Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Amazoni kahtlustatakse turgu valitseva seisundi kuritarvitamistes (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Komisjon teatas 10.11.2020, et kahtlustab Amazoni turgu valitseva seisundi kuritarvitamistes. Komisjoni poolt avaldatud pressiteate ja Statement of Objection’i tekstist võib välja lugeda, et Komisjon näib olevat seisukohal, et iseenda eelistamine on midagi sellist, mis on justkui olemuslikult turgu valitseva ettevõtja poolt keelatud. Komisjoni vastav tegevus ei tähenda siiski seda, et Amazoni-poolne rikkumine on tuvastatud või Komisjoni vastav tõlgendus konkurentsiõiguse osas „kivisse raitutud“. Kuna senine konkurentsiõiguse praktika Komisjoni ranget seisukohta otseselt ei toeta, on huvitav jälgida, millisele seisukohale (ja milliste põhjendustega) Komisjon lõpuks oma otsuses jõuab. 

 width=
Komisjon kahtlustab Amazoni 
mitmes turgu valitseva seisundi kuritarvitamise episoodis: (i) esiteks on Komisjon saatnud Amazonile käimasoleva menetluse raames nn ’i seoses jaemüüjate poolt Amazonile kui turu organiseerijale edastatud mitteavaliku teabe kasutamisega Amazoni enda jaemüügiharu poolt ning (ii) teiseks teavitas Komisjon, et on alustanud täiendavat ametlikku järelevalvemenetlust seoses sellega, et Amazon annab eeliseid enda jaemüügiharule ning neile jaemüüjatele, kes kasutavad Amazoni logistikateenuseid.  

Mitteavaliku teabe kasutamine 

Komisjon on andnud Amazonile teada, et käimasoleva menetluse raames (vastav menetlus algas juulis 2019) on Komisjon jõudnud esialgsele seisukohale, et Amazon on kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit. 

Amazonil kui müügiplatvormil on kahetine roll: (i) ta pakub jaemüüjatele turgu, kus viimased saavad oma kaupu tarbijatele müüa, ja (ii) ta müüb ka ise sellel turul tarbijatele kaupu, konkureerides nii teiste jaemüüjatega. 

Komisjon heidabki Amazonile ette, et viimane toetub oma jaemüügi-alases tegevuses süstemaatiliselt sellisele mitteavalikule informatsioonile, mida Amazonile kui turu organiseerijale esitavad sõltumatud jaemüüjad, kes Amazoni turul oma kaupu müüvadKomisjoni sõnul võimaldab see Amazonil näiteks fokusseerida oma pakkumusi nende teiste jaemüüjate (st oma konkurentide) kaupade vastu, mis tema platvormil kõige paremini müüvad, ning muuta oma pakkumusi lähtuvalt konkureerivate jaemüüjate poolt esitatud mitteavalikust informatsioonist. 

Komisjon leiab, et selline käitumine võimaldab Amazonil vältida tavapärase jaemüügiga kaasnevaid konkurentsiriske, mis turgu valitseva ettevõtja puhul on keelatud. 

Teatud isikute eelistamine

Lisaks varasemalt alanud menetlusele seoses mitteavaliku teabe kasutamisega andis Komisjon teada, et algatas Amazoni suhtes täiendava ametliku järelevalvemenetluse, mille aluseks on samuti kahtlustus turgu valitseva seisundi kuritarvitamises. 

Nimelt leiab Komisjon, et Amazon eelistab oma toote „Buy Box“ ja Amazon Prime lojaalsusprogrammiga seoses enda jaemüügiharu ja neid sõltumatuid jaemüüjaid, kes kasutavad Amazoni logistikateenuseid. 

On oluline rõhutada, et ei ametliku järelevalvemenetluse algatamine ega ka nn Statement of Objection’i saatmine ei tähenda, et Komisjon oleks Amazoni-poolse rikkumise tuvastanud. Samas annavad mõlemad tegevused märku Komisjoni esialgsetest seisukohtadest ja suhtumisest vastavatesse väidetavatesse tegevustesse. 

Pressiteate ja Statement of Objection’i tekstist võib välja lugeda, et Komisjon näib olevat seisukohal, et iseenda eelistamine on midagi sellist, mis on justkui olemuslikult turgu valitseva ettevõtja poolt keelatud. Kuna senine konkurentsiõiguse praktika sellist ranget seisukohta otseselt ei toeta, on huvitav jälgida, millisele seisukohale (ja milliste põhjendustega) Komisjon lõpuks oma otsuses jõuab. 

Komisjoni pressiteate ja konkreetsed viited mõlemale järelevalvemenetlusele leiab järgmiselt aadressilt: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2077 

Kui teil tekib enda või oma koostööpartnerite praktika osas eeltoodust tulenevalt küsimusi, siis pöörduge TRINITI riigiäri ja konkurentsiõiguse töögrupi poole. Aitame meelsasti!