Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Kriisist enim haavatud sektoritele võib kahju hüvitamiseks riigiabi anda (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke) 

Oleme eelnevalt kirjutanud, et Euroopa Komisjon on kriisiajaks vastu võtnud ajutise raamistiku teatud riigiabi lubamiseks (SIIN ja SIIN). Kui ajutine raamistik on päris palju tähelepanu pälvinud, siis laiemalt teadmata on asjaolu, et sellega lubatavad abimeetmed COVID-19 kriisis ei piirdu. Nimelt on ajutises raamistikus välja toodud, et lisaks võivad liikmesriigid riigiabi anda eraldi Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 107 lõike 2 punkti b alusel. 

 width=

ELTL artikli 107 lg 2 (b) kohaselt loetakse siseturuga kooskõlas olevaks ehk lubatavaks abi, mis antakse loodusõnnetuste ja erakorraliste sündmuste tekitatud kahju korvamiseks. Nii näiteks on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Üldkohtu praktikas peetud lennunduse vallas „erakorraliseks sündmuseks“ 9/11 rünnakutele järgnenud USA õhuruumi sulgemist (ÜKo nr T-268/06).  

COVID-19 kriisi puhul on Euroopa Komisjon juba praegu väljendanud, et liikmesriigid võivad ELTL artikli 107 lõike 2 punkti b alusel hüvitada ettevõtjatele viiruspuhangu tõttu kantud kahju neis sektorites, mis on kriisi tõttu eriti otseselt kannatanud (nt transport, turism, kultuur, majutus ja jaekaubandus), ja/või tühistatud sündmuste korraldajatele. Eraldi on Komisjon välja toonud lennundussektori kui ühe enim kannatada saanud sfääri. Liikmesriigid võivad sellistest kahju hüvitamise meetmetest teatada ja Komisjon hindab neid ja annab tingimustele vastavuse korral loa.  

Muu hulgas on 9/11-le järgnenud lennunduspiiranguid puudutavas kohtupraktikas leitud, et kuigi ELTL artikli 107 lg 2 (b) rakendamine eeldab, et „erakorralise sündmuse“ ja ettevõtjale hüvitatava kahju vahel oleks otsene seos, siis hüvitatav kahju ei pea tekkima erakorralise sündmuse ajal, vaid võib tekkida ka vahetult pärast seda, küll aga peab olema sündmusega põhjuslikus seoses ning kahju suurus olema täpselt hinnatud (ÜKo nr T268/06, p 53).  

Seega on antud juhul COVID-19 kriisis enim kannatada saanud valdkondades nagu transport, turism ja kultuur tegemist „erakorralise sündmusega“ ehk sellest otseselt tekkinud kahju on võimalik riikidel ELTL artikli 107 lg 2 (b) alusel õiguspärase riigiabina hüvitada.  

TRINITI advokaatide pidevalt täienevaid ning eriolukorras soovitusi andvad postitused leiate siit: https://triniti.ee/covid-19-koroonaviirus/