Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Turgu valitsevate ettevõtjate õigusi piirati (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Kohus tegi 25.03.2021 Slovak Telekom ja Deutsche Telekom kaasustes kauaoodatud lahendid, millega piiras turgu valitsevate ettevõtjate õigusi.  

 width=

Kirjeldasime oma varasemas TRINITI konkurentsiõiguse nupukeses (siin) Euroopa Liidu Kohtu (Üldkohus) poolt 2020. aasta lõpus Leedu Raudteega seoses tehtud lahendit, milles kohus asus üllatuslikule seisukohale, et olulisele vahendile juurdepääsu võimaldamise kohustuse tekkimiseks ei ole oluline hinnata, kas selline juurdepääs on kliendi äritegevuse jaoks hädavajalik. Viitasime siis võimalusele, et Euroopa Kohus võib Slovak Telekom kaasuses selle seisukoha üle vaadata. Ja vaataski. 

Euroopa Kohus selgitas , et olulisele vahendile (nt mingile infrastruktuurile) juurdepääsu osas tuleb eristada kaht olukorda: (i) juurdepääsu üldse ei võimaldata või (ii) juurdepääs võimaldatakse ebaõiglastel tingimustel.

Esimesel juhul, kui turgu valitsev ettevõtja üldse ei võimalda juurdepääsu, siis on rikkumisega tegemist vaid sellisel juhul, kui juurdepääs vastavale infrastruktuurile või muule olulisele vahendile on teise ettevõtja jaoks majandustegevuses osalemiseks hädavajalik, st tal ei ole tegelikke või potentsiaalseid alternatiive vastavale infrastruktuurile. Euroopa Kohus viitas siin turgu valitseva ettevõtja lepinguvabadusele ja omandiõigusele – nende üldpõhimõtete rikkumist konkurentsiolukorra edendamise huvides ei tohi võimaldada liialt kergelt. 

Teisel juhul, st kui turgu valitsev ettevõtja küll võimaldab juurdepääsu, aga teeb seda ebaõiglastel tingimustel, ei pea rikkumise esinemiseks olema vastav infrastruktuur teise ettevõtja jaoks hädavajalik. Vastava leebema käsitluse (st turgu valitseva ettevõtja õiguste piiramise) põhjuseks on asjaolu, et turgu valitsev ettevõtja on sellisel juhul juba oma lepinguvabadust ja omandiõigust mõnevõrra piiranud. Samas võib küsimus, kas vastava infrastruktuur on hädavajalik, ka sellisel juhul omada tähtsust. Nimelt viitas Euroopa Kohus, et kui juurdepääs on hädavajalik, siis suureneb tõenäosus, et turgu valitseva ettevõtja poolt ebaõiglaste tingimuste kehtestamine kujutab endast turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, st konkurentsiõiguse rikkumist. 

Kuna Eesti õiguses on vastava infrastruktuuri hädavajalikkus konkurentsiseaduse § 15 kohaselt olulise vahendi olemuslikuks tingimuseks (muidu ei ole üldse tegemist olulise vahendiga)jääb üle oodata, kas ja kuidas vastav lahend mõjutab Eestis siseriikliku õiguse alusel tehtavaid otsuseid. 

Kui teil tekib enda või oma koostööpartnerite praktika osas eeltoodust tulenevalt küsimusi, siis pöörduge TRINITI riigiäri ja konkurentsiõiguse töögrupi poole. Hoiame vastavatel arengutel silma peal ja aitame meelsasti!