Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Olulised planeeritavad muudatused konkurentsiõiguse maastikul (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Justiitsministeerium on hiljuti algatanud ja avanud avalikule konsultatsioonile kaks seaduseelnõu, mis vastuvõtmise ja jõustumise korral muudavad Eesti konkurentsiõigust oluliselt: haldustrahvimenetluse seadus ja  konkurentsiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus. Hetkel on veel võimalik mõlema eelnõu osas seisukohta avaldada. 

 width=

Haldustrahvimenetluse seadus 

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega soovitakse luua Eesti õiguskorda uus trahviliik – haldustrahv. Eelnõu seletuskirja kohaselt saab haldustrahvimenetluses finants-, konkurentsi- ja andmekaitseõiguse rikkumisi tulevikus efektiivsemalt menetleda ja rikkumiste toimepanijaid vajadusel jõulisemalt karistada. 

Hetkel on Eestis kaks eraldi menetlussüsteemi: ohu tõrjumiseks ja rikkumise kõrvaldamiseks mõeldud riikliku ja haldusjärelevalve süsteem ning karistamiseks mõeldud süüteosüsteem. Uue seadusega soovitakse luua neist kahest hübriidmenetlus, mis annab eesmärgi saavutamiseks senisest suurema paindlikkuse, sh lihtsustab otsuseni jõudmist, kuid omab ka karistavat eesmärki.  

Seega ei muudetaks eelnõuga põhimõttelisel tasandil ühtegi olemasolevat toimivat järelevalve- jm süsteemi, vaid soovitakse lisada täiendav menetlusliik. 

Eelnõu ja selle kooskõlastamise kohta leiab täpsemat infot järgmisel aadressil:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d7cb950b-1423-452b-bf26-fd6c71b442ec  

Konkurentsiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 

Justiitsministeerium on selgitanud, et nimetatud seaduseelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest sätestada konkurentsiseaduses riigiabi andjatele ja riigiabi saajatele selge õiguslik alus ebaseaduslik ja väärkasutatud riigiabi tagasi nõuda olukorras, kus Euroopa Komisjon ega Euroopa Liidu Kohus ei ole ise vastavasisulist otsust teinud. 

Eelnõu sai seletuskirja kohaselt tõuke Euroopa Kohtu poolt 05.03.2019 nn Eesti Pagari asjas (C-349/17) tehtud otsusest, milles kohus andis riigiabi andvatele asutustele edaspidiseks olulisi juhiseid. 

Eelnõu ja selle kooskõlastamise kohta leiab täpsemat infot järgmisel aadressil:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/9b4e68fe-f946-4db3-99d2-1e23bbae24a0  

Kõik, kellel on nimetatud küsimustes soov kaasa rääkida, võivad võtta kas otse Justiitsministeeriumiga ühendust või pöörduda TRINITI poole, et saaksime seisukohti vahendada.