Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Riik maksustab laenude andmise (vol 2)

Aasta alguses kirjutasime sellest, et alates 2018. aastast tuleb ettevõtjatel hakata maksma tulumaksu oma ema- või sõsarettevõtjale antud laenudelt. Tänaseks on saabunud ka esimene tähtaeg seesuguste laenude ja tagasimaksete deklareerimiseks EMTA-s. Deklaratsioon tuli esitada 20.04.2018. width=

Kuna deklareerimiskohustus hõlmab ka 2017.a teisel poolaastal antud laene, siis neile, kel kvartaalne deklareerimiskohustus õigeaegselt täitmata jäi, teeme lühikese meeldetuletuse sellest, mida uue korra järgi kontsernisiseste laenude puhul silmas pidada:

  • Äriühing on kohustatud maksma tulumaksu oma aktsionärile või osanikule antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega.
  • Eelduslikult on varjatud kasumieraldisega tegemist siis, kui:

-laenu antakse emaettevõtjale või sõsarettevõtjale (so sama emaettevõtja teisele tütarettevõtjale),
-laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud ning
-laenuandja ei ole võimeline tõendama laenusaaja laenu tagasimaksmise võimet ja kavatsust.

  • Et maksuhaldur saaks kontrollida, ega ole tegemist varjatud kasumieraldisega, tuleb residendist äriühingul (ja teistel seaduses loetletud subjektidel) esitada EMTA-le kvartaalseid deklaratsioone. Deklareerimiskohustus on hiljemalt kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks eelmises kvartalis antud laenude ja nende tagastamise kohta.
  • Deklaratsiooni alusel teeb maksuhaldur riskianalüüsi ja vajadusel küsib selgitusi laenu tagasimaksmise võime ning kavatsuse kohta. Maksuhalduri nõudel tuleb selgitused anda ja tõendid esitada 30 päeva jooksul.
  • Tõendamis- ja deklareerimiskohustus rakendub kõikide alates 2017. aasta 1. juulist antud laenude suhtes, samuti selliste laenude suhtes, mille puhul on alates 2017. aasta 1. juulist laenusummat suurendatud, laenu tagastamise tähtaega pikendatud või muid olulisi tingimusi muudetud.
  • Maksuhaldurile tahtlikult andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest, kui sellega vähendatakse maksu- või kinnipidamiskohustust või suurendatakse tagastusnõuet, samuti maksudeklaratsiooni tähtpäevaks esitamata jätmise või maksuhalduri korralduse täitmata jätmise eest karistatakse väärteomenetluse korras rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või juriidilist isikut rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Kui ettevõtja käitumisega kaasneb suur kahju, võib kaasneda kriminaalkaristus.

Oluline on silmas pidada, et maksustada võidakse ka lühema kui 48 kuulise tagastamise tähtajaga antud laenud, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega.

Seesugusteks asjaoludeks võivad olla nt ebamõistlik tagasimakse graafik, tagasimakse tähtaja korduv pikendamine või laenusumma korduv suurendamine, aga ka turutingimustele ebakohane intressimäär. Lisaks tavapärasele laenutehingule võib kasumieraldisena käsitleda ka laenusumma suurendamist, laenu tagastamise tähtaja pikendamist, kontsernikontole raha kandmist või muid majanduslikult samaväärseid tehingud.

Samas tasub teada ka seda, et ettevõtjal on õigus laenult tasutud tulumaksu osas teha ümberarvutus ning nõuda enammakstud tulumaksu tagastamist, kui langevad ära maksustamise aluseks olevad asjaolud (kui emaettevõtja on laenu tagastatud). Eelmist blogikannet laenude maksustamisest loe SIIT.

Kui teil tekkis laenude deklareerimise osas täiendavaid küsimusi, võtke julgesti ühendust TRINITI finants- või maksuõiguse töögrupiga ning aitame leida probleemile lahenduse!