Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Riik maksustab laenu andmise

2018. aastast tuleb ettevõtjatel hakata maksma tulumaksu laenudelt, mida nad on alates 01.07.2017 andnud oma ema- või sõsarettevõtjale.

Seda juhul, kui laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud ning laenuandja ei ole võimeline tõendama laenusaaja laenu tagasimaksmise võimet ja kavatsust. Samuti maksustatakse lühema tähtajaga laenud, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega. Edaspidi tuleb aktsionärile või osanikule antud laenud ja nende tagasimaksed kvartaalselt ka Maksu- ja Tolliametis deklareerida.

Maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil tehtavad tehingud ja toimingud

Riik on põhjendanud muudatuste eesmärki sooviga tõkestada kasumi varjatud (laenudena) väljaviimist Eesti äriühingutest. Selle taga omakorda on asjaolu, et kuna Eesti tulumaksusüsteem ei näe ette äriühingu teenitud kasumi maksustamist enne selle jaotamist ja tulumaksureeglid äriühingute antavaid laenusid eraldi ei piira, siis kasutavad välismaiste äriühingute Eestis tegutsevad tütarühingud võimalust kasumi emaühingule tulumaksuvabalt väljamaksmiseks laenu sildi all. Selleks antakse laenu sageli ebamõistlikult pikaks ajaks või pikendatakse korduvalt laenu tagasimaksmise tähtaega ja/või ei maksta laenult reaalselt intressi. Selliste laenude kasumijaotiseks ümberkvalifitseerimine on küll põhimõtteliselt võimalik ka täna kehtiva seaduse alusel, kuid maksuhalduri jaoks märkimisväärselt ressursimahukas ning suurt õigusvaidluste riski kätkev ülesanne.

Seega otsustas riik anda maksuhaldurile mõned lisavõimalused. Tänased põhimõtted jäävad kehtima ka edaspidi, kuid 2018. aastast muutub laenude käsitlemine varjatud kasumieraldisena ning nende maksustamine maksuhaldurile lihtsamaks. Vastupidiselt praegusele korrale, lasub edaspidi laenu andmise puhul suurem tõendamiskoormus just laenu andnud tütarühingul, kes peab suutma haldurile tõendada, et on käitunud vastutustundliku laenuandjana, sh veendunud, et tema emaühing kavatseb laenu tagasi maksta ja on selleks ka võimeline.

Muudatuses toovad ettevõtjatele kaasa mitmeid lisakohustusi ja uusi riske. Teadlikult käitudes on võimalik neid riske maandada.

Muudatused võtavad fookusesse kontsernisisesed laenud

Uus kord puudutab laenu andmist kontserni struktuuris n-ö üles ja kõrvale, mitte aga emaühingult tütarühingule, mis on näiteks tütre majandusraskuste korral igati kohane ja aktsepteeritav tegevus.

Riik on võtnud eesmärgiks maksustada edaspidi tulumaksuga kõik tagastamatud või pikaajalised laenud, mida tütarühing on andnud emaühingule või muule äriühingute ketis ülalpool asuvale äriühingule, samuti n-ö sõsarühingule, ja mis ületavad selle äriühingu võetud laenude ja tema omakapitali tehtud sissemaksete summat. Kui selline laen tagastatakse kahe aasta jooksul selle andmisest arvates, maksab riik maksumaksjale tagasi ka laenu andmisel tasutud tulumaksu.

Seejuures käsitletakse laenuga võrdväärsena ka teatud muid majanduslikult samaväärseid tehinguid. Riskid võivad kaasneda ka järelmaksu, tagatiste andmise ja kontsernikonto kasutamisega (oma majandusliku sisu poolest kujutab kontsernikonto ju endast kontsernisisest laenamist). Siiski ei loeta laenuks kauba müümise või teenuse osutamise käigus tavapärase, turutingimustele vastava maksetähtaja võimaldamist emaettevõtjale, kui äriühing pakub samasuguseid tingimusi ka endaga mitteseotud isikutele või tingimused vastavad mitteseotud isikute vahel tavapäraselt kasutatavatele.

Kokkuvõttes 5 olulist punkti, mida uue korra järgi kontsernisiseste laenude puhul silmas pidada

 • Residendist äriühing on kohustatud maksma tulumaksu äriühingu aktsionärile või osanikule antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega.
 • Eelduslikult on varjatud kasumieraldisega tegemist siis, kui:
  • laenu antakse emaettevõtjale või sama emaettevõtja teisele tütarettevõtjale (va laenuandja tütarettevõtjale);
  • laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud;
  • laenuandja ei ole võimeline tõendama laenusaaja laenu tagasimaksmise võimet ja kavatsust.
 • Residendist äriühingul (ja teistel seaduses loetletud subjektidel) on kohustus esitada Maksu- ja Tolliametile kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks deklaratsioon eelmise kvartali jooksul nimetatud isikutele antud laenude ja nende tagastamise kohta.
 • Eelkirjeldatud tõendamis- ja deklareerimiskohustus rakendub kõikide alates 2017. aasta 1. juulist antud laenude suhtes, samuti selliste laenude suhtes, mille puhul on alates 2017. aasta 1. juulist laenusummat suurendatud, laenu tagastamise tähtaega pikendatud või muid olulisi tingimusi muudetud.
 • Ettevõtjal on õigus laenult tasutud tulumaksu osas teha ümberarvutus ning nõuda enammakstud tulumaksu tagastamist, kui langevad ära maksustamise aluseks olevad asjaolud (kui emaettevõtja on laenu tagastatud).

TRINITI finantseerimise töögrupis puutume emaettevõtjatele laenu andmise küsimustega kokku igapäevaselt, mistõttu oskame ka hinnata kaasnevaid riske. Seetõttu soovitame oma klientidel seadusemuudatustele teadlikult läheneda ning kaasnevaid riske õigusnõustaja abil õigeaegselt maandada.