Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Euroopa Inimõiguste Kohtusse kaebuse esitamise võlud ja valud

Tihti kuuleb kaotanud kohtumenetluse poolt lubamas, et ta kaebab Eesti Riigikohtu otsuse kindlasti Euroopasse edasi. Küll aga tuleb arvestada, et Euroopa Inimõiguste Kohtusse (edaspidi EIK) kaebuse esitamine on küllalt tülikas ja formaalne protsess, kus piisab vaid ühest pisiveast, mis maksab kogu kohtusse pöördumise õiguse. Lisaks ei ole EIK-i näol tegu nn neljanda kohtuastmega ja iga rikkumise korral ei saa sinna pöörduda. Aastal 2015 elimineeris EIK-i kontrollifilter 66% esitatud kaebustest juba esmase kontrolli käigus. Järgnevalt toon välja viis peamist viga, mida kaebajad menetluse esimesel etapil teevad.

1. Kohustusliku vormi tähelepanuta jätmine

Veel mõned aastad tagasi ei olnud vaja EIKi kaebuse esitamisel kasutada just kohtu välja töötatud vormi. Varasemat praktikast enam lähtuda ei saa. Kui kohtu veebileheküljelt alla laetud vormi kaebuse esitamiseks kasutatud ei ole, siis EIK kaebust vastu ei võta. Vormi saab alla laadida siit.

2. Edasikaebe tähtaja möödalaskmine

Hetke seisuga on määratud, et kaebus tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast siseriiklikult lõpliku otsuse tegemist. Silmas tuleb aga pidada, et hetkest, mil kõik liikmesriigid allkirjastavad ning ratifitseerivad inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr. 15, lüheneb kaebuse esitamise tähtaeg neljale kuule. Seega tuleb enne kaebuse esitamist üle kontrollida, kas vahepeal ei ole jõustunud lühema tähtaja nõue.

3. Originaalallkiri ja õige riigi ette risti tegemine

Vorm nõuab, et kohtule esitataks originaalallkirjad. Vorm tuleb allkirjastada nii kaebajal kui kaebaja esindajal tema olemasolu korral. Vormi teisel leheküljel on nimekiri kõigist inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolliga liitunud riikidest. Olenevalt sellest, kust riigist on kaebaja, tuleb kaebajal vormis õige riigi ette teha ristike. Vastasel juhul peab kohus risti puudumist piisavaks, et lugeda avaldus puudustega esitatuks.

Euroopa Inimõiguste Kohus_TRINITI

4. Puuduste kõrvaldamine

Puudusi saab kõrvaldada samuti vaid 6 kuu jooksul pärast siseriiklikult lõpliku otsuse tegemist. See tähendab, et juhul kui kaebaja esitab avalduse viimasel edasikaebe nädalal ja ilmneb, et kohtu hinnangul on kaebus puudustega, siis ei ole kaebajal enam võimalik uut kaebust esitada. Isegi kui märkimata jäi kõigest rist õige riigi ette või üks allkiri oli puudu. Juhul kui kaebus on esitatud piisava varuga ja kaebaja jõuab oma viga parandada, siis tuleb kaebajal esitada kogu kaebus uuesti, mitte vaid näiteks konkreetne puudustega vormi lehekülg.

5. Kaebuse esitamine paberkandjal

Kohtule ei saa kaebust esitada e-kirja teel ja piisavaks ei loeta ka faksi teel esitamist. Kaebus koos kõigi lisadega tuleb kohtule saata posti teel. Arvestada tuleb, et kaebus tuleb kohtule saata kolmes eksemplaris.

Kokkuvõttes tuleb kaebuse esitamise ettevõtmisel ja eriti selle esmakordsel esitamisel varuda piisavalt aega. Alustuseks tuleb läbi töötada EIK-i arvukaid juhiseid, et kaebus ei jääks väikese vea tõttu kaebuse vormis menetlemata.

TRINITI Advokaadibüroo on Euroopa Inimõiguste Kohtus esindanud näiteks Delfit vaidluses Delfi AS vs Eesti Vabariik, esindab Äripäeva vaidluses Äripäev AS vs Eesti Vabariik ning andnud kolmanda isiku arvamuse vaidluses Magyar Jeti Zrt vs Ungari.

Kommenteerimine on suletud.