Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Millal on riiklikus tervisekindlustuses osalev isik ettevõtja, kellele antav eelis on riigiabi (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Endine Riigikohtu esimees Priit Pikamäe esitas Euroopa Kohtu kohtujuristina 19.12.2019 väga põneva arvamuse, mis võib omada tähtsat rolli ka Eesti tervisekindlustuse valdkonnas. 

 width=

Nimelt tegi kohtujurist Pikamäe ühendatud asjades C262/18 P ja C271/18 P (Dovera) Euroopa Kohtule ettepaneku tühisada varasem Üldkohtu otsus samas asjas, milles Üldkohus oli asunud võrreldes Euroopa Komisjoniga erinevale seisukohale küsimuses, millal on riiklikus tervisekindlustuses osalev isik ettevõtja. See küsimus on oluline eelkõige seetõttu, et isikule antava eelise puhul on tegemist riigiabiga (st potentsiaalselt keelatud eelisega) vaid sellisel juhul, kui eelise saav isik on ettevõtja. 

Lihtsustatult öelduna oli Euroopa Komisjon leidnud, et kuna eeliseid saanud isikud olid osa riiklikust tervisekindlustuse süsteemist, siis ei olnud tegemist ettevõtjatega. Üldkohus sellega ei nõustunud ning leidis, et kuna nende tegevuses oli ka majandustegevuse elemente (nad teenisid kasumit) ning nende poolt osutatavate teenuste ja kvaliteedi osas oli turul konkurents, siis oli tegemist ettevõtjatega. 

Priit Pikamäe, kelle rolliks kohtujuristina on teha Euroopa Kohtule lahendi sisu osas omapoolne ettepanek, leidis oma arvamuses, et Üldkohtu otsus on vale ja tuleks seetõttu tühistada. Euroopa Kohtul ei ole kohustust kohtujuristi ettepanekut järgida, aga väga tihti seda tehakse. 

Arvamus ise on kättesaadav järgmiselt aadressilt: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=25926F7508380ED99001D42ED3F74285?text=&docid=221823&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=121453