Įžvalgos
Lietuva
Naujienos
Reikalinga Violetos Kavaliauskaitės - Khalil konsultacija?
05-02-2024

Griežtinami reikalavimai virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriams

Šiek tiek daugiau nei prieš metus įsigaliojo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ; įstatymas) pakeitimai, sugriežtinę virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatorių (toliau – Kriptoturto bendrovės) veiklos reikalavimus, numatant jų registravimą viešuose Juridinių asmenų registro tvarkomuose sąrašuose, didesnio registruoto įstatinio kapitalo reikalavimą, griežtesnius reputacijos bei su (ne)teistumu susijusius reikalavimus vadovams, kolegialių valdymo organų nariams ir galutiniams naudos gavėjams ir kt.

Vertinant tiek Kriptoturto bendrovių sektoriaus keliamą riziką bendrai, tiek jų priežiūros institucijai – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (toliau – FNTT) susirūpinimą keliantį daugelio Kriptoturto bendrovių aplaidų požiūrį į šiuo metu nustatytų reikalavimų laikymąsi, nutarta griežtinti reikalavimus šioms bendrovėms. Tuo pačiu, reikalavimai griežtinami ir tam tikriems kitiems įpareigotiesiems subjektams (kaip jie apibrėžiami PPTFPĮ), pavyzdžiui, vykdantiems patikos ar bendrovių steigimo, administravimo, mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento (brokerio) veiklą. Griežtesni reikalavimai minėtiems subjektams, papildomi įgaliojimai jų priežiūros institucijoms bei keletas kitų papildomų PPTFPĮ pakeitimų, tame tarpe ir redakciniai pakeitimai bei patikslinimai, priimti 2024 m. balandžio 18 d. Seimui patvirtinus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 151, 152, 461 straipsniais įstatymą Nr. XIV-2543 (toliau – Pakeitimų įstatymas).

Daugelis redakcinių PPTFPĮ pakeitimų jau įsigaliojo 2024 m. balandžio 26 d. paskelbus įstatymą, o toliau aptariami svarbiausi pakeitimai – susiję su kitų įpareigotųjų subjektų veiklos reikalavimų griežtinimu ir papildomais įgaliojimais jų priežiūros institucijoms – įsigalios keliais etapais per likusius 2024 metus.

Nuo 2024 m. gegužės 1 d. įsigaliojo šie PPTFPĮ pakeitimai

Išplėstas kitiems įpareigotiesiems subjektams, prižiūrimiems FNTT, taikytinų poveikių priemonių sąrašas, t. y. FNTT gali:
 • laikinai uždrausti (apriboti) subjektui teikti vieną ar kelias paslaugas, jei subjektas sistemingai pažeidžia PPTFPĮ arba padaro vieną šiurkštų įstatymo pažeidimą, arba įstatymą pažeidžia pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės už pažeidimą paskyrimo (draudimas galioja, kol tęsiasi PPTFPĮ pažeidimas);
 • visam laikui uždrausti subjektui teikti vieną ar kelias paslaugas, kai subjektas neįgyvendina FNTT sprendimo laikinai uždrausti subjektui teikti vieną ar kelias paslaugas arba, kai pasibaigus laikino uždraudimo (apribojimo) subjektui teikti vieną ar kelias paslaugas terminui, aplinkybės, dėl kurių subjektui buvo laikinai uždrausta teikti vieną ar kelias paslaugas, nėra išnykusios;
 • laikinai ar visam laikui uždrausti (apriboti) Kriptoturto bendrovių veiklą, kai jos FNTT sistemingai neteikia informacijos ar teikia neteisingą informaciją, sistemingai pažeidžia arba padaro šiurkštų PPTFPĮ pažeidimą, arba įstatymą pažeidžia pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės už pažeidimą paskyrimo.
Detalizuotos laikino ar visam laikui uždraudimo (apribojimo) teikti vieną ar kelias paslaugas sąlygos, t. y.
 • priežiūros institucijos nustatomas laikino draudimo (apribojimo) terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai, tačiau gali būti pratęstas dar 4 mėnesiams, jei nėra išnykę aplinkybės, dėl kurių laikinas draudimas (apribojimas) taikomas;
 • kito įpareigotojo subjekto pareiga priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos sprendimo priėmimo dienos pateikti išorės audito ataskaitą apie sprendime nurodytų paslaugų teikimo nutraukimą. O jeigu priežiūros institucijai kyla pagrįstų abejonių dėl minėto sprendimo vykdymo, ji turi teisę reikalauti, kad subjektas per ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą pateiktų pakartotinę išorės audito ataskaitą apie priežiūros institucijos sprendime nurodytų paslaugų teikimo nutraukimą;
 • terminas, per kurį priežiūros institucija privalo priimti sprendimą nutraukti laikiną uždraudimą (apribojimą) teikti paslaugas, kuris negali būti ilgesnis kaip 5 darbo dienos, kai išnyksta pagrindas minėtam draudimui;
 • reikalavimas nedelsiant nutraukti priežiūros institucijos sprendime nurodytų paslaugų teikimą, kai priežiūros institucija priima sprendimą visam laikui uždrausti teikti vieną ar kelias paslaugas;
 • pareiga priežiūros institucijai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos, pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui (i) apie sprendimą taikyti, pratęsti ar nutraukti laikiną uždraudimą (apribojimą) subjektui, kuris yra juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialas, teikti vieną ar kelias paslaugas arba (ii) apie sprendimą uždrausti vykdyti Juridinių asmenų registre registruojamą veiklą. Taip pat, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos, informacija turi būti paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje;

Pažymėtina, kad šios sąlygos netaikomos finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams, kuriems būtina turėti licenciją ar leidimą vykdyti veiklą, ir priežiūros institucijoms, kurios išdavė licenciją ar leidimą vykdyti veiklą.


Nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliosiantys PPTFPĮ pakeitimai

1. Įsigalios du nauji straipsniai – finansų įstaigos galės keistis informacija, taip pat finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai galės perleisti tapatybės nustatymo bei nuolatinės dalykinių santykių stebėsenos veiklos funkcijas.

Finansų įstaigoms suteikiama teisė keistis informacija apie klientą ir jo atstovą, kliento naudos gavėją, kliento, kuris yra juridinis asmuo, nuosavybės ir kontrolės struktūroje dalyvaujančius asmenis ir (ar) pinigines operacijas ar sandorius, kai joms kyla įtarimų dėl galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo, įskaitant galimą tarptautinių finansinių sankcijų ir (ar) ribojamųjų priemonių netinkamą įgyvendinimą. Konkreti tokio keitimosi informacija tvarka bus nustatyta FNTT direktoriaus. Numatyta, kad Finansų įstaigos asmens duomenis tvarko vadovaudamosi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) ir keičiasi tik ta informacija, kuri yra būtina siekiant įgyvendinti teisės akte nurodytus tikslus.

Kita pristatoma naujovė – teisė finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams perduoti kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo ir nuolatinės dalykinių santykių stebėsenos veiklos funkcijas (toliau – Veiklos funkcijos) kitam Europos Sąjungos valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, kuri taiko Europos Sąjungos valstybėje narėje nustatytiems klientų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymo reikalavimams ir informacijos saugojimo reikalavimams lygiaverčius reikalavimus, registruotam asmeniui, kuris nėra trečioji šalis (toliau – Kitas asmuo).

Toks perdavimas galimas tik jei laikomasi šių reikalavimų:

1) tai turi būti numatyta subjekto vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrose;
2) yra sudaryta įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkanti rašytinė sutartis;
3) iki perdavimo įsitikinama, kad Kitas asmuo laikosi šiame įstatyme nurodytų kliento ar naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimų;
4) kitam asmeniui neperduodamos kliento įtartinų piniginių operacijų ar sandorių nustatymo ir pranešimų apie tai teikimo, taip pat informacijos saugojimo funkcijos, nebent minėtos Veiklos funkcijos perduodamos Kitam asmeniui, kuris priklauso tai pačiai įmonių grupei;
5) finansų įstaiga ar kitas įpareigotasis subjektas užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi laikantis įstatyme nustatytų reikalavimų.

Tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad atsakomybė dėl įstatyme nurodytų kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo ir nuolatinės dalykinių santykių stebėsenos reikalavimų laikymosi, lieka finansų įstaigoms ar kitiems įpareigotiesiems subjektams.

Jei tam tikri kiti įpareigotieji subjektai iki Pakeitimų įstatymo įsigaliojimo dienos jau buvo perdavę Veiklos funkcijas Kitam asmeniui, kuris priklauso vienai įmonių grupei ir yra registruotas trečiojoje valstybėje, kuri neatitinka įstatyme nustatytų reikalavimų, jie ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Pakeitimų įstatymo įsigaliojimo dienos turi užtikrinti šių reikalavimų laikymąsi.

2. Įsigalioja keletas svarbių pakeitimų dėl reikalavimų juridiniams asmenims ir asmenims, susijusiems su patikos, virtualiųjų valiutų keityklų, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ar bendrovių, mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjais ir nekilnojamojo turto agentais (brokeriais).
 • Anksčiau Įstatyme nurodyti kiti įpareigotieji subjektai, kurie pradėję ar nutraukę veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti atitinkamą instituciją (juridiniai asmenys – Juridinių asmenų registro tvarkytoją, o fiziniai asmenys – Valstybinę mokesčių inspekciją), papildyti dviem naujais – nekilnojamojo turto agento (brokerio) ir mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjo veiklą vykdančiais subjektais. Tie, kas veiklą pradėjo iki 2024 m. liepos 31 d. ir nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. toliau ją vykdys, minėtą informaciją nurodytoms institucijoms turi pateikti ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 1 d.
 • 25 straipsnio 4 ir 5 dalyse papildyta, kad reikalavimai dėl pranešimo apie Kriptoturto bendrovės veiklos pradžią ir pabaigą Juridinių asmenų registro tvarkytojui bei vyresniojo vadovo, kuris būtų nuolatinis Lietuvos gyventojas, turėjimo, taikomi ne tik juridiniams asmenims, bet ir Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialams;
 • 25 straipsnio 6 dalies pakeitimu siekiama priversti realiai vykdyti įstatymo reikalavimą dėl 125 000 eurų dydžio nuosavo kapitalo turėjimo. Jei iki šiol galiojančioje įstatymo versijoje reikalavimas Kriptoturto bendrovei, kuri yra akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, buvo turėti įregistruotą minėto dydžio kapitalą, tai nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. tokių bendrovių 125 000 eurų dydžio nuosavas kapitalas turės būti ne tik įregistruotas, bet ir apmokėtas bei nuolat palaikomas tokio dydžio. Taip pat nurodoma, kad steigimo ir įstatinio kapitalo didinimo metu įstatinį kapitalą formuojančios lėšos turi būti įneštos į sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje arba Europos Sąjungos valstybės narės kredito įstaigoje, turinčioje filialą Lietuvos Respublikoje.


Nuo 2024 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiantis PPTFPĮ pakeitimas

Išplėsti ir detalizuoti draudimai užsiimti patikos ar bendrovių steigimo, administravimo, mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento (brokerio) veikla, taip pat būti juridinio asmens, kuris vykdo minėtas veiklas, valdymo ar priežiūros organų nariu arba naudos gavėju, atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą ir po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo praėjusį laikotarpį.

Kitos, su Pakeitimų įstatymo įsigaliojimu, įgyvendinimu ir taikymu susijusios, svarbios datos

Jei įstatymo pažeidimų nagrinėjimo procedūros pradėtos ir nebaigtos iki Pakeitimų įstatymo įsigaliojimo dienos, tuomet jos baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki 2024 m. balandžio 30 d.

Iki Pakeitimų įstatymo įsigaliojimo dienos pradėtų PPTFPĮ pažeidimų nagrinėjimo procedūrų metu, taikant poveikio priemones dėl laikino uždraudimo (apribojimo) teikti vieną ar kelias paslaugas tol, kol vyksta Įstatymo pažeidimas, uždraudimo visam laikui teikti vieną ar kelias paslaugas, laikino arba visam laikui uždraudimo (apribojimo) vykdyti Kriptoturto bendrovių veiklą, vertinami faktai ir aplinkybės, kurie atsirado 2024 m. gegužės 1 d. ir vėliau, išskyrus faktus ir aplinkybes dėl informacijos neteikimo ar neteisingos informacijos teikimo ir PPTFPĮ pažeidimų pakartotinumo, kurie vertinami ir tuo atveju, jeigu atsirado iki 2024 m. gegužės 1 d.

Asmenys, iki 2024 m. liepos 31 d. pradėję vykdyti ir nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. toliau vykdantys Kriptoturto bendrovių veiklą, iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. privalo informuoti FNTT apie tai, kaip laikomasi reikalavimo nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. nuolat palaikyti ne mažesnį kaip 125 000 eurų dydžio nuosavą kapitalą, ir pateikti FNTT šio reikalavimo vykdymo įrodymus. Jei Kriptoturto bendrovės iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. neįvykdys šio reikalavimo ir (arba) iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. nepateiks FNTT minėtos informacijos, tai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. neteks teisės toliau vykdyti Kriptoturto bendrovių veiklą Lietuvos Respublikoje.

FNTT ne vėliau kaip iki 2024 m. spalio 1 d. praneš Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie Kriptoturto bendroves, netekusias teisės toliau vykdyti veiklą Lietuvos Respublikoje, o Juridinių asmenų registro tvarkytojas nedelsdamas nuo šios informacijos gavimo, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 1 d., išregistruos duomenis apie Kriptoturto bendrovių veiklą.