Kogemused
Eesti
märts 23, 2021

AS Cresco Väärtpaberid räige rikkumine sai maakohtus kinnitust

Meie klient võitles AS-iga Cresco Väärtpaberid (CVP) Harju Maakohtus ligi kaks ja pool aastat, et saada kätte raha, mida CVP hoidis ebaseaduslikult kinni pea 5 aastat. CVP on Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud väärtpaberituru kutseline osaline (https://cresco.ee/), kellele meie klient andis hallata oma finantsvara. CVP-l tekkis teenust osutades kohtuvaidlus kolmanda isikuga, mille peale CVP „mõtles välja“ endale õiguse nõuda meie kliendilt tagatist ja kuna meie klient temale tagatist ei maksnud, siis CVP lõpetas meie kliendi juhiste järgimise, võttis otsuseid vastu iseseisvalt, algatas meie kliendi nimel kohtuvaidlusi, meie kliendile enam infot ei andnud ning üksnes nõudis kulude tasumist ja hoidis kinni raha, mis temale teenust osutades laekus. Maakohus leidis, et CVP tagatise nõue ei tulenenud poolte vahel sõlmitud lepingust, et CVP-l puudus alus laekunud summade väljamaksmata jätmiseks ja mõistis CVP-lt meie kliendi kasuks välja põhivõla 209 656,10 eurot ja lisanduva viivise. Lisaks rõhutas kohus, et CVP ei saa täita vaid talle sobivat osa käsunduslepingust s.t osutada n.ö osalist teenust osaledes kliendi kulul kliendiga konsulteerimata menetlustes ja jättes kliendi ilma igasugusest informatsioonist või kaasamata teda menetluste strateegiate väljatöötamisse. Maakohtu otsus ei ole jõustunud ja CVP-l on võimalus otsus vaidlustada ringkonnakohtus kuni 07.04.2021. Klienti esindasid vandeadvokaadid Katri Tomson ja Erki Vabamets.