Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Kas koondumise kontrolli alt välja jääv koondumine võib olla turgu valitseva seisundi kuritarvitamine? (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Teadupoolest kehtib Euroopa Liidu riikides üldiselt reegel, et koondumine (st teatud tehinguga kaasnev valitseva mõju omandamine) kuulub kontrolli alla vaid siis, kui on täidetud teatud formaalsed nõuded, nt on koondumise osalistel teatud piirmäärast suurem käive maailmas või konkreetses riigis. 

 width=

Samas on mitmete Euroopa riikide konkurentsiametite poolt aastaid väljendatud seisukohta, et selline süsteem on liialt jäik ja ei võimalda takistada oluliste konkurentsi kahjustavate koondumiste jõustamist. Vastavat probleemi on koondumiste vastu olevate ettevõtjate poolt üritatud lahendada nii, et koondumiste keelamiseks üritatakse kasutatakse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise keeldu – nimelt on väidetud, et turgu valitsevat seisundit tugevdav koondumine on igal juhul turgu valitseva seisundi kuritarvitamine. Selleks on ettevõtjad leidnud tuge Euroopa Kohtu kunagisest Continental Can lahendist. 

Sellist lahendust toetab muuhulgas ka Ameerika Ühendriikide praktika, kus Federal Trade Commission pöördus 2019. aasta detsembris Illumina koondumisega seoses kohtusse nii koondumise kontrolli kui turgu valitseva seisundi kuritarvitamise reeglite alusel. 

Prantsusmaa konkurentsiamet tegi äsja, 2020. aasta jaanuaris selles küsimuses märgilise otsuse, leides, et Euroopa Liidu ja siseriiklikud turgu valitseva seisundi kuritarvitamist puudutavad reeglid koondumistele ei kohaldu. 

Asjas, mis puudutas Télédiffusion de France’i (TDF) poolt valitseva mõju omandamist Itas Tim’i üle, põhjendas Prantsusmaa konkurentsiamet oma otsust sellega, et Euroopa Kohtu kunagine Continental Can lahend tehti enne seda, kui Euroopa Liidu õigusesse viidi 1989. aastal sisse eelnev ja kohustuslik koondumiste kontroll, mille eesmärgiks oli selgelt eristada koondumisi ja konkurentsi kahjustavaid tegevusi. 

On ette näha, et nimetatud lahendi valguses tugevneb nii Prantsusmaa kui teiste riikide konkurentsiametite soov viia sisse koondumise kontrolli reeglite muudatused, mis võimaldaksid neil kontrollida koondumise toimumise järgselt ka selliseid koondumisi, mille puhul käibekriteeriumid ei ole täidetud. See vähendaks ilmselgelt praeguse koondumise kontrolli regulatsiooni põhiliseks plussiks olevat kindlustunnet tehingute osalistele. 

Prantsuse konkurentsiameti otsust käsitlev pressiteade on kättesaadav järgmiselt aadressilt: 

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/press-release/takeover-itas-tdf-autorite-considers-abuse-dominant-position-tdf-not-established