Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Konkurentsiõiguse rikkumise eest kahjunõuete esitamine on levinumaks muutunud (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Teatavasti ei ole konkurentsiõigus vaid avalik-õiguslikult jõustatav. Konkurentsiõiguse rikkumise nagu kartellid ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamine eest on võimalik kannatanul (äripartner, konkurent, tarbija vms) kahju hüvitamist nõuda. Kahju hüvitamise nõudeid reguleeriv direktiiv (2014/104/EL) võeti vastu juba novembris 2014. Direktiivi ülevõtmiseks oli riikidel esialgu aega 2016. aasta lõpuni. Eesti konkurentsiseadusesse jõudis direktiivi regulatsioon 2017. aasta kevadel. 2018. aastaks jõudsid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid direktiivi oma siseriiklikkusse õigusesse sobitada.  

 width=

Äsja avaldaski Euroopa Komisjon direktiivi rakendamise aruande. Komisjon nimetas direktiivi kandma kahte põhilist eesmärki, mille suhtes tema edukust hinnata. Esiteks peaks direktiiv kõrvaldama praktilised takistused kahjuhüvitiste nõudmisel. Teiseks täpsustab direktiiv eraõiguslike kahjude hüvitamise nõuete ning konkurentsiõiguse avalik-õigusliku jõustamise vastastikust mõju. 

Komisjon möönis, et kuna direktiiv rakendati liikmesriikides hilinenult ja (jõustunud) kohtuotsuseid on piiratud hulk, ei saa direktiivi kohaldamise osas veel lõplikke järeldusi teha.  

Hilinenud rakendamine, siseriiklike rakenduseeskirjade ajalise kohaldamisala ja piiratud arv kohtuotsuseid, milles siseriiklikud kohtud neid seni kohaldasid, tähendavad, et direktiivi kohaldamisel pole praegusel hetkel piisavalt kogemusi. Samas leidis Komisjon, et direktiivi põhimõtted on liikmesriikide õigusesse piisavalt hästi üle võetud ja süstemaatilisi probleeme ei esine. Liikmesriikide siseriiklikes kohtutes esitatud kahjunõuete arv on Komisjoni andmetel märkimisväärselt suurenenud ja kahjunõuded on levinumaks muutunudSeega on direktiiv juba esmast mõju avaldanud.