Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Darbo sutartis su bendrovės vadovu: 10 rekomendacijų darbdaviui

Ne paslaptis, kad bendrovės
vadovas, kuris, be kita ko, yra atsakingas už kasdienę įmonės veiklą, turi gana
plačius įgaliojimus. Neretai tinkamo vadovo paieška tampa tikru iššūkiu, o Akcinių
bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ) jam nustatytos atsakomybės ir kompetencijos
yra ribojamos papildomais bendrovės įstatuose nustatytais būdais.

TRINITI pateikia 10 rekomendacijų darbdaviui, kurias tinkamai įgyvendinus vadovo įdarbinimo procesas taps ne sunkiai įveikiama užduotimi, o įdomiu ir ganėtinai lengvu procesu, kurio pagrindinis tikslas – tinkamas bendrovės ir vadovo teisinių santykių sureguliavimas.

1. Neapsiribokite vien pavyzdine darbo sutarties forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu

Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – DK) nurodyta, jog su juridinio
asmens vienasmeniu valdymo organu, t. y. juridinio asmens vadovu turi būti
sudaryta darbo sutartis. Dėl šios priežasties norėtųsi jį vertinti kaip ir
kitus bendrovės darbuotojus, kuriems besąlygiškai yra taikomos visos DK
nuostatos. Visgi teisiniai santykiai su bendrovės vadovu yra ypatingi, lyginant
juos su santykiais tarp bendrovės ir kitų darbuotojų. Bendrovės ir jos vadovo
teisinius santykius darbo teisės normos reglamentuoja tik tiek, kiek jų
nereglamentuoja kiti įstatymai. Vienas tokių – ABĮ, kuriame šie santykiai yra
reglamentuojami plačiau. Taip yra todėl, kad bendrovės vadovo teisinis statusas
yra dualistinis. Tarp vadovo ir bendrovės susiklostę santykiai, visų pirma,
laikytini pavedimo (atstovavimo) teisiniais santykiais, kurie yra grįsti šalių
pasitikėjimu.

Įprasta, kad bendrovės kasdienį darbą ir veiklą organizuoja vadovas, nes būtent vadovas yra darbdavys (darbdavio atstovas) kitų darbuotojų atžvilgiu. Tačiau reikia nepamiršti, kad darbdavio atstovas vadovo atžvilgiu yra bendrovės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma – stebėtojų taryba, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba – visuotinis akininkų susirinkimas), todėl vadovo darbo sąlygas nustato ir veiklą kontroliuoja šie kompetentingi kolegialūs organai, o ne pats vadovas ar įgaliotas asmuo. Taigi, pirma ir svarbiausia šio straipsnio rekomendacija – sudarydami darbo sutartį su bendrovės vadovu, neapsiribokite vien pavyzdine darbo sutarties forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, nes ši darbo sutarties forma yra pritaikyta kitiems bendrovės darbuotojams, o ne specialų teisinį statusą turinčiam vadovui.

2. Priimkite kolegialaus bendrovės organo sprendimą

Bendrovės vadovą renka ir
atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius
nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas kompetentingi kolegialūs bendrovės organai savo sprendimu (toliau
– Sprendimas).

Sprendime turėtų būti nurodytos
ne tik pagrindinės vadovo darbo sutarties sąlygos, t. y. darbo pradžia, darbo
užmokesčio dydis, darbo laiko norma, tačiau ir kitos papildomos darbo sąlygos,
dėl kurių buvo susitarta, pvz., mokestis už automobilio nuomą, kuro limitas ir kt.

Šio esminio reikalavimo nesilaikymas gali nulemti neteisėtą vadovo išrinkimą ar tam tikrų jo darbo sutarties punktų pripažinimą viršijančiais jo įgaliojimus arba net neteisėtais. Jeigu nurodytos vadovo darbo sąlygos keičiasi, taip pat turi būti priimtas sprendimas dėl sąlygų pakeitimo.

3. Apie vadovo išrinkimą praneškite juridinių asmenų registrui

Dar vienas esminis reikalavimas, įtvirtintas ABĮ – tinkamas pranešimas apie bendrovės vadovo išrinkimą juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įstatymas nurodo tai padaryti per 5 darbo dienas nuo vadovo išrinkimo.

4. Reikalaukite ataskaitos apie atliktus darbus

Kai darbo sutartis yra sudaroma su kitais bendrovės darbuotojais, pavaldumo riba yra labai aiškiai nubrėžiama. Darbo sutartyse, o dažniau – vidinėse darbo tvarkos taisyklėse (jei tokios bendrovėje yra) nurodoma, kam yra atskaitingas darbuotojas. Su bendrovės vadovu situacija atrodo kiek sudėtingesnė, ypač mažesnėse bendrovėse. Šiuo atveju rekomenduojama į darbo sutarties su vadovu sąlygas inkorporuoti nuostatą, jog vadovas, darbdavio atstovui pareikalavus, turi pateikti ataskaitą apie jo atliekamus arba atliktus darbus, vykdomas arba įvykdytas užduotis bei atsiskaityti kitais su darbo funkcijų vykdymu susijusiais klausimais. Reguliari ataskaita apie vadovo atliktas ar planuojamas atlikti darbo funkcijas padės apsaugoti nuo nenaudingų bendrovei vadovo sprendimų, suteiks saugumo bei užtikrintumo pojūtį ir gerokai padidins ne tik vadovo darbo našumą, bet ir efektyvumą.

5. Susitarkite dėl vadovo atostogų tvarkos

Dažniausiai bendrovės darbuotojai
savo atostogas derina su vadovu arba kitu administracijos darbuotoju. Tokia
tvarka turėtų būti taikoma ir vadovui. Darbo sutartyje rekomenduojama
įtvirtinti, kad savo atostogas bendrovės vadovas derintų su jį išrinkusiu
bendrovės organu.

Tiesa, ruošiantis išleisti bendrovės vadovą atostogoms, reikėtų nepamiršti tinkamai įforminti tam skirtus dokumentus. Jeigu bus poreikis vadovo atostogų laikotarpiu pavaduojančio asmens buvimas, turi būti priimtas vadovą išrinkusio bendrovės organo (valdybos, stebėtojų tarybos ar visuotinio akcininkų susirinkimo) sprendimas, kuriame būtų aiškiai nurodytas tikslus laikotarpis ir įvardijamas vadovą pavaduojantis asmuo arba pats vadovas gali bendrovės vardu suteikti teisės aktų nustatytos formos įgaliojimą atitinkamiems veiksmams atlikti.

6. Susitarkite dėl konfidencialios informacijos apsaugos

Net ir tipinėje paprastoje darbo
sutarties formoje rekomenduojama įtvirtinti įsipareigojimą saugoti
konfidencialią bendrovės informaciją. Visgi vien tokio įsipareigojimo neužtenka,
todėl paprasčiau visas pareigas ir atsakomybę aprašyti atskirame susitarime dėl
konfidencialios informacijos apsaugos.

Už konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimą patartina numatyti netesybas, taip pat nustatyti įsipareigojimo galiojimo terminą. Nenurodžius, jis galios ne ilgiau nei vienerius metus po darbo santykių pasibaigimo. Be to, ypatingai svarbu pasitvirtinti ir konfidencialios informacijos sąrašą. Jeigu toks sąrašas bendrovėje nebūtų sudarytas, ginčo atveju bendrovei kiltų pareiga įrodyti, kas sudaro jos konfidencialią informaciją.

7. Susitarkite dėl nekonkuravimo

Darbo sutartyje su bendrovės vadovu rekomenduojama įtvirtinti nekonkuravimo įsipareigojimą arba sudaryti atskirą susitarimą dėl nekonkuravimo. Tokiame susitarime turėtų būti apibrėžta draudžiama vadovui darbo ar profesinė veikla, nekonkuravimo kompensacijos dydis, nekonkuravimo teritorija ir susitarimo dėl nekonkuravimo galiojimo terminas. Nekonkuravimo su darbdaviu laikotarpiu vadovui turi būti mokama kompensacija, kurios dydis – ne mažiau kaip keturiasdešimt procentų darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

8. Apsvarstykite bendrovės vadovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo klausimą

Kaip jau buvo minėta pirmiau – iš vadovo veiklos kyla dviguba atsakomybė, kuri bendrovės vidiniuose santykiuose yra reguliuojama darbo teisės normomis, o išoriniuose bendrovės sandoriuose – civilinės teisės normomis. Civilinė atsakomybė, atsirandanti deliktiniais pagrindais, suponuoja neribotą asmens atsakomybę, todėl rekomenduojama apsvarstyti galimybę sudaryti bendrovės vadovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Tokiu atveju vadovas bus mažiau pažeidžiamas ir apsaugotas nuo nenumatytų pretenzijų, susijusių su jo kasdieniais veiksmais – vadovavimu. Civilinės atsakomybės draudimo klausimas galėtų būti aktualus ir bendrovei. Sudarius civilinės atsakomybės draudimo sutartį, bendrovė būtų apsaugota nuo galimų nuostolių, kurie kiltų vadovui atlikus neteisėtus veiksmus, taip pat būtų užtikrintas greitesnis žalos padengimas, nesutrikdant verslo. Be to, bendrovė galėtų įgyti konkurencinį pranašumą, pritraukiant aukšto lygio vadovaujančias pareigas užimančius asmenis.

9. Bendrovės vadovą atšaukti galite paprasčiau

Ne kiekvienas darbdavys žino, jog
šiuo metu galiojančiame DK, skirtingai nei ankstesniame, yra įtvirtintas
juridinio asmens vadovo atšaukimas kaip absoliučiai savarankiškas, tik
specialiam subjektų ratui skirtas darbo sutarties pasibaigimo pagrindas (DK 104
straipsnis). Tai reiškia, jog nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu
nėra taikomos DK nuostatos, susijusios su darbo sutarties nutraukimo konkrečiu
DK nustatytu pagrindu tvarkos reikalavimais.

Tokiu atveju jokie įspėjimo
terminai nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu nėra taikomi. Šią
nuostatą galima įtvirtinti darbo sutartyje, tokiu būdu aiškiai iškomunikuojant,
jog bendrovės vadovas gali būti kompetentingo darbdavio organo atšauktas ir
atleistas iš užimamų pareigų bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į jo kaltės ir
jokių kitų aplinkybių buvimą/nebuvimą bei netaikant jokio išankstinio įspėjimo.

Tiesa, bendrovės vadovo atleidimo atveju darbdavys nėra ribojamas tik vadovo atšaukimu, kaip savarankišku darbo sutarties pagrindu. Visgi, jeigu darbdavys nuspręstų atleisti vadovą kitais pagrindais, pvz. DK 57 straipsnio pagrindu, reikėtų laikytis visų šiam nutraukimui būdingų nuostatų (įspėjimo terminai, išeitinės išmokos ir pan.).

10. Įsivertinkite, kur bus sprendžiami darbo ginčai

DK nustato, kad ne visi darbo ginčai
tarp bendrovės vadovo ir pačios bendrovės sprendžiami darbo ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta tvarka. Dalis jų,
t. y. ginčai dėl atsisakymo sudaryti darbo sutartį, dėl darbo sutarties
nutraukimo teisėtumo, taip pat dėl juridinio asmens vadovo civilinių teisių ir
pareigų nevykdymo (netinkamo vykdymo) nagrinėjami teisme. Taigi, kilus ginčui,
reikėtų tinkamai pasirinkti, kur kreiptis dėl savo teisių ir teisėtų interesų
gynimo.