Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Konkurentsi kahjustava eesmärgiga kokkulepped kui väljasurev liik? (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Kohus tegi 02.04.2020 asjas C-228/18 Budapest Bank kauaoodatud otsuse (vt SIIN), milles kohus selgitas ja piiras täiendavalt neid tingimusi, millal võib olla tegemist konkurentsi kahjustava eesmärgiga(!) kokkuleppega, st sellise kokkuleppega, mis on keelatud sõltumata selle reaalsest mõjust konkurentsile. 

 width=

Mõned olulisemad juhised otsusest: 

  • kokkulepet võib pidada konkurentsi kahjustava eesmärgiga kokkuleppeks vaid siis, kui „piisavalt kindel ja usaldusväärne ning „piisavalt üldine ja püsiv“ kogemus näitab, et selline kokkulepe on oma olemuselt konkurentsi kahjustav; 
  • kui kokkuleppel on mis tahes „konkurentsi soodustavaid mõjusid“, ei saa tegemist olla konkurentsi kahjustava eesmärgiga kokkuleppega – sellisel juhul tuleb alati hinnata kokkuleppe tegelikku mõju. 

Selles lahendis täpsustas Euroopa Kohus varasemas C307/18 Generics UK asjas tehtud otsusest üles jäänud küsimust, kui kindel peab olema võimalik positiivne mõju konkurentsile, et konkurentsi kahjustavat eesmärki välistada. Budapest Bank lahendis selgitas kohus, et kui konkurentsi soodustavatele mõjudele peaks viitama „veenvad kaudsed tõendid“ või selliste mõjudega seoses peaks esinema vähemalt vastuolulised või ebamäärased asjaolud“, siis ei saa jätta mõjusid analüüsimata ja väita, et tegemist on konkurentsi kahjustava eesmärgiga kokkuleppega. 

Viidatud Euroopa Kohtu lahend ei muuda ammust põhimõtet, et kõige ilmsemad ja tõsisemad konkurentsiõiguse rikkumised, nagu näiteks hindade fikseerimine, on konkurentsi kahjustava eesmärgiga ja seega automaatselt keelatud. 

Samas tähendab see otsus seda, et ebatüüpiliste, uudsete või keeruliste tegevuste puhul (nt mitmekülgseid turge ja platvorme puudutavad kokkulepped) osas on tulevikus konkurentsiõiguse üle järelevalvet teostavatel ametkondadel oluliselt raskem jätta analüüsimata, milline on reaalne konkurentsiolukord ja vaidlusaluse kokkuleppe mõju sellele.