Įžvalgos
Lietuva
Naujienos
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais
03-16-2022

Duomenų teikimas apie naudos gavėjus

Maloniai primename, kad pradėjo veikti nauja Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinė sistema (JANGIS), į kurią visų teisinių formų juridiniams asmenims būtina pateikti duomenis apie savo naudos gavėjus.

KAS YRA NAUDOS GAVĖJAS?

  • fizinis asmuo, kuris, būdamas juridinio asmens savininku ir turėdamas daugiau kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų, gauna iš jo naudą;
  • fizinis asmuo, kuris kitais būdais kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovą, priimti strateginio pobūdžio sprendimus;
  • fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra jo vadovas, valdybos ar kito kolegialaus organo pirmininkas ar narys.

SVARBU! Tiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo gali būti pateikiamas tik vieną kartą, t. y. tas pats fizinis asmuo gali būti nurodytas tik kaip savininkas arba kitomis teisėmis juridinį asmenį kontroliuojantis naudos gavėjas. Pavyzdžiui, jei UAB vadovas ir vienintelis akcininkas yra vienas ir tas pats asmuo, į JANGIS pakanka pateikti tik akcininko duomenis.

Apie pasikeitusius naudos gavėjus privalu informuoti juridinių asmenų registrą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo.

Iki šiol Registrų centre veikė tik Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos dalyvių posistemis (JADIS), kuriame buvo kaupiami duomenys apie juridinių asmenų dalyvius, t. y. asmenis, kurie turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmenis, kurie nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu, pavyzdžiui, akcininkai, nariai, dalininkai ir pan.

Duomenų teikimas apie naudos gavėjus vykdomas etapais, žemiau nurodyta tvarka:

I etapas. Jau dabar – visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves), kurių visinaudos gavėjai yra juos tiesiogiai kontroliuojantys fiziniai asmenys.

II etapas. Nuo gegužės mėnesio – visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves), kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ir netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys.

III etapas. Nuo rugpjūčio mėnesio – visų teisinių formų juridiniai asmenys, kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ir netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys.

Duomenis apie naudos gavėjus teikia ir už teikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą įstatymų numatyta tvarka atsako:

  • juridinio asmens valdymo organas (pavyzdžiui, vadovas);
  • kitas įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatytas asmuo;
  • juridinio asmens vardu įgaliotas teikti duomenis fizinis asmuo.

Duomenų teikėjai duomenis apie juridinių asmenų naudos gavėjus gali teikti tik elektronine forma, o šių duomenų pagrindu suformuoti naudos gavėjų sąrašai pasirašomi elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Laiku nepateikus ir / ar pateikus neteisingus duomenis Juridinių asmenų registrui, teisės aktų nustatyta tvarka gali užtraukti baudą juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių, vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo 30 eurų iki 1 400 eurų.

Šioje nuorodoje rasite naudotojo vadovą, parengtą Regitrų centro, kuriame pateikiama išsami instrukcija, kaip pateikti duomenis apie Jūsų įmonės naudos gavėjus į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS).

Visgi, jeigu Jums kiltų papildomų klausimų ar prireiktų pagalbos teikiant duomenis, maloniai prašome bet kada teirautis el. paštu giedre.ciuladiene@trinitijurex.lt arba tel. +370 5 231 2211.

Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga siekiant sklandžiai organizuoti Jūsų įmonės veiklą.