Atziņas
Latvija
Blogs
Advokātu birojs, kas rūpējas par saviem klientiem

Tiesiskās aizsardzības process kā līdzeklis ārkārtējās situācijas seku pārvarēšanai

Laikā, kad valdība Latvijā ir izsludinājusi ārkārtējo situāciju un pasaule cenšas ierobežot Covid-19 izplatību, arvien vairāk uzņēmēju saskaras ar finansiālām grūtībām, ko izraisa straujš klientu skaita sarukums, rēķinu apmaksas aizkavēšanās, līgumu
izbeigšana un neplānota debitoru parādu palielināšanās. Var droši apgalvot, ka esošā situācija vairāk vai mazāk ietekmē lielāko daļu Latvijas uzņēmumu, kas neizbēgami novedīs pie plānotās naudas plūsmas samazināšanās un grūtībām pildīt saistības pret piegādātājiem, kreditoriem vai citiem sadarbības partneriem.

Protams, labākais risinājums šādā situācijā būtu labprātīga pušu vienošanās par maksājumu termiņa atlikšanu vai citu pusēm pieņemamu risinājumu. Tomēr, gadījumos, kad parādnieks un kreditors nespēj vienoties, ir jāatceras, ka, papildus valdības jau ieviestajiem uzņēmēju atbalsta pasākumiem, kuri ar katru dienu kļūst plašāki, uzņēmumiem ir iespēja ierosināt Tiesiskās aizsardzības procesu (TAP), kura mērķis ir nodrošināt finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu saimnieciskās darbības turpināšanu un ļaut uzņēmumam (parādniekam) ilgtermiņā atjaunot spēju pildīt savas saistības pret kreditoriem.

Pašreizējais Tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanas regulējums

Maksātnespējas likumā iestrādātās parādnieka aizsardzības metodes pašlaik, iespējams, ir kļuvušas aktuālākas kā jebkad agrāk. TAP uzsākšanai uzņēmumam ir jāsagatavo un jāiesniedz tiesā (atbilstoši juridiskajai adresei, kas uzņēmumam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas) pieteikums, kurā īsumā jānorāda TAP ierosināšanas pamatojums.

Tiesiskās aizsardzības process tiek uzsākts dienā, kad tiesa pieņem TAP pieteikumu un ierosina TAP lietu. Jāatzīmē, ka Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu attiecīgi pilnvarota persona tiesā var iesniegt tikai klātienē, jo pieteikumu tiesā reģistrē atsevišķā reģistrā, kurā ir parakstās gan pieteikuma iesniedzējam, gan saņēmējam.

Pašlaik tiesas pilnā apmērā nodrošina TAP pieteikumu pieņemšanu un reģistrāciju klātienē, bet iespējams tuvākajā laikā tiks nodrošināta arī risinājums attālinātai pieteikumu iesniegšanai.

Tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas sekas

Daudziem uzņēmumiem pašlaik varētu būt ļoti būtiski, ka pēc attiecīga tiesas lēmuma, uzņēmumam nekavējoties tiek piemērota tiesiskā aizsardzība un TAP lietas ierosināšanai ir sekojošas sekas:

  1. Spriedumu izpildes lietvedības apturēšana – nekavējoties tiek pārtrauktas visas izpildu lietvedības pret attiecīgo uzņēmumu, piemēram, zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums atcelt kontu apķīlājumus, pārtraukt uzsāktās mantas piespiedu izsoles, utt.;
  2. Aizliegums nodrošinātajam kreditoram prasīt ieķīlātās parādnieka mantas pārdošanu, izņemot ja šāds aizliegums rada būtisku kaitējumu šā kreditora interesēm. Atļauju pārdot šādu ieķīlāto mantu var dot tikai tiesa;
  3. Aizliegums kreditoram iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu;
  4. Aizliegums veikt parādnieka likvidāciju;
  5. Līgumsoda pieauguma apturēšana;
  6. To procentu pieauguma apturēšana, kuri pārsniedz likumiskos procentus  (6% gadā);
  7. Nokavējuma naudas pieauguma apturēšana;
  8. Nodokļu prasījumu nokavējuma naudas aprēķināšanas apturēšana.

Kā redzams, daļa no augstāk minētajiem aizsardzības mehānismiem ir līdzīgi Saeimas pieņemtajā likumā ”Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” ietvertajām normām, kas pašlaik ir saistošas
pilnīgi visiem uzņēmumiem. Piemēram, saskaņā ar šo speciālo likumu, līdz 2020. gada 1. septembrim kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm.

Tomēr, Tiesiskās aizsardzības procesa laikā daudz plašāk tiek aizsargātas parādnieka intereses attiecībā uz dažādu līgumsodu, nokavējuma naudu un paaugstinātu procentu (virs 6 % gadā) pieaugumu, kā arī piedziņas darbību veikšanu, kas faktiski tiek apturētas no TAP ierosināšanas brīža.

Pašreizējais regulējums TAP plāna izstrādei

Pēc tiesas lēmuma par TAP uzsākšanu, parādniekam ir pienākums divu mēnešu laikā izstrādāt Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, ko jāsaskaņo ar kreditoriem un jāiesniedz apstiprināšanai tiesā.

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu  plāna izstrādes un saskaņošanas termiņu var pagarināt par vienu mēnesi, ja tam piekrīt noteiktais kreditoru vairākums, un par to ir informēta tiesa.

Tātad, faktiski, uzņēmumam (parādniekam) tiek doti trīs mēneši, lai izstrādātu izpildāmu un pašreizējai ekonomiskajai situācijai atbilstošu TAP plānu, vienotos par TAP uzraugošo personu un to visu saskaņotu ar kreditoru vairākumu.

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir saskaņots, ja to atbalsta:

1) nodrošināto kreditoru grupā – tie nodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido divas trešdaļas no kopējās nodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas, ar parakstu apliecinot savu piekrišanu;

2) nenodrošināto kreditoru grupā – tie nenodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido vairāk nekā pusi no kopējās nenodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas, ar parakstu apliecinot savu piekrišanu.

Plāna saskaņošanu puses var veikt arī attālināti un visus nepieciešamos dokumentus tiesā var iesniegt arī elektroniskā formā – parakstītus ar elektronisko parakstu.

TAP plānā izmantojamās metodes un Tiesiskās aizsardzības procesa termiņš

Sastādot TAP plānu uzņēmējs var tajā pielietot dažādas metodes, lai nodrošinātu sava uzņēmuma turpmāko darbību. Kā visbiežāk izmantotās var minēt maksājumu saistību izpildes termiņa atlikšanu un proporcionālu pamatparāda, līgumsoda vai procentu dzēšanu vai samazināšanu.

Piemēram, gadījumā, ja parādnieks jau pašlaik nespēj nokārtot saistības vai apzinās, ka nevarēs apmaksāt nākamajos mēnešos paredzētos rēķinus vai kredīta maksājumus, tad, ierosinot TAP, šādu saistību izpildi ir iespējams atlikt līdz pat vairākiem gadiem, kā arī  izvairīties no līgumsodiem un/vai pieaugošiem soda procentiem.

Praksē bieži ir arī gadījumi, kad kreditori pat piekrīt proporcionāli ļoti būtiski samazināt pamatparāda apmēru un dzēst aprēķinātos līgumsodus vai uzkrātos procentus.

Jāatzīmē, ka pašreizējais maksimālais TAP īstenošanas termiņš ir divi gadi, ko ar kreditoru piekrišanu var pagarināt vēl par diviem gadiem.

Gaidāmās izmaiņas TAP īstenošanas termiņam

2020.gada 1.aprīlī Tieslietu ministrija nāca klajā ar paziņojumu, ka ir sagatavots likumprojekts, kas paredzēs labvēlīgākus nosacījumus Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās beigām (papildus seši mēneši).

Tiek plānots, ka TAP plānu varēs uzreiz apstiprināt uz laiku, kas nav ilgāks par četriem gadiem, šobrīd noteikto divu gadu vietā.

Kopsavilkums

Laikā, kad biznesa vidē valda liela nenoteiktība un katra diena nes jaunus lēmumus, kas nenovēršami ietekmēs uzņēmējus, laicīgi uzsākts Tiesiskās aizsardzības process un profesionāli izstrādāts Tiesiskās aizsardzības procesa plāns, nenoliedzami, var glābt daudzus uzņēmumus no maksātnespējas un to darbiniekus no darba zaudēšanas.

Zvērinātu advokātu biroja „TRINITI” profesionāļu komanda ir gatava sniegt jums konsultācijas un ieteikumus par Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, kā arī  nepieciešamības gadījumā sagatavos nepieciešamos pieteikumus tiesai, sastādīs TAP plānu, pārstāvēs jūs pārrunās ar kreditoriem un nodrošinās Tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzību.