Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Euroopa Komisjonis on arutlusel välisriikide sekkumine majandusse (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Teatavasti on riigiabi Euroopa Liidus detailselt reguleeritud valdkond. Mõistet „riigiabi“ käsitletakse aga üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide poolt ettevõtjatele antud valikuliste majanduslike eeliste kohta. Euroopa Liidu väliste riikide subsiidiumid liidus tegutsevatele ettevõtjatele võivad aga samuti siinset konkurentsi kahjustada. Näiteks võib selline abi olla vahendiks Euroopa Liidu ettevõtjate omandamisel. Samuti moonutavad välissubsiidiumid liidus asetsevaid kaubaturge, millel abisaajad tegutsevad, sh liidu liikmesriikide riigihankeid.

 width=

Euroopa Komisjon on lahenduste otsimiseks välja töötanud nn „valge paberi“ (White Paper), mille esmane järeldus on, et Euroopa Liidu õigus ei adresseeri välissubsiidiumite temaatikat piisavalt. 

Valge paber pakub välja erinevaid regulatiivseid võimalusi välissubsiidiumitega seotud probleemide lahendamiseks. Toon välja neist kolm esimest ja olulisemat. 

Esiteks, üldinstrument, mille alusel kas siseriiklik asutus (Eesti puhul näiteks Konkurentsiamet) või Euroopa Komisjon saaks õiguse sekkuda, kui mõni Euroopa Liidus tegutsev ettevõtja on saanud välisriigi toetuse tõttu konkurentsieelise. Juhul, kui eelis omab ühtlasi negatiivset ja konkurentsi moonutavat mõju, saaks asutus vastu võtta meetmeid nagu hüvitislike maksete või struktuursete/käitumuslike tegevuste nõudmine.  

Teiseks, Euroopa Liidu ettevõtjate omandamisesse sekkumise instrument. Kõnealuse regulatsiooni alusel peaks omandaja, kes on saanud kolmandatelt riikidelt toetust, teatud piirmäärast alates teavitama tehingust Euroopa Komisjoni. Sarnaselt koondumise järelevalvele peaks seejärel ootama Euroopa Komisjoni otsust. Juhul, kui Komisjon leiab, et välissubsiidumi otsesel või kaudsel toel planeeritav tehing moonutab ühisturgu, võib ta kas nõuda kompenseerivate kohustuste võtmist või vajadusel tehingu keelata.  

Kolmandaks, riigihangetelt konkurentsimoonutuse kõrvaldamine. Pakkujad peaksid hankijat teavitama kolmandatelt riikidelt saadud majanduslikust abist. Hankija ja/või järelevalveorgan kaaluks, kas välissubsiidium muudab riigihanke osalejate suhtes ebavõrdseks. Kui jah, kõrvaldataks pakkuja hankemenetlusest. 

Valge paberi suhtes saab arvamust avaldada kuni 23. septembrini 2020, misjärel asub Komisjon välja töötama juba konkreetseid ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks.  

Kokkuvõttes saab aga juba praegu nentida, et Euroopa Liit liigub kolmandatest riikidest (ilmselt eriti Hiinast) pärit ebaausa konkurentsi tõkestamise teed.