kreditorių komiteto sprendimus, ginčyti įmonės sudarytus sandorius ar kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.

 • Svarbiausia, domėkitės vykstančiu procesu, nes tik tuomet galite realiai vertinti savo galimybes atgauti įsiskolinimą.

Jeigu Jūsų įmonės skolininkui yra keliama restruktūrizavimo byla:

 • Pirmiausia gausite pranešimą apie skolininko ketinimus inicijuoti restruktūrizavimo bylos iškėlimą su siūlymu sudaryti su skolininku susitarimą dėl pagalbos skolininkui suteikimo. Kitaip nei bankroto atveju, skolininkui inicijuojant restruktūrizavimo bylą, aplinkybė, ar kreditorius tokią pagalbą suteikė, yra reikšminga, kadangi pagal naująjį Nemokumo įstatymą pritarimą restruktūrizavimo planui gali svarstyti tik plano paveikiami kreditoriai, t. y. tie, kurių teises ir pareigas dėl įmonei suteikiamos pagalbos finansiniams sunkumams įveikti tiesiogiai sukuria, pakeičia ar panaikina restruktūrizavimo planas. Tai reiškia, kad nesuteikdami jokios pagalbos (kuri gali būti tiek reikalavimo įvykdymo termino atidėjimas, tiek dalies reikalavimo, pvz., delspinigių atsisakymas ir pan.), kreditoriai rizikuoja likti tik „formaliais“ kreditoriais, neturinčiais teisės išreikšti savo valios balsuojant už (ar prieš) įmonės parengtą restruktūrizavimo planą.
 • Aktyviai dalyvaukite restruktūrizavimo proceso pirminiame etape, t. y., keliant restruktūrizavimo bylą įstokite į bylą trečiaisiais asmenimis, susipažinkite su skolininko pateikta informacija apie įmonę bei ketinimus atkurti mokumą, teikite savo nuomonę teismui, jei manote, kad skolininko pateikti duomenys nėra tikslūs ar galimai prieštarauja restruktūrizavimo proceso tikslams.

 • Susipažinkite detaliai su skolininko parengtu restruktūrizavimo plano projektu – tai yra pagrindinis dokumentas, pagal kurį įmonė ketina vykdyti veiklą ir grąžinti įsiskolinimus per artimiausius dažniausiai 4 metus. Teikite savo poziciją nemokumo administratoriui ir / ar teismui, jei manote, kad teismo patvirtintas restruktūrizavimo planas nėra vykdomas.
 • Įvertinę galimybes ir tikslingumą, be jau nurodytos pagalbos, galite teikti skolininkui ir papildomą pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, teikdami papildomas lėšas, patvirtintas restruktūrizavimo plane, kartu prašydami ir užtikrinimo priemonių. Sandoriai, kuriais juridiniam asmeniui suteikiamas tokio pobūdžio finansavimas, negali būti pripažinti negaliojančiais, išskyrus atvejus, kai jie buvo sudaryti pažeidžiant įstatymus arba apgaule. Tokių kreditorių, suteikusių hipoteka ir (ar) įkeitimu neužtikrintą finansavimą, reikalavimai, likviduojant juridinį asmenį dėl bankroto, tenkinami pirmąja eile.
 • Naudokitės ir kitomis teisėmis, kurios dažnu atveju yra tokios pačios kaip ir bankroto procese, pvz., teikiant finansinius reikalavimus, dalyvaujant kreditorių susirinkimuose, gaunant informaciją apie įmonės finansinę būklę ir proceso eigą ir kt.

Turite klausimų? Susisiekite su Agne Ustinovičiene agne.ustinoviciene@triniti.lt