Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Rail Baltica Eesti osa riskianalüüs valmis TRINITI ja EY koostöös

Advokaadibüroo TRINITI ja Ernst & Young Baltic koostöös valmis Rail Baltica projekti Eesti osa planeerimis- ja ehitusfaasi riskianalüüs, milles  kaardistati rahvusvahelise suurprojektiga kaasnevad olulisemad riskid.

„Projekti riskianalüüs ning sellest tuleneva riskijuhtimise süsteemi loomine, on Rail Balticu sarnaste suurte ja keerukate projektide juhtimise lahutamatu osa. See on hädavajalik meetod, et mistahes olukorrad ei tabaks meid ootamatult ja me oskaks nende võimalikku mõju vajadusel leevendada,“ ütles analüüsi tellija, Rail Baltic Estonia OÜ juht Indrek Orav.

Riskianalüüsi läbiviimist koordineeris TRINITI poolt büroo partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme, kelle sõnul juhiti analüüsiga tähelepanu Rail Balticu arendusprojekti finantseerimisega, projektijuhtimisega ja hangetega seotud riskidele, kui kõige olulisematele teguritele, mille realiseerumine avaldaks projektile suuremat negatiivset mõju. Seejuures hinnati riskide mõju neljas kategoorias – raha, aeg, kvaliteet ja maine.

 width=

Üks osa Rail Balticu projekti jaoks olulisi riske on seotud stsenaariumiga, kus Euroopa Liidu poolne rahastamine peaks mingil põhjusel võrreldes seni planeeritud mahuga märgatavalt vähenema. Teine olulisem riskivaldkond, millele analüüs muuhulgas osutab, on tõrgete tekkimine projekti rahvusvahelises koostöös, mis võib takistada infovahetust, otsustusprotsesside toimimist ja mõjutada projekti elluviimist.

Analüüsi koostajate hinnangul ei tohi alahinnata ka hangete ettevalmistuse, korralduse ja läbiviimisega seotud erinevaid riske. Suure taristuprojekti plaanipärasele edenemisele avaldavad pakkujate vähesusest või ebakvaliteetsetest pakkumistest tulenevad hangete luhtumised otsest negatiivset mõju. Kui hanketingimused on segased või ebamõistlikult piiravad, hanked kuulutatakse välja liialt lühikeste tähtaegadega või suvisel puhkuste perioodil, otsitava valdkonna tipptegijatel puudub õigeaegne ja piisav info hangete toimumis kohta, võib soovitud ajalise säästu asemel sündinda hoopis märkimisväärne viivitus projekti teostamisel, mis kulub hangete muutmisele-kordamisele või aegavõtvatele hankevaidlustele.

Riskianalüüs käsitleb ka võimalikke riske, mis on seotud laiemalt projekti juhtimisega, võttes arvesse, et projekti on Eestis kaasatud mitmeid erinevaid asutusi ja organisatsioone – Rail Baltic Estonia OÜ, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelevalveamet, Maa-amet, samuti maavalitsused (alanud aastast siis vastavalt KOV-ide liidud), jt.

Valminud analüüs on sisendiks projekti riskijuhtimise süsteemi loomisele. Projekti riskide juhtimine seisneb riskide jooksvas jälgimises, regulaarses ümberhindamises ja riskide eskaleerumisel projekti juhtorganite informeerimises.

Rail Balticu Eesti osa riskianalüüs oli TRINITI advokaadibüroole suurepäraseks võimaluseks jätkata büroo transpordi- ning taristualaste õigusteadmiste ja -kogemuste rakendamist Baltikumi läbi aegade suurimas infrastruktuuriprojektis ning selle kokkuvõte on leitav SIIT.

TRINITI senised olulisemad kogemused transpordi ja taristuvaldkonnas on tutvumiseks nähtavad büroo kodulehel ning büroo senised tegemised „sajandi suurprojektiks“ ristitud Rail Baltica raudtee projektis on ära toodud vastavas ülevaates.

Täiendavat infot ja konsultatsiooni Rail Balticaga seotud küsimustes annab vandeadvokaat Tõnis Tamme