Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Apie vekselį nuo A iki Z

 class=

Dažnas turbūt yra girdėjęs terminą „vekselis“, nemaža dalis galbūt netgi yra jį naudoję. Visgi, turbūt ne kiekvienas galėtų tiksliai apibrėžti kas tai ir pasakyti kokias teises vekselis suteikia jo turėtojui, kokias pareigas sukelia jo davėjui, kas nutinka jei nesilaikoma vekselio pateikimo apmokėjimui sąlygų, kokios pasekmės atsiranda, jei laiku nepareiškiami reikalavimai vekselio davėjui ir kokios yra galimybės vekselį ginčyti.

Šių dienų sudėtingomis aplinkybėmis, kai dėl COVID-19 pandemijos susidūrę su finansiniais iššūkiais verslo įmonės ar individualią veiklą vykdantys paslaugų teikėjai nusprendžia skolintis, verta prisiminti ir aptarti vekselio privalumus, susijusius papildomu ir paprastesniu prievolių įvykdymo užtikrinimu.

Kas yra vekselis?

Vekselis – tai priemonė, kuria užtikrinama kokiu nors teisiniu pagrindu (atsiskaitymas už suteiktas paslaugas, paskola, žalos atlyginimo santykiai, kt.) atsiradusios skolininko prievolės įvykdymas kreditoriui. Pagrindinės nuostatos dėl vekselio ir pagal jį atsirandančių reikalavimų pareiškimo ir patenkinimo tvarkos yra išdėstytos Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (toliau – Įstatymas). Įstatyme vekselis apibrėžiamas kaip vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo (skolininkas) be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats (tokiu atveju išduodamas paprastasis vekselis) arba įsako tai padaryti kitam (išduodamas įsakomasis vekselis).

Nors skolininkas paprastai turi pareigą įvykdyti prievolę sutarties (pavyzdžiui, paslaugų, pirkimo-pardavimo, paskolos) ar kitu pagrindu, kreditoriui naudinga papildomai turėti ir skolininko išduotą vekselį, nes jį apmokėti kreditorius gali reikalauti pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, t.y. nesibylinėjant. Vekselis išieškojimo procesą prievolės nevykdymo atveju supaprastina ir sutrumpina. Nesant vekselio ir skolininkui nevykdant savo prievolės, kreditorius pirmiausia turėtų įrodyti savo reikalavimą teisme ir tik įsiteisėjus teismo sprendimui galėtų gauti vykdomąjį raštą, kurio pagrindu būtų išieškoma skola.

Norint pasinaudoti vekselio privalumais, svarbu teisingai jį sudaryti, pateikti apmokėti bei įforminti protestą dėl neakceptavimo ( t.y. nepriėmimo) arba neapmokėjimo.

Teisingas vekselio sudarymas

Vekselyje turi būti nurodyta:

1) „įsakomasis vekselis“ arba „paprastasis vekselis“ (žodžiai tekste ta kalba, kuria vekselis išrašytas);
2) besąlyginis įsakymas (įsakomojo vekselio atveju) ar įsipareigojimas (paprastojo vekselio atveju) sumokėti įrašytą sumą;
3) turinčio sumokėti asmens (mokėtojo) pavadinimas ar vardas, pavardė (tik įsakomojo vekselio atveju);
4) mokėjimo terminas;
5) mokėjimo vieta;
6) pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta;
7) vekselio išrašymo vieta ir data;
8) išrašančiojo vekselį asmens parašas;
9) tais atvejais, kai įsakomąjį vekselį išrašantis ūkio subjektas netvarko apskaitos pagal supaprastintos apskaitos taisykles, – tai patvirtinanti informacija.

Vekselis, kurio suma didesnė kaip 3 000 EUR, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles.

Galimi tik keturi vekselio apmokėjimo termino variantai:

• jį pateikus;
• per tam tikrą laiką po pateikimo;
• per tam tikrą laiką nuo išrašymo dienos;
• nustatytą dieną.

Jei vekselyje terminas nurodomas kitaip, ar nurodomi keli vienas po kito einantys terminai, toks vekselis negalioja.

Vekselyje taip pat gali būti įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“. Jei toks „neprotestuotinas“ vekselis skolininko neakceptuojamas ar neapmokamas, tai vekselio turėtojui supaprastina reikalavimų pareiškimą, bet tik tuo atveju jei pats vekselio turėtojas laikėsi vekselio pateikimo apmokėjimui terminų.

„Reikalavimų pareiškimas“ reiškia kreipimąsi į notarą dėl reikalavimo apmokėti vekselį patenkinimo ne ginčo tvarka, notarui išduodant vykdomąjį įrašą. Jei vekselis yra „protestuotinas“, t.y. jame nėra nurodyta „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, norint pareikšti reikalavimus, reikia pirmiausia tinkamai įforminti protestą dėl vekselio neakceptavimo ar neapmokėjimo (aptariama toliau) ir tik po to galima pareikšti reikalavimus.

Vekselio davėjo inciatyva vekselyje gali būti įrašytos tokios sąlygos kaip vekselio privalomas pateikimas akceptuoti, nurodant arba nenurodant pateikimo akceptuoti termino, draudimas pateikti vekselį akceptuoti anksčiau nurodyto termino ar tiesiog draudimas pateikti vekselį akceptuoti (su tam tikromis Įstatyme numatytomis išimtimis).

Sąlygos norint įgyti teisę pareikšti reikalavimus

Vekselio pateikimas apmokėjimui

Jei vekselio turėtojas nori įgyti teisę reikalauti vekselį apmokėti ne ginčo tvarka, būtina laikytis Įstatyme nustatytų terminų pateikti vekselį apmokėti.

• vekselį, mokėtiną jį pateikus, būtina pateikti apmokėti per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos, nebent vekselio davėjas šį laiką sutrumpino arba pratęsė;
• vekselį, mokėtiną nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, reikia pateikti apmokėti paskutinę vekselyje nurodyto mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas;
• vekselį, mokėtiną per tam tikrą laiką po pateikimo, būtina pateikti apmokėti du kartus – pirmą kartą pateikus, jis turi būti akceptuotas; šį pateikimą akceptuoti būtina atlikti per vienerius metus nuo jo išdavimo dienos. Jei vekselis akceptuojamas, antrą kartą jis pateikiamas kai sueina nustatytas apmokėjimo po pateikimo terminas.

Vekselio pateikimas akceptavimui

Vekselį kreditorius turi pateikti skolininkui akceptuoti:

• prieš sueinant jo mokėjimo terminui;
• skolininko gyvenamojoje vietoje (buveinėje), arba;
• vekselis turi būti pateikiamas pagal jo davėjo nustatytas sąlygas.

Jeigu vekselis nepateikiamas akceptuoti vekselio davėjo nustatytu laiku, prarandama reikalavimo teisė ir dėl neapmokėjimo, ir dėl neakceptavimo, nebent iš vekselio davėjo suformuluotos sąlygos būtų aišku, kad buvo siekiama išvengti tik atsakomybės už vekselio akceptavimą.

Vekselio protestavimas

Jei vekselyje nėra sąlygos „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, vekselio turėtojas, kuris tinkamai įvykdo visas vekselio pateikimo akceptavimui arba apmokėjimui nustatytas sąlygas, tačiau vekselis neakceptuojamas arba neapmokamas nustatytais terminais, prieš pareikšdamas reikalavimus pirmiausia turi gauti oficialų patvirtinimą (įforminti protestą) dėl vekselio davėjo atsisakymo akceptuoti arba apmokėti.

• vekselio protestą įformina notaras;
• neakceptavimo atveju protestas turi būti įformintas per terminą, nustatytą pateikti vekselį akceptuoti;
• neapmokėjus vekselio, mokėtino nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką nuo jo išrašymo ar pateikimo dienos, protestas turi būti įformintas pasibaigus mokėjimo terminui per vieną arba dvi darbo dienas;
• Neapmokėjus vekselio, mokėtino jį pateikus, protestas turi būti įformintas iš karto tą pačią dieną, o tam tikrais, Įstatyme numatytais, atvejais, vėliausiai kitą dieną;
• Jei įforminamas protestas dėl neakceptavimo, tuomet nereikia nei pateikti vekselio apmokėti, nei protestuoti dėl neapmokėjimo.

Reikalavimų pareiškimas dėl vekselio apmokėjimo ne ginčo tvarka

Jei vekselis yra „protestuotinas“, reikalavimus pareikšti galima per vienerius metus nuo nustatytu laiku įforminto protesto dienos.

Jei vekselis yra „neprotestuotinas“, reikalavimai turi būti pareikšti ne vėliau kaip per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos.

Jei vekselis yra „neprotestuotinas“ ir jo turėtojas tinkamai įvykdo visas vekselio pateikimo akceptavimui arba apmokėjimui nustatytas sąlygas, tačiau vekselis neakceptuojamas arba neapmokamas nustatytais terminais, jis gali iš karto kreiptis į notarą dėl reikalavimo apmokėti vekselį patenkinimo ne ginčo tvarka, t. y. nereikia atlikti jokių kitų veiksmų prieš pareiškiant reikalavimą.

Notarui pateikiamame prašyme išieškoti pinigus iš skolininko būtina nurodyti aplinkybes ir pateikti įrodymus, kad vekselio turėtojas įgyvendino visus, su vekselio pateikimu akceptavimui ir (arba) apmokėjimui susijusius, reikalavimus.

Vekselio galia, nerealizavus jo per įstatymo nustatytą terminą

Praleidus anksčiau minėtus terminus vekselio akceptavimui, protesto įforminimui, vekselio apmokėjimui ir pan., vekselio turėtojas praranda teisę reikalauti apmokėti vekselį ne ginčo tvarka, t.y. kreipiantis į notarą, be bylinėjimosi teisme.

Nors ši teisė prarandama, tai nereiškia, kad išnyksta ar tampa negaliojančia pati prievolė, kurios įvykdymo užtikrinimui buvo išduotas vekselis, jei minėta prievolė nebuvo įvykdyta. Jos įvykdymo galima reikalauti pateikiant ieškinį teisme.

Nors praleidus minėtus terminus vekselis praranda savo pirminę paskirtį – išieškoti skolą paprasčiau, be bylinėjimosi, jis netampa visiškai beverčiu. Bylinėjimosi metu jis gali būti naudojamas kaip rašytinis įrodymas, kuriuo galima remtis įrodinėjant atitinkamos prievolės egzistavimą bei juo grįsti reikalavimą teisme dėl skolininko pareigos atsiskaityti su kreditoriumi.

Svarbu prisiminti, kad

• kreditoriui vekselio turėjimas yra visuomet naudingas, nes tinkamai, nustatytais terminais juo pasinaudojus, galima išvengti ilgo ir dažnai brangaus bylinėjimosi. Tačiau, net ir nepasinaudojus tuo, vekselis išlieka vertingu rašytiniu įrodymu siekiant prievolės įvykdymo teisminiu keliu;
• skolininkui, vekselis gali būti naudingas, nes suteikdamas kreditoriui šią papildomą garantiją, jis gali lengviau pasiskolinti reikalingų lėšų;
• tiek skolininkui, tiek kreditoriui yra svarbu atkreipti dėmesį į teisingą vekselio įforminimą ir visų sąlygų, susijusių su jo realizavimu įvykdymą, o ypatingai – nustatytų terminų laikymąsi.

Jei reikėtų mūsų pagalbos bet kokiu su vekseliais susijusiu klausimu – susisiekime.