Atziņas
Latvija
Blogs
Advokātu birojs, kas rūpējas par saviem klientiem

Paplašinās Uzņēmumu Reģistra tiesības sabiedrību deklarēto patieso labuma guvēju pārbaudē

2019.gada marta nogalē Ministru kabinets valdības sēdē ir izskatījis Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”.[1]

Ar grozījumiem paredzēts veikt virkni izmaiņu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (NILLTFNL)[2], tostarp piešķirot Uzņēmumu reģistram papildus tiesības pārliecināties par sabiedrību deklarēto patieso labuma guvēju atbilstību faktiskajai situācijai, kā arī reģistrēt brīdinājumu, ja norādītā informācija, iespējams, nav patiesa. Grozījumi izstrādāti, lai ieviestu t.s. „AML V direktīvu” un novērstu trūkumus, kas konstatēti 2018.gada vasarā sagatavotajā Moneyval ziņojumā.

Patlaban NILLTFNL paredz, ka noteiktos gadījumos sabiedrībām ir pienākums iesniegt pieteikumu informācijas par patiesajiem labuma guvējiem reģistrācijai, atrunājot, ka nav nepieciešams iesniegt īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu. Tādējādi Uzņēmumu reģistram šobrīd nav iespējas pārliecināties par iesniegtās informācijas par patiesajiem labuma guvējiem atbilstību gadījumos, kuros informācija sniedzas ārpus Latvijas robežām.[3]

Ar likumprojektu paredzēts noteikt, ka patiesā labuma guvēja īstenotās kontroles dokumentārais pamatojums, kā arī dokuments, kas apstiprina patiesā labuma guvēja identificējošās informācijas atbilstību, būs jāiesniedz pēc Uzņēmumu reģistra pieprasījuma, lai tas pārliecinātos par iesniegtās informācijas ticamību. Dokumentārā pamatojuma pieprasīšana nosakāma kā Uzņēmumu reģistra tiesība, paredzot, ka juridiskajām personām attiecīgs pienākums iesniegt dokumentāro pamatojumu iestājas tikai tad, ja Uzņēmumu reģistrs to īpaši pieprasa.[4]

Jāpiebilst, ka izsmeļošs gadījumu saraksts, kad šāds pieprasījums varētu tikt izteikts, nav izstrādāts. Nav noteikts arī tas, kas būtu jāsaprot ar „īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu”. Līdz ar to sabiedrībām jau dibināšanas stadijā jārēķinās ar to, ka Uzņēmumu reģistrs varētu lūgt iesniegt papildu dokumentāciju attiecībā uz tās patiesajiem labuma guvējiem. Ja šāda dokumentācija netiks iesniegta, netiks veikta sākotnējā vai attiecīgo izmaiņu reģistrācija.

Kā vēl viens jauninājums, ar kuru jau tuvākajā nākotnē var saskarties sabiedrības, ir brīdinājumu reģistrēšana.

Spēkā esošais regulējums – NILLTFNL – uzliek tā subjektiem pienākumu noskaidrot savu klientu patiesos labuma guvējus. Ar grozījumiem savukārt paredzēts noteikt, ka NILLTFNL subjektiem, konstatējot, ka klientu izpētes ietvaros noskaidrotā informācija par patieso labuma guvēju neatbilst Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajai informācijai, par to būs paziņo Uzņēmumu reģistram.

Uzņēmumu reģistrs savukārt, saņemot norādīto paziņojumu, reģistrēs brīdinājumu, ka reģistrētā informācija par patieso labuma guvēju, iespējams, ir nepatiesa. Saskaņā ar likumprojektā noteikto šāds brīdinājums būs reģistrēts līdz brīdim, kad persona, kas šādu paziņojumu iesniegusi, atsauc to vai arī tiesību aizsardzības iestāde informēs Uzņēmumu reģistru, ka  nav pamata uzskatīt, ka reģistrētā patiesā labuma guvēja informācija būtu nepatiesa.

Ievērojot plānoto regulējumu, sabiedrībām vēlreiz jāapsver, kuras personas un uz kāda pamata pieteikt reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā informāciju par tās patiesajiem labuma guvējiem, vienlaikus paturot prātā, ka nepatiesas informācijas sniegšana ir noziedzīgs nodarījums.

Triniti juristu komanda ir gatavi palīdzēt, sniedzot atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem par jauno NILLTFNL regulējumu saistībā ar patiesajiem labuma guvējiem.

[1] Likumprojekts „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40470535 [atsauce 29.03.2019.]

[2] Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.

Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=178987 [atsauce 29.03.2019.]

[3] Likumprojekta “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40470535 [atsauce 29.03.2019.]

[4] Turpat.