Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Teisės aktų pakeitimai ir rekomendacijos, užtikrinantys teritorijų planavimo ir statybos procesų tęstinumą COVID-19 karantino laikotarpiu

Kaip užbaigti statybas karantino metu? 2020-04-02 įsigaliojo STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimas. Nustatytas statybos užbaigimo procedūrų vykdymo visuotinio karantino metu tvarkos aprašas. 

Apraše numatyta, kad statybos užbaigimo komisijos nariai galės nuotoliniu būdu patikrinti statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams, tuo atveju, jeigu statytojas sudarys tam technines galimybes, užtikrinant aukštos raiškos vaizdo tiesioginę transliaciją ir galimybę komisijos nariams dalyvauti nuotolinėje apžiūroje, teikti klausimus, pastabas ir gauti atsakymus. Atliekant apžiūrą tiesioginės transliacijos būdu bus daromas vaizdo įrašas, kuris perduodamas komisijos pirmininkui. Komisijos nariams visa reikiama dokumentacija pateikiama nuotoliniu būdu.

Nesant galimybės statybos užbaigimo procedūrų vykdyti nuotoliniu būdu arba prireikus statybos užbaigimo komisijos funkcijas įgyvendinti statybvietėje, statytojas turės sudaryti tinkamas ir saugias sąlygas komisijos nariams atlikti savo funkcijas, t.y. aprūpinti dezinfekcinėmis priemonėmis, vieta nusiprausti veidą ir rankas, užtikrinti saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 m.) tarp žmonių ir minimalaus asmenų skaičiaus laikymąsi. Vykdant dokumentų apžiūrą lauke ar erdvioje patalpoje, vienu metu negalės nebūtų daugiau kaip 3 asmenų. Statybvietėje esantys ir komisijos nariams reikalingi dokumentai turi būtų paruošti ir sudėti ant švaraus ir dezinfekuoto paviršiaus. 

Komisijos nariams suteikta teisė atsisakyti atvykti į statybvietę ir vykdyti savo funkcijas, jeigu statytojas neužtikrins nurodytų saugos reikalavimu.

Aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d30ea10741f11eabee4a336e7e6fdab

Kaip atlikti viešinimo procedūras karantino metu? LR Aplinkos ministerija yra išplatinusi rekomendacijas dėl teritorijų planavimo dokumentų ir projektinių pasiūlymo viešų svarstymų. Šias procedūras siūloma organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu, užtikrinant tiesioginę vaizdo, garso transliaciją ir jos įrašą, jį išsaugant ir, esant poreikiui, sudarant galimybę valstybinę priežiūrą įgyvendinantiems subjektams gauti prie jo prieigą.

Teritorijų planavimo dokumentų ir projektinių pasiūlymų pristatymo, tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo, metu visuomenei turi būti sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus. Visuomenės teikiami pasiūlymai turi būti priimami iki tiesioginės transliacijos ir jos metu. 

Projektuotojai ar planavimo organizatoriai, norėdami projektinių pasiūlymų ar teritorijų planavimo dokumentų viešą svarstymą rengti tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, privalo likus ne mažiau kaip 5 d. d. iki šios procedūros pradžios, savivaldybės specialistams/ planavimo organizatorius pateikti vaizdo transliavimo nuorodą, kuri bus patalpinta viešo svarstymo skelbime/ pranešime apie viešo svarstymo procedūrą. Neužtikrinus vaizdo transliacijos ir nepateikus nuorodos, arba jeigu viešinimo procesas prasidėjęs, likus mažiau kaip 5 d. d. iki viešo susirinkimo, viešas susirinkimas laikomas neįvykusiu ir procedūra kartojama pagal šiame rašte pateiktas rekomendacijas.

LR Aplinkos ministerija artimiausiu metu ketina pakeisti ir teisės aktus, reglamentuojančius šias procedūras.

Rekomendacijos: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/vieso-svarstymo-proceduros-karantino-salygomis-tik-elektroniniu-budu

Susisiekite su Raminta: raminta.vilcinskaite@triniti.lt