Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Mobilumo paketas priimtas: kas keičiasi ir kiek laiko vežėjai turi pasiruošti?

Europos Parlamentas galutinai pritarė Mobilumo paketui. Tai buvo paskutinis šio teisės aktų rinkinio priėmimo žingsnis. Dabar pagrindinė ES vežėjų užduotis – tinkamai pasiruošti pokyčiams, kurie jau yra neišvengiami. Toliau pateikiame pagrindinę informaciją apie Mobilumo paketą, jo taikymo pradžios terminus ir esminius pokyčius.

Kas yra Mobilumo paketas?

Mobilumo paketas yra ES teisės aktų rinkinys (paketas), skirtas sureguliuoti komercinio kelių transporto teisinius santykius ES mastu. Mobilumo paketą sudaro:

  • Reglamentas dėl galimybių verstis profesine veikla ir patekimo į rinką.
  • Reglamentas dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių bei tachografų.
  • Direktyva dėl vykdymo užtikrinimo ir kelių transporto vairuotojų komandiravimo.

Kada bus pradėtas taikyti Mobilumo paketas?

Mobilumo paketo taisyklės bus pradėtos taikyti etapais. Reglamente dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių numatytos taisyklės bus pradėtos taikyti nuo 20 (dvidešimtos) dienos po reglamento paskelbimo ES oficialiajame leidinyje, išskyrus specialius terminus, taikomus tachografams. Taisyklės, susijusios su išmaniaisiais tachografais, bus pradėtos taikyti gerokai vėliau, t.y. nuo 2024 m. gruodžio 31 d.

Reglamente dėl galimybių verstis profesine veikla ir patekimo į rinką numatytos taisyklės bus pradėtos taikyti praėjus 18 (aštuoniolikai) mėnesių nuo reglamento įsigaliojimo dienos, t.y. nuo 2022 m. sausio mėnesio.

Direktyvoje dėl vairuotojų komandiravimo numatytos taisyklės turės būti perkeltos į nacionalinius teisės aktus ir pradėtos taikyti praėjus 18 (aštuoniolikai) mėnesių nuo reglamento įsigaliojimo dienos, t.y. nuo 2022 m. sausio mėnesio.

Pagrindiniai pokyčiai.

  • Vairuotojai turės kas keturias savaites grįžti namo. Reglamente numatyta, kad darbdaviai turi vairuotojų darbą organizuoti taip, kad vairuotojai galėtų sugrįžti į darbdavio veiklos centrą, kuriame vairuotojas paprastai būna ir kuriame prasideda vairuotojo kassavaitinio poilsio laikotarpis, valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs darbdavys, arba sugrįžti į savo gyvenamąją vietą per kiekvieną keturių iš eilės einančių savaičių laikotarpį, kad pasinaudotų bent vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu arba vienu ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitinio poilsio laikotarpiu, kuriuo pasinaudojama kaip kompensacija už sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį. Tačiau, kai vairuotojas pasinaudoja dviem iš eilės sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiais (pagal Reglamento 8 straipsnio 6 dalį), darbdavys vairuotojo darbą organizuoja taip, kad vairuotojas galėtų grįžti dar prieš prasidedant ilgiau nei 45 valandas trunkančiam normaliam kassavaitinio poilsio laikotarpiui, kuriuo pasinaudojama kaip kompensacija. Reglamente numatyta, kad darbdavys savo dokumentuose turi užfiksuoti tai, kaip jis vykdo šią pareigą, ir privalo šiuos dokumentus saugoti savo patalpose, kad galėtų juos pateikti kontrolės institucijų prašymu.
  • Kassavaitinis vairuotojo poilsis (ir bet koks ne trumpesnis nei 45 valandų kassavaitinis poilsis) negalės būti atliekamas transporto priemonės kabinoje. Jeigu vairuotojas ilsisi ne namuose, pareiga padengti vairuotojo apgyvendinimo (pvz., viešbutyje ar kitose patalpose, kuriose užtikrinamos tinkamos miegui ir sanitarinės sąlygos) kaštus tenka darbdaviui.
  • Europos Komisija parengs saugių stovėjimo aikštelių sąrašą. Šis sąrašas bus skelbiamas viešai oficialiame interneto tinklalapyje ir nuolat atnaujinamas.
  • Pagrindinė kabotažo taisyklė „3 kabotažo operacijos per 7 dienas“ lieka nepakitusi, tačiau įvedamas 4 (keturių) dienų „atšalimo“ laikotarpio reikalavimas. Reglamente numatyta, kad vežėjams neleidžiama atlikti kabotažo operacijų ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone toje pačioje valstybėje narėje keturias dienas po kabotažo operacijos, atliktos toje valstybėje narėje, pabaigos. Šis pakeitimas bus pradėtas taikyti tik po 18 (aštuoniolikos) mėnesių nuo reglamento paskelbimo.
  • Keisis vairuotojų komandiravimo taisyklės. Pakeitimais siekiama, kad vairuotojams už tą patį darbą toje pačioje valstybėje būtų mokama tapačiai (laikantis tų pačių taisyklių, tame tarpe ir minimalaus atlyginimo reikalavimų). Reikalavimas mokėti vairuotojui atlyginimą, atitinkantį užsienio valstybės, į kurią vairuotojas vyksta, reikalavimus, bus taikomas ne visais atvejais. Pavyzdžiui, direktyvoje numatyta, kad toks reikalavimas nebus taikomas vairuotojui, vykdančiam dvišales vežimo operacijas prekių atžvilgiu. Dvišalė vežimo operacija prekių atžvilgiu suprantama kaip prekių judėjimas, grindžiamas vežimo sutartimi, iš įsisteigimo valstybės narės į kitą ES valstybę narę arba trečiąją valstybę, arba iš kitos ES valstybės narės ar trečiosios valstybės į įsisteigimo valstybę narę (pavyzdžiui, jeigu lietuviškos transporto įmonės vairuotojas gabena krovinį iš Lietuvos į Vokietiją). Tačiau, jeigu lietuviškos įmonės vairuotojas atlieka kabotažo operacijas Švedijoje, jam turės būti mokamas švediškas atlyginimas. Atitinkamos taisyklės būtų taikomos ir tuo atveju, jeigu lietuviškoje įmonėje įdarbintas vairuotojas „išsiunčiamas dirbti į Vakarų Europą“ (pavyzdžiui, gabena prekes iš Vokietijos į Italiją). Direktyvoje numatyta, kad ES valstybės narės turi įgyvendinti atitinkamus kontrolės mechanizmus, o taip pat pasitvirtinti baudas ir kitokias sankcijas, kurios galės būti taikomos šias taisykles pažeidžiantiems vežėjams, ekspeditoriams bei kitiems vežimo proceso dalyviams, jeigu jie žinojo ar turėjo žinoti, kad jų užsakytomis vežimo paslaugomis yra pažeidžiamos minėtos taisyklės. Šie pakeitimai įtvirtinti direktyvoje, kurios nuostatos per 18 (aštuoniolika) mėnesių turės būti perkeltos į ES valstybių narių nacionalinius teisės aktus. Tad daugiau aiškumo turėsime, kai kiekviena valstybė priims atitinkamus nacionalinius įstatymus.
  • Vilkikai turės grįžti į „namų bazę“ bent kartą per aštuonias savaites. Reglamente numatyta, kad transporto įmonės turės organizuoti savo transporto priemonių parko veiklą taip, kad būtų užtikrinta, jog įmonės turimos transporto priemonės, kurios naudojamos tarptautiniam krovinių vežimui, grįžtų į vieną iš veiklos centrų toje valstybėje narėje ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo išvažiavimo iš jos. Šie pakeitimai bus pradėti taikyti po 18 (aštuoniolikos) mėnesių nuo reglamento paskelbimo.
  • Siekiama išvengti „pašto dėžučių“ įmonių. Reglamente įtvirtintos sąlygos, kurias turi atitikti vežimo įmonė, kad ji būtų laikoma įsteigta atitinkamoje ES valstybėje narėje. Pavyzdžiui, nebeužtenka formaliai Vokietijoje įregistruoti transporto įmonę, kuri turi iš esmės vien pašto dėžutę, kad reglamento prasme būtų pripažinta, jog transporto įmonė yra įsteigta Vokietijoje. Tokia įmonė Vokietijoje turi turėti patalpas, kuriose ji turi prieigą prie svarbiausių įmonės dokumentų originalų elektronine ar bet kuria kita forma, administracijos darbuotojus, kurių skaičius turėtų būti proporcingas įmonės veiklos dydžiui, taip pat atitikti kitus reglamente keliamus reikalavimus. Šie pakeitimai bus pradėti taikyti po 18 (aštuoniolikos) mėnesių nuo reglamento paskelbimo.