Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Aukonsul kaitseb võõrsil kodanikke ja aitab luua ärisuhteid

Maailmas olevat ametis rohkem kui 20 000 aukonsulit. Ainuüksi Eesti Vabariik on määranud aukonsuliteks üle 180 inimese 84. eri riigis. Mis on nende ametimeeste-naiste põhilised ülesanded ning millist kasu võiks aukonsuli tegevusest olla ettevõtjal?

Aukonsulite tegevust reguleerib Viini konsulaarsuhete konventsioon 1963. aastast, millega ka Eesti on liitunud.

Aukonsul tegutseb n.ö ühiskondlikus korras, s.t. lähetajariigilt konsulitöö eest tasu saamata. Võrreldes diplomaatilise ametikoha täitja või kutselise konsulaarametnikuga on aukonsuli volitused ja ülesanded siiski oluliselt kitsamad.

Eri riikides on aukonsuli staatus ja ülesanded mõnevõrra erinevad, kuid aukonsuli põhifunktsioonid sätestab Viini konventsiooni 5. artikkel muuhulgas järgmiselt:
• Kaitsta saatjariigi, selle kodanike ja äriühingute huve.
• Nõustada ja abistada lähetajariigi kodanikke asukohariigi seaduste ja regulatsioonide täitmise juures, s.h õigusemõistmise, immigratsiooni, tervishoiu, passide, jms küsimustes.
• Jälgida asukohariigi kaubanduse, majanduse, kultuuri ning teaduse olukorda ja arengut seaduslikult teel ning edastada vastav teave lähetajariigi valitsusele ja huvitatud isikutele.
• Arendada lähetaja- ning asukohariigi vahelisi majandus-, äri-, kultuuri-, ja teadussuhteid ning muul viisil süvendada riikidevahelisi sõbralikke suhteid ja koostööd.

Kui Eesti aukonsulid osutavad konsulaarseaduse järgi välisministri määratud pädevuse piires ka konsulaarteenust ja konsulaarabi siis paljudes riikides on see jäetud vaid kutseliste konsulaarametnike hooleks ning aukonsuli põhiliseks ülesandeks ongi riikidevahelise tihedama majandus- ning kultuurialase suhtluse korraldamine. Kohapealsete olude hea tundjana on nad tihti abiks lähetajariigi ettevõtjatele ärikontaktide- ja kohtumiste korraldamisel asukohariigis ning huvilistele lähetajariigi kohta info jagamisel.

Aukonsulid on igapäevaselt tegevad väga erinevatel elualadel – enamik ettevõtjatena aga ka nõustajatena, samuti haridussfääris, teaduses, õigusaladel või kultuurivaldkonnas.

Aukonsulite institutsioon on väga hea võimalus ka väiksematele riikidele omada ülemaailmset esindus- ja kontaktvõrgustikku. Nii on näiteks saareriik Island nimetanud ametisse koguni üle 250 aukonsuli. Suurematesse riikidesse nimetatakse tihti ametisse mitu aukonsulit, kellel igaühel on oma geograafiliselt kindlaksmääratud konsulaarpiirkond.

Tõnis Tamme
Vandeadvokaat, partner
Sloveenia Vabariigi aukonsul Eestis