Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Nõuded krüptorahaettevõtjatele on karmistumas

Riigikogus on läbinud esimese lugemise rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse (RahaPTS) ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE I), millele peaksid tähelepanu pöörama virtuaalvääringu raha vastu vahetamise või virtuaalvääringu rahakotiteenuse osutamiseks tegevusloa saanud nn krüptorahaettevõtjad või selleks tegevusluba taotleda soovivad ettevõtjad.

 width=Võrdsustatakse finantseerimisasutustega

Kui hetkel kehtiva RahaPTS § 6 kohaselt on ülalmainitud virtuaalvääringutega seotud teenuste pakkujad jäetud finantseerimisasutuste mõiste alt välja, siis eelnõu kohaselt loetakse nad edaspidi finantseerimisasutusteks. Seletuskirja kohaselt on see põhjendatav asjaoluga, et kohtupraktikas on alternatiivsete makseteenuste pakkujad (s.o. need, kes võimaldavad virtuaalvääringutes tasumist) loetud võrdväärseks klassikaliste finantseerimisasutusega. Ka rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiaste on seoses mitteresidentidest krüptorahaettevõtjate suure huviga Eesti tegevusloa vastu hüppeliselt tõusnud.[1] RahaPTS mõistes tähendab see konkreetsemalt näiteks seda, et finantseerimisasutustena on nn krüptorahaettevõtjad kohustatud oma sisemistes protseduurireeglites arvestama Eesti ja Euroopa Liidu järelevalveasutuste juhistega, määrama RahaPTS nõuetele vastava kontaktisiku, lõpetama suhted varipankadega ning tuvastama klientide isiku vastavalt RahaPTS nõuetele.

Uued nõuded

Eelnõu kohaselt on kavas kehtestada krüptorahaettevõtjatele ka täiendavad nõuded:

  • Tegevuskohanõue – krüptorahaettevõtjate registreeritud asukoht, juhatuse asukoht ja tegevuskoht peavad edaspidi olema Eestis (välisriigi äriühingutel on kohustus registreerida selleks Eestis filiaal);
  • Usaldusväärsuse ja laitmatu reputatsiooni nõue – sarnaselt finantseerimisasutustele muutub tegevusloa andmise tingimuseks ka see, et ettevõtjal on nii oskused ja teadmised kui ka laitmatu reputatsioon. Viimaseid tõendatakse tegevusloa taotlemisel mh isiku haridus- ja kutseoskuste taset tõendavate dokumentidega ning isiku kõikide kodakondsusriikide ametlike tõenditega kriminaalkaristuste puudumise kohta riigivõimuvastaste, rahapesualaste või muude tahtlikult toimepandud kuritegude eest.
Senised tegevusloa omajad

Eelnõu kohaselt tuleb senistel krüptorahaettevõtjatest tegevusloa omanikel 2019. a. tõendada oma reputatsiooni laitmatust ja kutsealast sobivust ning tuua oma juhatuse asukoht ning tegevuskoht Eestisse, vastasel juhul tunnistatakse nende tegevusluba kehtetuks.

[1] vt Krüptoreeglid ei jõua e-riigi mainele järele. Äripäev 10.07.2019