Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Algoritmid on allutatud konkurentsijärelevalvele (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Novembris 2019 avaldasid Saksamaa ja Prantsusmaa konkurentsiametid uuringu „Algoritmid ja konkurents. Uuringu lähtealuseks oli digitaliseerimise revolutsiooniline tähendus mitmetele majandussektoritele ühest küljest ja teisest küljest hiljutistes debattides tõusetunud küsimus, kas ja millises ulatuses algoritmid võivad kahjustada efektiivset konkurentsi kaubaturgudel, eriti aidata kaasa keelatud koostöö tekkimisele. 

 width=

Uuringus jõutakse järeldusele, et kehtiv õigusraamistik võimaldab algoritmid allutada konkurentsijärelevalvele ja seda on praktikas ka tehtud. Õigusraamistiku ümbervaatamise vajadus asjakohaste normide laiema tõlgendamise eesmärgil võib selguda edaspidi ja seda ei ole võimalik ennustada, teadmata milliste konkurentsijuhtumitega tulevikus tuleb kokku puutuda. 

Uuring käsitleb algoritmide võimalikku mõju konkurentsile, esitab algoritmi kontseptsiooni ja selle erinevad kasutusviisid ja -alad ning võtab fookusesse algoritmi ja keelatud koostöö seostele. Samuti on analüüsitud praktilisi võimalusi algoritmi uurimiseks ja tehtud järeldusi konkurentsijärelevalve ülesannete osas uuringut arvestades. 

Erilise tähelepanu all on hinnakujunduse algoritmid, mille juures algoritmid võivad tugineda nii ettevõtte sisemisele kuluarvestusel, ettevõtte pakkumusvõimekuse ja nõudluse vahekorrale, kuid samas ka konkurentide hindadele, mille kohta kogustakse infot kasutades teisi algoritme. Siinjuures on omakorda väga huvipakkuv olukord, kus hinnakujundust konkurentidele pakub kolmanda osapoole algoritmi kogutaval infol põhinev teenus ning tõusetub küsimus, kui iseseisvad siis ettevõtte hinnaotsused on? 

Algoritmide üle järelevalve teostamiseks nähakse ette nii koodi uurimine ja algoritmi mõju, sh selle simulatsiooni, uurimist. Uuringu märgitakse ka võimalust allutada algoritmid mitte ainult ex post ehk nö reaktiivsele algoritmi kasutusjärgsele järelevalvele, vaid ka ex ante ehk proaktiivsele algoritmi kasutuseelsele järelevalvele. 

TRINITI riigiäri ja konkurentsiõiguse töögrupi liige Tanel Kalaus on oma intensiivses praktikas algoritmide konkurentsiõigusliku mõju küsimistega juba korduvalt kokku puutunud. Kui teema kohta on küsimusi, võtke julgelt ühendust.

Kes soovib ise põhjalikumalt teemaga tutvuda, leiab uuringu SIIT